Labels

Sunday, April 24, 2022

Χριστός Ανέστη!"...Μηδεὶς φοβείσθω θάνατον·
ἠλευθέρωσε γὰρ ἡμᾶςτοῦ Σωτῆρος ὁ θάνατος.
Ἔσβεσεν αὐτόν, ὑπ’ αὐτοῦ κατεχόμενος. Ἐσκύλευσε τὸν Άδην, ὁ κατελθὼν εἰς τὸν Άδην.
Ἐπίκρανεν αὐτόν, γευσάμενον τῆς σαρκὸς αὐτοῦ,καὶ τοῦτο προλαβὼν Ἡσαΐας,ἐβόησεν·
ὁ Άδης, φησίν, ἐπικράνθη συναντήσας σοι κάτω.
Ἐπικράνθη, καὶ γὰρ κατηργήθη. Ἐπικράνθη,καὶ γὰρ ἐνεπαίχθη.
Ἐπικράνθη, καὶ γὰρ ἐνεκρώθη.
Ἐπικράνθη, καὶ γὰρ καθῃρέθη.
Ἐπικράνθη, καὶ γὰρ ἐδεσμεύθη.
Ἔλαβε σῶμα, καὶ Θεῷ περιέτυχεν.
Ἔλαβε γῆν, καὶ συνήντησεν οὐρανῷ. Ἔλαβεν, ὅπερ ἔβλεπε, καὶ πέπτωκεν, ὅθεν οὐκ ἔβλεπε.
Ποῦ σου θάνατε τὸ κέντρον;
ποῦ σου Άδη τὸ νῖκος;
Ἀνέστη Χριστός, καὶ σὺ καταβέβλησαι. Ἀνέστη Χριστὸς καὶ πεπτώκασι δαίμονες. Ἀνέστη Χριστός, καὶ χαίρουσιν Ἄγγελοι. Ἀνέστη Χριστός, καὶ ζωὴ πολιτεύεται. Ἀνέστη Χριστός, καὶ νεκρὸς οὐδεὶςἐπὶ μνήματος.
Χριστὸς γὰρ ἐγερθείς ἐκ νεκρῶν ἀπαρχὴ τῶν κεκοιμημένων ἐγένετο.
Αὐτῷ ἡδόξα καὶ τὸ κράτος εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων, Ἀμήν."


(Κατηχητικος Λογος Αγιου Ιωαννου Χρυσοστομου)

Friday, April 22, 2022

Οδοιπορία

Οδοιπορία
1. Βήμα το βήμα στη σκηνή του ψεύτη κόσμου σέρνω
Ποιος είμαι, πού να πορευτώ, τίνος σημάδι φέρνω
με ξεπουλούν τ’ αδέρφια μου κι εμένα μια Δευτέρα
Μη σβήσεις λυχναράκι μου της Τρίτης την εσπέρα
2. Μια πάω μπρος, μια στέκομαι και μια γυρίζω πίσω
Χάνω τον δρόμο, τον ρυθμό και πώς να προχωρήσω;
Μύρο στα πόδια σου κι εγώ Τετάρτη το σκορπάω
Πέμπτη σ’ αρνιέμαι κι απορώ τον όρκο πώς πατάω;
3. Μαύρος, βαρύς ο ουρανός, άκρα σιγή στην πλάση
Πού να κρυφτώ, πού να σταθώ στου φεγγαριού τη χάση;
Καϊάφας την Παρασκευή, Ιούδας και Πιλάτος
Ξύλο, αγκάθια και καρφιά και του Σαββάτου τάφος
4. Γύρω οι δρόμοι χάθηκαν, το χνάρι τους ποιος σβήνει
ποιος είμαι εγώ, ποιος είσαι συ και ποιος μας καταπίνει;
Άγγελος μήνυμα ηχεί, ο θάνατος πεθαίνει
Μπρος πας εσύ και πίσω εγώ, το φως μας ανασταίνει!

Β.Ν

Wednesday, April 20, 2022

Ἐκεῖνοι πού κουβαλοῦν -Anna Kamienska

Ἐκεῖνοι πού κουβαλοῦν μεγάλα πιάνα
στό δέκατο ὄροφο ντουλάπες καί φέρετρα
ὁ γέρος μ' ἕνα δεμάτι ξύλα κουτσαίνοντας
ἡ γυναίκα μ’ ἕνα φόρτωμα τσουκνίδες στήν καμπούρα της
ἡ τρελή πού σπρώχνει τό παιδικό της καροτσάκι
γεμάτο ἄδειες μποτίλιες βότκας
ὅλοι τους θ’ ἀναστηθοῦν
σάν γλάρου φτερούγα σάν ξερό φύλλο
σάν τσόφλι αὐγοῦ σάν σκουπίδια ἀπό ἐφημερίδες
στό δρόμο
Μακάριοι ὅσοι φορτία κουβαλοῦν
γιατί αὐτοί θ’ ἀναστηθοῦν.


*Mας το έστειλε ο π. Βασίλειος Χριστοδούλου
Μπορεί να είναι απεικόνιση στέκεται


Sunday, April 17, 2022

Βασιλική Νευροκοπλή- Ομήρου Οδύσσεια (Το τραγούδι των αιώνων) - συνέντευξη στη Χριστίνα Κανατάκη - Tv 100

Κυριακή των Βαΐων (Ιωάν. 12,1-18)

Πρὸ ἓξ ἡμερῶν τοῦ πάσχα ἦλθεν ὁ Ἰησοῦς

1. εἰς Βηθανίαν, ὅπου ἦν Λάζαρος ὁ τεθνηκώς, ὃν ἤγειρεν ἐκ νεκρῶν.

2. ἐποίησαν οὖν αὐτῷ δεῖπνον ἐκεῖ, καὶ ἡ Μάρθα διηκόνει· ὁ δὲ Λάζαρος εἷς ἦν τῶν ἀνακειμένων σὺν αὐτῷ.

3. ἡ οὖν Μαρία, λαβοῦσα λίτραν μύρου νάρδου πιστικῆς πολυτίμου, ἤλειψε τοὺς πόδας τοῦ Ἰησοῦ καὶ ἐξέμαξε ταῖς θριξὶν αὐτῆς τοὺς πόδας αὐτοῦ· ἡ δὲ οἰκία ἐπληρώθη ἐκ τῆς ὀσμῆς τοῦ μύρου.

4. λέγει οὖν εἷς ἐκ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ, Ἰούδας Σίμωνος Ἰσκαριώτης, ὁ μέλλων αὐτὸν παραδιδόναι·

5. διατί τοῦτο τὸ μύρον οὐκ ἐπράθη τριακοσίων δηναρίων καὶ ἐδόθη πτωχοῖς;

6. εἶπε δὲ τοῦτο οὐχ ὅτι περὶ τῶν πτωχῶν ἔμελεν αὐτῷ, ἀλλ’ ὅτι κλέπτης ἦν, καὶ τὸ γλωσσόκομον εἶχε καὶ τὰ βαλλόμενα ἐβάσταζεν.

7. εἶπεν οὖν ὁ Ἰησοῦς· ἄφες αὐτήν, εἰς τὴν ἡμέραν τοῦ ἐνταφιασμοῦ μου τετήρηκεν αὐτό.

8. τοὺς πτωχοὺς γὰρ πάντοτε ἔχετε μεθ’ ἑαυτῶν, ἐμὲ δὲ οὐ πάντοτε ἔχετε.

9. Ἔγνω οὖν ὄχλος πολὺς ἐκ τῶν Ἰουδαίων ὅτι ἐκεῖ ἐστι, καὶ ἦλθον οὐ διὰ τὸν Ἰησοῦν μόνον, ἀλλ’ ἵνα καὶ τὸν Λάζαρον ἴδωσιν ὃν ἤγειρεν ἐκ νεκρῶν.

10. ἐβουλεύσαντο δὲ οἱ ἀρχιερεῖς ἵνα καὶ τὸν Λάζαρον ἀποκτείνωσιν,

11. ὅτι πολλοὶ δι’ αὐτὸν ὑπῆγον τῶν Ἰουδαίων καὶ ἐπίστευον εἰς τὸν Ἰησοῦν.

12. Τῇ ἐπαύριον ὄχλος πολὺς ὁ ἐλθὼν εἰς τὴν ἑορτήν, ἀκούσαντες ὅτι ἔρχεται Ἰησοῦς εἰς Ἱεροσόλυμα, 13. ἔλαβον τὰ βαΐα τῶν Φοινίκων καὶ ἐξῆλθον εἰς ὑπάντησιν αὐτῷ, καὶ ἔκραζον· ὡσαννά, εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου, βασιλεὺς τοῦ Ἰσραήλ.

14. εὑρὼν δὲ ὁ Ἰησοῦς ὀνάριον ἐκάθισεν ἐπ’ αὐτό, καθώς ἐστι γεγραμμένον·

15. μὴ φοβοῦ, θύγατερ Σιών· ἰδοὺ ὁ βασιλεύς σου ἔρχεται καθήμενος ἐπὶ πῶλον ὄνου.

16. Ταῦτα δὲ οὐκ ἔγνωσαν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ τὸ πρῶτον, ἀλλ’ ὅτε ἐδοξάσθη ὁ Ἰησοῦς, τότε ἐμνήσθησαν ὅτι ταῦτα ἦν ἐπ’ αὐτῷ γεγραμμένα, καὶ ταῦτα ἐποίησαν αὐτῷ.

17. Ἐμαρτύρει οὖν ὁ ὄχλος ὁ ὢν μετ’ αὐτοῦ ὅτε τὸν Λάζαρον ἐφώνησεν ἐκ τοῦ μνημείου καὶ ἤγειρεν αὐτὸν ἐκ νεκρῶν.

18. διὰ τοῦτο καὶ ὑπήντησεν αὐτῷ ὁ ὄχλος, ὅτι ἤκουσαν τοῦτο αὐτὸν πεποιηκέναι τὸ σημεῖον.

Sunday, April 10, 2022

Παρουσιαση του βιβλίου "Οδύσσεια - Το τραγούδι των αιώνων", εκ. οργανισμός Λιβάνη, στη Λεόντειο Σχολή Αθηνών/ Leonteios Athènes

Συνάντηση Φιλαναγνωσίας Α’ Γυμνασίου: Η Οδύσσεια σε μια έμμετρη σύγχρονη μεταφορά την Παρασκευή 8 Απριλίου 2022.
Πέρσι είχαμε τη χαρά στα τηλεμαθήματα να απολαύσουμε την κ. Βασιλική Νευροκοπλή στην ανάγνωση ολόκληρων ραψωδιών, πριν ακόμα εκδοθούν. Εφέτος παρουσίασε επιλεγμένα αποσπάσματα από την ομηρική Οδύσσεια που συνήθως δεν προσεγγίζουμε στο σχολικό βιβλίο. Επτά χρόνια τώρα δούλευε με μεράκι, σε ιαμβικό δεκαπεντασύλλαβο και με ομοιοκαταληξία το περιεχόμενο του έπους.
Το βιβλίο της, «Ομήρου Οδύσσεια, το τραγούδι των αιώνων», με εξαιρετική εικονογράφηση και ακολουθώντας σοφά το αρχαίο κείμενο, κυκλοφορήθηκε πριν από έναν μήνα από τις εκδόσεις Λιβάνη. Κι έτσι, αυτά που λέμε στην τάξη έδεσαν με τον ρυθμικό λόγο, η γλώσσα στη διαχρονία της εξέπληξε θετικά και η συμμετοχή αλλά και οι απορίες των παιδιών στο τέλος έδειξαν πόσο τους άρεσε αυτό το… διαφορετικό μάθημα.
Γίναμε μάρτυρες της υποδοχής του Τηλεμάχου από τον Μενέλαο, της συνάντησης του Οδυσσέα με την Αντίκλεια στον Κάτω Κόσμο και με τον Αχιλλέα, της αποκάλυψης της ταυτότητάς του στους Φαίακες και στον Λαέρτη. Είχαμε τη χαρά να ταξιδέψουμε, διδάσκοντες και μαθητές της Α’ Γυμνασίου, στο θαύμα του τραγουδιού των αιώνων!


*Από τη σελίδα του σχολείου: https://www.facebook.com/leonteios.llp

Κυριακή Ε΄ Νηστειών (Μάρκ. 10,32-45)

Τῷ καιρῷ ἐκείνω, παραλαμβάνει ὁ Ἰησοῦς τοὺς δώδεκα καὶ μαθητάς αὐτοῦ καί

32. ἤρξατο αὐτοῖς λέγειν τὰ μέλλοντα αὐτῷ συμβαίνειν,

33. ὅτι ἰδοὺ ἀναβαίνομεν εἰς Ἱεροσόλυμα καὶ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου παραδοθήσεται τοῖς ἀρχιερεῦσι καὶ γραμματεῦσι, καὶ κατακρινοῦσιν αὐτὸν θανάτῳ καὶ παραδώσουσιν αὐτὸν τοῖς ἔθνεσι,

34. καὶ ἐμπαίξουσιν αὐτῷ καὶ μαστιγώσουσιν αὐτὸν καὶ ἐμπτύσουσιν αὐτῷ καὶ ἀποκτενοῦσιν αὐτόν, καὶ τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ ἀναστήσεται.

35. Καὶ προσπορεύονται αὐτῷ Ἰάκωβος καὶ Ἰωάννης οἱ υἱοὶ Ζεβεδαίου λέγοντες· διδάσκαλε, θέλομεν ἵνα ὃ ἐὰν αἰτήσωμεν ποιήσῃς ἡμῖν.

36. ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς· τί θέλετε ποιῆσαί με ὑμῖν;

37. οἱ δὲ εἶπον αὐτῷ· δὸς ἡμῖν ἵνα εἷς ἐκ δεξιῶν σου καὶ εἷς ἐξ εὐωνύμων σου καθίσωμεν ἐν τῇ δόξῃ σου.

38. ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς· οὐκ οἴδατε τί αἰτεῖσθε. δύνασθε πιεῖν τὸ ποτήριον ὃ ἐγὼ πίνω, καὶ τὸ βάπτισμα ὃ ἐγὼ βαπτίζομαι βαπτισθῆναι;

39. οἱ δὲ εἶπον αὐτῷ· δυνάμεθα. ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς· τὸ μὲν ποτήριον ὃ ἐγὼ πίνω πίεσθε, καὶ τὸ βάπτισμα ὃ ἐγὼ βαπτίζομαι βαπτισθήσεσθε·

40. τὸ δὲ καθίσαι ἐκ δεξιῶν μου καὶ ἐξ εὐωνύμων οὐκ ἔστιν ἐμὸν δοῦναι, ἀλλ’ οἷς ἡτοίμασται.

41. καὶ ἀκούσαντες οἱ δέκα ἤρξαντο ἀγανακτεῖν περὶ Ἰακώβου καὶ Ἰωάννου.

42. ὁ δὲ Ἰησοῦς προσκαλεσάμενος αὐτοὺς λέγει αὐτοῖς· οἴδατε ὅτι οἱ δοκοῦντες ἄρχειν τῶν ἐθνῶν κατακυριεύουσιν αὐτῶν καὶ οἱ μεγάλοι αὐτῶν κατεξουσιάζουσιν αὐτῶν·

43. οὐχ οὕτω δὲ ἔσται ἐν ὑμῖν, ἀλλ’ ὃς ἐὰν θέλη γενέσθαι μέγας ἐν ὑμῖν, ἔσται ὑμῶν διάκονος,

44. καὶ ὃς ἂν θέλῃ ὑμῶν γενέσθαι πρῶτος, ἔσται πάντων δοῦλος·

45. καὶ γὰρ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου οὐκ ἦλθε διακονηθῆναι, ἀλλὰ διακονῆσαι, καὶ δοῦναι τὴν ψυχὴν αὐτοῦ λύτρον ἀντὶ πολλῶν


https://aerapatera.wordpress.com/2022/04/10/%ce%ba%cf%85%cf%81%ce%b9%ce%b1%ce%ba%ce%ae-%ce%b5%ce%84-%ce%bd%ce%b7%cf%83%cf%84%ce%b5%ce%b9%cf%8e%ce%bd-%ce%bc%ce%ac%cf%81%ce%ba-1032-45/

Wednesday, April 6, 2022

Ραδιοφωνική υνέντευξη της Βασιλικής Νευροκοπλή στον Κυριάκο Αθανασιάδη στον Fm 100 και στην εκπομπή PaperbackΑγαπητοί φίλοι, όσοι δεν προλάβατε προχθές να ακούσετε τη συνέντευξη που έδωσα στον Κυριάκο Αθανασιάδη για το νέο μου βιβλίο "Οδύσσεια - Το τραγούδι των αιώνων" που κυκλοφορεί από τον Εκδοτικό οργανισμό Λιβάνη, μπορείτε να το κάνετε τώρα στον σύνδεσμο που ακολουθεί. Η δική μου συνέντευξη ξεκινά περίπου από τη μέση του ηχογραφημένου αρχείου γιατί προηγείται συνέντευξη με τον Μιχάλη Τριανταφυλλιδη:

https://www.mixcloud.com/kiki-tsiligeridou/paperback-s02e27/?fbclid=IwAR3HzGGgWskOYyCjao-hDaniqX80QJ0rE9RZ24EWD8y0B8KtS0k92Ni9EgwSunday, April 3, 2022

Κυριακή Δ΄ Νηστειών (Μάρκ. 9,17-31)

Τῷ καιρῷ ἐκείνω, ἄνθρωπός τις προσῆλθε τῷ Ἰησοῦ, γονυπετῶν αὐτῷ καὶ λέγων·

17. διδάσκαλε, ἤνεγκα τὸν υἱόν μου πρός σε, ἔχοντα πνεῦμα ἄλαλον.

18. καὶ ὅπου ἂν αὐτὸν καταλάβῃ, ῥήσσει αὐτόν, καὶ ἀφρίζει καὶ τρίζει τοὺς ὀδόντας αὐτοῦ, καὶ ξηραίνεται· καὶ εἶπον τοῖς μαθηταῖς σου ἵνα αὐτὸ ἐκβάλωσι, καὶ οὐκ ἴσχυσαν.

19. ὁ δὲ ἀποκριθεὶς αὐτῷ λέγει· ὦ γενεὰ ἄπιστος, ἕως πότε πρὸς ὑμᾶς ἔσομαι; ἕως πότε ἀνέξομαι ὑμῶν; φέρετε αὐτὸν πρός με. καὶ ἤνεγκαν αὐτὸν πρὸς αὐτόν.

20. καὶ ἰδὼν αὐτὸν εὐθέως τὸ πνεῦμα ἐσπάραξεν αὐτόν, καὶ πεσὼν ἐπὶ τῆς γῆς ἐκυλίετο ἀφρίζων.

21. καὶ ἐπηρώτησε τὸν πατέρα αὐτοῦ· πόσος χρόνος ἐστὶν ὡς τοῦτο γέγονεν αὐτῷ; ὁ δὲ εἶπε· παιδιόθεν.

22. καὶ πολλάκις αὐτὸν καὶ εἰς πῦρ ἔβαλε καὶ εἰς ὕδατα, ἵνα ἀπολέσῃ αὐτόν· ἀλλ’ εἴ τι δύνασαι, βοήθησον ἡμῖν σπλαγχνισθεὶς ἐφ’ ἡμᾶς.

23. ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῷ τὸ εἰ δύνασαι πιστεύσαι, πάντα δυνατὰ τῷ πιστεύοντι.

24. καὶ εὐθέως κράξας ὁ πατὴρ τοῦ παιδίου μετὰ δακρύων ἔλεγε· πιστεύω, κύριε· βοήθει μου τῇ ἀπιστίᾳ.

25. ἰδὼν δὲ ὁ Ἰησοῦς ὅτι ἐπισυντρέχει ὄχλος, ἐπετίμησε τῷ πνεύματι τῷ ἀκαθάρτῳ λέγων αὐτῷ· τὸ πνεῦμα τὸ ἄλαλον καὶ κωφόν, ἐγώ σοι ἐπιτάσσω, ἔξελθε ἐξ αὐτοῦ καὶ μηκέτι εἰσέλθῃς εἰς αὐτόν.

26. καὶ κράξαν καὶ πολλὰ σπαράξαν αὐτὸν ἐξῆλθε, καὶ ἐγένετο ὡσεὶ νεκρός, ὥστε πολλοὺς λέγειν ὅτι ἀπέθανεν.

27. ὁ δὲ Ἰησοῦς κρατήσας αὐτὸν τῆς χειρὸς ἤγειρεν αὐτόν, καὶ ἀνέστη.

28. Καὶ εἰσελθόντα αὐτὸν εἰς οἶκον οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ἐπηρώτων αὐτὸν κατ’ ἰδίαν, ὅτι ἡμεῖς οὐκ ἠδυνήθημεν ἐκβαλεῖν αὐτό.

29. καὶ εἶπεν αὐτοῖς· τοῦτο τὸ γένος ἐν οὐδενὶ δύναται ἐξελθεῖν εἰ μὴ ἐν προσευχῇ καὶ νηστείᾳ.

30. Καὶ ἐκεῖθεν ἐξελθόντες παρεπορεύοντο διὰ τῆς Γαλιλαίας, καὶ οὐκ ἤθελεν ἵνα τις γνῷ·

31. ἐδίδασκε γὰρ τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς ὅτι ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου παραδίδοται εἰς χεῖρας ἀνθρώπων, καὶ ἀποκτενοῦσιν αὐτόν, καὶ ἀποκτανθεὶς τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ ἀναστήσεται.https://aerapatera.wordpress.com/2022/04/03/%ce%ba%cf%85%cf%81%ce%b9%ce%b1%ce%ba%ce%ae-%ce%b4%ce%84-%ce%bd%ce%b7%cf%83%cf%84%ce%b5%ce%b9%cf%8e%ce%bd-%ce%bc%ce%ac%cf%81%ce%ba-917-31/