Labels

Sunday, March 24, 2013

Κυριακή της Ορθοδοξίας - Απόστολος - Ευαγγέλιο - Μετάφραση

Ο Απόστολος της Κυριακής της Ορθοδοξίας
Εβρ. ια΄ 24 -26 κ  32 -40


 24.
Πίστει Μωϋσής μέγας γενόμενος ηρνήσατο λέγεσθαι υιός θυγατρός Φαραώ,
25.
μάλλον ελόμενος συγκακουχείσθαι τω λαώ του Θεού ή πρόσκαιρον έχειν αμαρτίας απόλαυσιν,
26.
μείζονα πλούτον ηγησάμενος των Αιγύπτου θησαυρών τον ονειδισμόν του Χριστού· απέβλεπε γαρ εις την μισθαποδοσίαν.
32.
Και τι έτι λέγω; επιλείψει γαρ με διηγούμενον ο χρόνος περί Γεδεών, Βαράκ τε και Σαμψών και Ιεφθάε, Δαυΐδ τε και Σαμουήλ και των προφητών,
33.
οι δια πίστεως κατηγωνίσαντο βασιλείας, ειργάσαντο δικαιοσύνην, επέτυχον επαγγελιών, έφραξαν στόματα λεόντων,
34.
έσβεσαν δύναμιν πυρός, έφυγον στόματα μαχαίρας, ενεδυναμώθησαν από ασθενείας, εγενήθησαν ισχυροί εν πολέμω, παρεμβολάς έκλιναν αλλοτρίων·
35.
έλαβον γυναίκες εξ αναστάσεως τους νεκρούς αυτών· άλλοι δε ετυμπανίσθησαν, ου προσδεξάμενοι την απολύτρωσιν, ίνα Κρείττονος αναστάσεως τύχωσιν·
36.
έτεροι δε εμπαιγμών και μαστίγων πείραν έλαβον, έτι δε δεσμών και φυλακής·
37.
ελιθάσθησαν, επρίσθησαν, επειράσθησαν, εν φόνω μαχαίρας απέθανον, περιήλθον εν μηλωταίς, εν αιγείοις δέρμασιν, υστερούμενοι, θλιβόμενοι, κακουχούμενοι,
38.
ων ουκ ην άξιος ο κόσμος, εν ερημίαις πλανώμενοι και όρεσι και σπηλαίοις και ταις οπαίς της γης.
39.
Και ούτοι πάντες μαρτυρηθέντες δια της πίστεως ουκ εκομίσαντο την επαγγελίαν,
40.
του Θεού περί ημών κρείττόν τι προβλεψαμένου, ίνα μη χωρίς ημών τελειωθώσι.


Μετάφραση - Απόδοση

Χάρη στην πίστη του Χριστού, ο Μωυσής αρνήθηκε, όταν μεγάλωσε, την τιμή να ονομάζεται γιος της θυγατέρας του Φαραώ. Προτίμησε από την προσωρινή απόλαυση της αμαρτίας, να κακοπάθει με τον λαό του Θεού. Προσδοκώντας τη Θεία ανταπόδοση, θεώρησε μεγαλύτερο πλούτο τον εξευτελισμό για χάρη του Χριστού, από τους θησαυρούς της Αιγύπτου.
Τι άλλο να πω; Αφού δε θα μου φτάσει ο χρόνος για να διηγηθώ για τον Γεδεών, τον Βαράκ, τον Σαμψών, τον Ιεφθάε, τον Δαβίδ, τον Σαμουήλ και τους προφήτες που με τη δύναμη της πίστης τους ανέτρεψαν βασίλεια, άσκησαν δικαιοσύνη, υλοποίησαν υποσχέσεις, σφράγισαν στόματα λιονταριών, έσβησαν της φωτιάς τη δύναμη, γλύτωσαν από δόντια μαχαιριών, ενδυναμώθηκαν από ασθένειες, ισχυροποιήθηκαν μέσα στον πόλεμο, έτρεψαν σε φυγή αλλόφυλους, παρέδωσαν σε γυναίκες αναστημένους τους νεκρούς τους. Και άλλοι βασανίστηκαν μέχρι θανάτου, αρνούμενοι την απελευθέρωση, ώστε να αξιωθούν την υπέρτατη Ανάσταση. Και άλλοι δέχτηκαν εμπαιγμούς και μαστιγώσεις, μέχρι και δεσμά και φυλακίσεις,  λιθοβολίστηκαν, πριονίστηκαν, δοκιμάστηκαν, από μαχαίρια φονεύτηκαν, ντυμένοι προβειές και κατσικίσια δέρματα πέρασαν τη ζωή τους μέσα σε στερήσεις, θλίψεις, καουχίες, γι' αυτούς δεν ήταν άξιος ο κόσμος, κι έζησαν περιπλανόμενοι στις ερημιές και στα όρη και μέσα στις σπηλιές και στις τρύπες της γης. Και ενώ όλο αυτοί μαρτύρησαν για την πίστη, δεν απόλαυσαν την εκπλήρωση της υπόσχεσης του Θεού, επειδή ο Θεός προνόησε κάτι καλύτερο για μας ώστε να μη φτάσουν εκείνοι χωρίς εμάς στην τελείωση.

Β.Ν  Το Ευαγγέλιο της Κυριακής της Ορθοδοξίας 
 Ιωάν. α΄ 44 -52

44.
Τῇ ἐπαύριον ἠθέλησεν ὁ Ἰησοῦς ἐξελθεῖν εἰς τὴν Γαλιλαίαν· καὶ εὑρίσκει Φίλιππον καὶ λέγει αὐτῷ· ἀκολούθει μοι.
45.
ἦν δὲ ὁ Φίλιππος ἀπὸ Βηθσαϊδά, ἐκ τῆς πόλεως Ἀνδρέου καὶ Πέτρου.
46.
εὑρίσκει Φίλιππος τὸν Ναθαναὴλ καὶ λέγει αὐτῷ· ὃν ἔγραψε Μωϋσῆς ἐν τῷ νόμῳ καὶ οἱ προφῆται, εὑρήκαμεν, Ἰησοῦν τὸν υἱὸν τοῦ Ἰωσὴφ τὸν ἀπὸ Ναζαρέτ.
47.
καὶ εἶπεν αὐτῷ Ναθαναήλ· ἐκ Ναζαρὲτ δύναταί τι ἀγαθὸν εἶναι; λέγει αὐτῷ Φίλιππος· ἔρχου καὶ ἴδε.
48.
εἶδεν ὁ Ἰησοῦς τὸν Ναθαναὴλ ἐρχόμενον πρὸς αὐτὸν καὶ λέγει περὶ αὐτοῦ· ἴδε ἀληθῶς Ἰσραηλίτης, ἐν ᾧ δόλος οὐκ ἔστι.
49.
λέγει αὐτῷ Ναθαναήλ· πόθεν με γινώσκεις; ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῷ· πρὸ τοῦ σε Φίλιππον φωνῆσαι, ὄντα ὑπὸ τὴν συκῆν εἶδόν σε.
50.
ἀπεκρίθη Ναθαναὴλ καὶ λέγει αὐτῷ· ῥαββί, σὺ εἶ ὁ υἱὸς τοῦ Θεοῦ, σὺ εἶ ὁ βασιλεὺς τοῦ Ἰσραήλ.
51.
ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῷ· ὅτι εἶπόν σοι, εἶδόν σε ὑποκάτω τῆς συκῆς, πιστεύεις; μείζω τούτων ὄψει.
52

καὶ λέγει αὐτῷ· ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἀπϳ ἄρτι ὄψεσθε τὸν οὐρανὸν ἀνεῳγότα, καὶ τοὺς ἀγγέλους τοῦ Θεοῦ ἀναβαίνοντας καὶ καταβαίνοντας ἐπὶ τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου.


http://puzzleen.wordpress.com/2013/03/23/το-ευαγγέλιο-και-ο-απόστολος-της-αϳ-κυρ/


Μετάφραση - Απόδοση

Την άλλη μέρα ο Ιησούς θέλησε να πάει στη Γαλιλαία. Και βρίσκει τον Φίλιππο και του λέει: "ακολούθησέ με". Ο Φίλιππος ήταν από την Βηθσαϊδά, την πόλη απ' την οποία καταγόνταν ο Ανδρέας και ο Πέτρος. Βρισκει ο Φίλιππος τον Ναθαναήλ και του λέει: "βρήκαμε αυτόν για τον οποιο έγραψε ο Μωυσής στο νόμο και οι προφήτες, τον Ιησού, τον γιο του Ιωσήφ από τη Ναζαρέτ". Και του απαντά ο Ναθαναήλ: "είναι δυνατόν από τη Ναζαρέτ να βγει κάτι καλό;". "Έλα και θα δεις", του απαντά ο Φίλιππος. Είδε ο Ιησούς τον Ναθαναήλ να πλησιάζει και λέει γι' αυτόν: "να ένας γνήσιος Ισραηλίτης χωρίς πονηριά μέσα του". Τον ρωτά ο Ναθαναήλ: "από που με ξέρεις;" Και ο Ιησούς μίλησε και είπε: "πριν σε φωνάξει ο Φίλιππος σε είδα κάτω απ' τη συκιά." Μίλησε κι ο Ναθαναήλ και είπε: "εσύ είσαι ο Υιός του Θεού, είσαι εσύ ο Βασιλιάς του Ισραήλ". Απάντησε ο Ιησούς και του είπε: "επειδή σου είπα πως σε είδα κάτω από τη συκιά πιστεύεις; Θα δεις πολύ μεγαλύτερα απ' αυτά". Και του λέει: "Σας διαβεβαιώνω πως σύντομα θα δείτε ν' ανοίγει ο ουρανός και οι άγγέλοι του Θεού ν' ανεβοκατεβαίνουν πάνω στον Υιό του Ανθρώπου".


Β.Ν

No comments:

Post a Comment

Σχόλια