Labels

Saturday, April 30, 2016

Χάι κου του Όρθρου και του Εσπερινού του Μεγάλου Σαββάτου
1. Του Άδου

Σήμερον Άδης
βοά: κατελύθη μου
η εξουσία 

2. Των χριστιανών

Όσοι εις Χριστόν
εβαπτίσθητε, Χριστόν
ενεδύσασθε

3. Της Αναστάσεως του Κυρίου διά του Αγγέλου

Ουκ έστιν ώδε
Ηγέρθη, καθώς είπεν
Δεύτε ίδετεFriday, April 29, 2016

Χάι κου του ΄Ορθρου της Μεγάλης Παρασκευης1. Των Αγίων Παθών του Κυρίου

Άγια Πάθη
Εμπτυσμοοί, ραπίσματα,
κολαφίσματα

Άγια Πάθη
Πορφυρά χλαίνα, ύβρεις,
γέλωτας, λόγχη

Άγια Πάθη
Κάλαμος, σπόγγος, καρφιά,
κυρίως Σταυρός

Ζει ο Κύριος
και νεκρωθείς εν ξύλω
Αγαλλιάσθε

2. Του Ληστή

Ληστές, μαθόντες
την Εδέμ ληστού λάχος
παραδίδονται

Φιλαδελφείαν
κτησώμεθα ίνα μη
κατακριθώμεν

Μνήσθητι ημών
εν τη Βασιλεία Σου
τους πτωχούς, Χριστέ

3. Των Εβραίων

Γη ως εσείσθη
Πέτραι ως ερράγησαν
Δεν τους έπεισαν  

4. Του Αδάμ

Χαίρεται Αδάμ
Το πικρό του το χείλι
εν τέλεια γελά

Μου είχες λήψει 
απέραντα, του λέει.
Για πάντα μαζί!

Για πάντα μαζί,
απαντάει ο Φίλος
Τον ασπάζεται  Thursday, April 28, 2016

Χάι κου του Όρθρου της Μεγάλης Πέμπτης1. Του Μυστικού Δείπνου

Τούτο το Πάσχα
πεθύμησα να φάω
με τους φίλους μου

Το ποτήριον
δεξάμενος, τους είπε:
Λάβετε τούτο

Το υπέρ υμών
διδόμενον σώμα μου
ο άρτος εστί

Το ποτήριον
η εν τω αίματί μου
Καινή διαθήκη

Διπλούς ο Δείπνος
Πάσχα γαρ νόμου φέρει
και Πάσχα καινόν

Κανένας φόβος
φίλοι μου, δεν πρόκειται
να μας χωρίσει

2. Του ιερού Νιπτήρα

Ο Κτίστης πηγών
σκύβει, νίβει μαθητών
ωραίους πόδας

Για να πατήσουν
κάποτε τα πόδια τους
κήπους της Εδέμ

Ταπεινώνεται
Εκ βαράρθρων κακίας
τους ανυψώνει

Ο Νεφελοδέτης
ζώνεται ποδιά, πόδια
να καθαρίσει

Αυτός που κρατά
την πνοή των ανέμων
κάμπτει το γόνυ

3.  Της υπερφυούς προσευχής

Παραιτούμενος
δήθεν θάνατον, εχθρόν
εξαπατήσας

Θρόμβοι αίματος
Πόνος και απόρθητη
αγάπη πάντων

Tuesday, April 26, 2016

Χάι κου του Όρθρου της Μεγάλης Τετάρτης


1. Του Ιούδα

Ο φυλάργυρος
προδίδει τον θησαυρό
της όντως ζωής

Τι μου δινετε,
ρωτά, για να σας δώσω
τον Δωρητή μας;

2. Του Ευαγγελίου

Κόκκος του σίτου,
ο Κύριος, πεθαίνει
προς καρπόν πολύν

Την ψυχήν αυτού,
ο φιλών, απολέσει
εις σκότος Άδου

Την ψυχήν αυτού,
ο μισών, θα φυλάξει
εις τους αιώνας

-Σώσουν με, Πάτερ,
να πω; Μα γι' αυτό ήρθα.
Και πώς να το πω;

-Το όνομά Σου,
δόξασον. -Και δόξασα
και θα δοξάσω.

Να πιστεύετε
εις το φως, ίνα υιοί
φωτός γένησθε

3. Της πόρνης

Πρώην άσωτος,
εξαίφνης σώφρων, Γυνή,
βοά: Ρύσαι με

Λύσε το χρέος
όπως λύνω τα μαλλιά
Αγάπησέ με

Πόρνη ξόδευε
Μαθητής εισέπραττε 
Μέρα με νύχτα

Η πόρνη παίρνει
άφεση, ο μαθητής
τα αργύρια

Η βυθισμένη
στην αμαρτία, βρήκε
το λιμάνι της

Ο κωπηλατών 
στη φυλαργυρία του,
βεβυθισμένος
Χάι κου του Όρθρου της Μεγάλης Τρίτης
1. Του Ιούδα

Φωτός εκπίπτει
το σκότος δεχόμενος
ο φυλάργυρος

Τον Ατίμητον 
πουλάει, την αγχόνη
να αγοράσει

2. Των Φαρισαίων

Διυλίζοντες
κώνωπα, την κάμηλον
την καταπίνουν

Απαστράπτοντες
τάφοι πλήρεις οστέων
υπόκρίσεως

3. Των Παρθένων

Μη μείνωμεν, μη
έξω απ´ το νυμφώνα
έξω απ´ το φως

Φρόνιμες, μωρές
Παρθένες του Έρωτα
ή του Εγώ τους 


Sunday, April 24, 2016

Χάι κου του Όρθρου της Μεγάλης Δευτέρας


1. Ήρθες, Νυμφίε
Σιωπηλό μες στη νύχτα
άστρο λαμπερό

2. Φλύαρα φύλλα
κατάμεστη η συκιά,
άκαρπη θνήσκει

3. Σώφρων Ιωσήφ
νηστεύοντας, γίνεται
ο σιτοδότης

4. Δεν είσαι πόλη
Ιερουσαλήμ, αλλά
δρόμος και σκάλα

5. Ξέφτια κουρέλια,
Ράφτη μου, φορώ
Ντύσε με νύφη


Κυριακὴ τῶν Βαῒων

 

(Ιωάν. 12,1-18)

Πρὸ ἓξ ἡμερῶν τοῦ πάσχα ἦλθεν ὁ Ἰησοῦς 
1. εἰς Βηθανίαν, ὅπου ἦν Λάζαρος ὁ τεθνηκώς, ὃν ἤγειρεν ἐκ νεκρῶν.
2. ἐποίησαν οὖν αὐτῷ δεῖπνον ἐκεῖ, καὶ ἡ Μάρθα διηκόνει· ὁ δὲ Λάζαρος εἷς ἦν τῶν ἀνακειμένων σὺν αὐτῷ. 
3. ἡ οὖν Μαρία, λαβοῦσα λίτραν μύρου νάρδου πιστικῆς πολυτίμου, ἤλειψε τοὺς πόδας τοῦ Ἰησοῦ καὶ ἐξέμαξε ταῖς θριξὶν αὐτῆς τοὺς πόδας αὐτοῦ· ἡ δὲ οἰκία ἐπληρώθη ἐκ τῆς ὀσμῆς τοῦ μύρου.
4. λέγει οὖν εἷς ἐκ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ, Ἰούδας Σίμωνος Ἰσκαριώτης, ὁ μέλλων αὐτὸν παραδιδόναι· 
5. διατί τοῦτο τὸ μύρον οὐκ ἐπράθη τριακοσίων δηναρίων καὶ ἐδόθη πτωχοῖς;
6. εἶπε δὲ τοῦτο οὐχ ὅτι περὶ τῶν πτωχῶν ἔμελεν αὐτῷ, ἀλλ’ ὅτι κλέπτης ἦν, καὶ τὸ γλωσσόκομον εἶχε καὶ τὰ βαλλόμενα ἐβάσταζεν. 
7. εἶπεν οὖν ὁ Ἰησοῦς· ἄφες αὐτήν, εἰς τὴν ἡμέραν τοῦ ἐνταφιασμοῦ μου τετήρηκεν αὐτό.
8. τοὺς πτωχοὺς γὰρ πάντοτε ἔχετε μεθ’ ἑαυτῶν, ἐμὲ δὲ οὐ πάντοτε ἔχετε. 
9. Ἔγνω οὖν ὄχλος πολὺς ἐκ τῶν Ἰουδαίων ὅτι ἐκεῖ ἐστι, καὶ ἦλθον οὐ διὰ τὸν Ἰησοῦν μόνον, ἀλλ’ ἵνα καὶ τὸν Λάζαρον ἴδωσιν ὃν ἤγειρεν ἐκ νεκρῶν. 
10. ἐβουλεύσαντο δὲ οἱ ἀρχιερεῖς ἵνα καὶ τὸν Λάζαρον ἀποκτείνωσιν,
11. ὅτι πολλοὶ δι’ αὐτὸν ὑπῆγον τῶν Ἰουδαίων καὶ ἐπίστευον εἰς τὸν Ἰησοῦν. 
12. Τῇ ἐπαύριον ὄχλος πολὺς ὁ ἐλθὼν εἰς τὴν ἑορτήν, ἀκούσαντες ὅτι ἔρχεται Ἰησοῦς εἰς Ἱεροσόλυμα, 13. ἔλαβον τὰ βαΐα τῶν Φοινίκων καὶ ἐξῆλθον εἰς ὑπάντησιν αὐτῷ, καὶ ἔκραζον· ὡσαννά, εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου, βασιλεὺς τοῦ Ἰσραήλ. 
14. εὑρὼν δὲ ὁ Ἰησοῦς ὀνάριον ἐκάθισεν ἐπ’ αὐτό, καθώς ἐστι γεγραμμένον· 
15. μὴ φοβοῦ, θύγατερ Σιών· ἰδοὺ ὁ βασιλεύς σου ἔρχεται καθήμενος ἐπὶ πῶλον ὄνου.
16. Ταῦτα δὲ οὐκ ἔγνωσαν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ τὸ πρῶτον, ἀλλ’ ὅτε ἐδοξάσθη ὁ Ἰησοῦς, τότε ἐμνήσθησαν ὅτι ταῦτα ἦν ἐπ’ αὐτῷ γεγραμμένα, καὶ ταῦτα ἐποίησαν αὐτῷ.
17. Ἐμαρτύρει οὖν ὁ ὄχλος ὁ ὢν μετ’ αὐτοῦ ὅτε τὸν Λάζαρον ἐφώνησεν ἐκ τοῦ μνημείου καὶ ἤγειρεν αὐτὸν ἐκ νεκρῶν. 
18. διὰ τοῦτο καὶ ὑπήντησεν αὐτῷ ὁ ὄχλος, ὅτι ἤκουσαν τοῦτο αὐτὸν πεποιηκέναι τὸ σημεῖον.https://aerapatera.wordpress.com/2016/04/24/κυριακὴ-τῶν-βαῒων-2/

Χάι κου Σαββάτου του Λαζάρου


Νύχτωσες μέρα
Πρώτη φορά κοιμάσαι
αναστημένη 

Αύριο πρωί
θα στρώσεις χαλιά, πόλη,
στον Ερχόμενο

Θα τα μαζέψεις
νύχτα για να τα στρώσεις
στον προδότη τουSaturday, April 23, 2016

Ἡ ἒγερσις τοῦ Λαζὰρου


Θρηνεῖς Ἰησοῦ, τοῦτο θνητῆς οὐσίας.
Ζωοῖς φίλον σου, τοῦτο θείας Ἰσχύος.

Αυτό το Σάββατο τιμάμε την υπό του Χριστού Ανάσταση του φίλου Του Λαζάρου.Ο Λάζαρος ήταν φίλος του Χριστού και οι αδελφές του Μάρθα και Μαρία τον φιλοξένησαν πολλές φορές (Λουκ.ι΄, 38-40, Ιωαν.ιβ΄, 1-3) στη Βηθανία κοντά στα Ιεροσόλυμα.
Λίγες μέρες πρό του πάθους του Κυρίου ασθένησε ο Λάζαρος και οι αδελφές του ενημέρωσαν σχετικά τον Ιησού που τότε ήταν στη Γαλιλαία να τον επισκεφθεί.
Ο Κύριος όμως επίτηδες καθυστέρησε μέχρι που πέθανε ο Λάζαρος, οπότε είπε στους μαθητές του πάμε τώρα να τον ξυπνήσω.
Όταν έφθασε στη Βηθανία παρηγόρησε τις αδελφές του Λάζαρου που ήταν πεθαμένος τέσσερις μέρες και ζήτησε να δει το τάφο του.
Όταν έφθασε στο μνημείο, δάκρυσε και διέταξε να βγάλουν την ταφόπλακα. Τότε ύψωσε τα μάτια του στον ουρανό, ευχαρίστησε τον Θεό και Πατέρα και με μεγάλη φωνή είπε: Λάζαρε, βγές έξω.
Αμέσως βγήκε έξω τυλιγμένος με τα σάβανα ο τετραήμερος νεκρός μπροστά στο πλήθος που παρακολουθούσε και ο Ιησούς ζήτησε να του λύσουν τα σάβανα και να πάει σπίτι του. (Ιωαν. ια΄,44)
Η αρχαία παράδοση λέγει ότι τότε ο Λάζαρος ήταν 30 χρονών και έζησε άλλα 30 χρόνια. Τελείωσε το επίγειο βίο του στην Κύπρο το έτος 63 μ.Χ. και ο τάφος του στην πόλη των Κιτιέων έγραφε: 
«Λάζαρος ο τετραήμερος και φίλος του Χριστού».
Το έτος 890μ.Χ. μετακομίσθηκε το ιερό λείψανό του στην Κωνσταντινούπολη από τον αυτοκράτορα Λέοντα το σοφό, ο οποίος συνέθεσε τα ιδιόμελα στον εσπερινό του Λαζάρου: Κύριε, Λαζάρου θέλων τάφον ιδείν, κλπΧαρακτηριστικό της μετέπειτας ζωής του Λαζάρου λέγει η παράδοση, ήταν ότι δεν γέλασε ποτέ παρά μια φορά μόνο όταν είδε κάποιο να κλέβει μια γλάστρα και είπε την εξής φράση: Το ένα χώμα κλέβει το άλλο.
Η Ανάσταση του Λαζάρου επέτεινε το μίσος των Εβραίων που μόλις την έμαθαν ζήτησαν να σκοτώσουν τον Λάζαρο και το Χριστό.
Αυτή τη μέρα δεν γίνονται μνημόσυνα με κόλλυβα, σε ανάγκη μόνο απλό Τρισάγιο.https://aerapatera.wordpress.com/2016/04/23/ἡ-ἒγερσις-τοῦ-λαζὰρου-2/

Friday, April 22, 2016

Ο Αχτιδοϋφαντής στην Κοζάνη - 22/04/16Με τη βοήθεια του Θεού και των ανθρώπων, φτάσαμε σήμερα στο τέλος των παρουσιάσεων του μηνός ετούτου, που σχεδόν ολόκληρος είναι αφιερωμένος στο παιδικό βιβλίο. Ο Αχτιδοϋφαντής μας, έφτασε το πρωί στην αγαπημένη και μπερδεψιάρα Κοζάνη. Αν χάνεσαι στη Βενετία τις πρώτες φορές που την επισκέπτεσαι, στην Κοζάνη χάνεσαι ακόμα σαν κάτοικός της πάντα. Μα τα καταφέραμε. Φτάσαμε εγκαίρως.
Πίσω από τον ναό του Αγίου Αθανασίου είναι ένα μεγάλο σχολείο, το 13ο Δημοτικό, που αγαπά πολύ τα βιβλία. Η βιβλιοθηκονόμος της Δημοτικής Βιβλιοθήκης, Ελένη Μαργαρίτη, έμπειρη από καιρό και πολύ αγαπημένη, ανέλαβε όλη την προσπάθεια σε συνεργασία με τον Σύλλογο Γονέων του Σχολεόυ και τον Σύλλογο Βιβλιοθηκονόμων Δυτικής Μακεδονίας . Για πρώτη φορά είχα τη μεγάλη χαρά να μην είμαι η μόνη συγγραφέας που προσκαλούσε ένα σχολείο, αλλά να συναντήσω άλλες δύο πολύ αξιόλογες συναδέλφους, την Giota Fotou (Οι διακοπές της Γαβριέλας - Όταν χάσαμε την Ντόλυ) που ήρθε από τη Λάρισα και την Νάνσυ Χατζή (Η Παναγιά των κυνηγημένων, από τη Σμύρνη στην Αμοργό) που ήρθε από την Καστοριά. 
Μοιραστήκαμε σε όλο το σχολείο και έτσι όλο το σχολείο γιόρτασε. Σ' εμένα έδωσαν τα πρωτάκια και τα δευτεράκια που σαν μικρές Παναγιές κάθισαν κατάχαμα τα αθώα και άκουσαν το παραμύθι που ήδη γνώριζαν πάρα πολύ καλά. Συζητήσαμε, μαντέψαμε, γελάσαμε, αποχαιρετιστήκαμε.
Καταπράσινα τα βουνά κι οι κάμποι της διαδρομής, ανθισμένη η καρδιά μας.
Ευχαριστούμε όλους τους συντελεστές με όλη μας την καρδιίά και ευχόμαστε σε όλους Καλή Ανάσταση!
Thursday, April 21, 2016

Tο Παραμύθι της Μουσικής - αφιέρωμα στον 360 μοίρες


Καθώς πρσχωρούμε προς την Κυριακή των Βαϊων, αισθάνομαι πως η αγάπη γύρω μας ολοένα αυξάνεται...
Ευχαριστω με όλη μου την καρδιά την Papadopoulou Maria για το αφιέρωμα που έκανε στο Παραμύθι της Μουσικής, το κοινό μας μουσικο-παραμυθο-παιδάκι με τον Kyriakos Kalaitzidis που κυκλοφόρησε ως βιβλίο από τον Εκδοτικός Οργανισμός Λιβάνη - Livani Publishing Organization και ως cd από τις εκδόσεις En Chordais / Εν Χορδαίς. To αφιέρωμα έγινε στον 360 μοίρες και μπορείτε να το ξεφυλλίσετε όλο εδώ:

https://issuu.com/360free/docs/360free003

Ο Αχτιδοϋφαντής στην Κατερίνη με το βιβλιοπωλείο ΝέστωρΠαρέα με τον Αχτιδοϋφαντή σήμερα σε σχολείο της Κατερίνης και το πολυαγαπημένο Βιβλιοπωλείο Νέστωρ.
Πρώτη συνάντηση με Α, Β΄ και Γ΄ Δημοτικού και αμέσως μετά με τα παιδιά των μεγαλύτερων τάξεων.
Κάθε αφήγηση αλλάζει σε σχέση με τις ηλικίες. Με τα μικρότερα δε, παίξαμε κιόλας, γίναμε Ταχυδρόμοι του Ήλιου, μοιράσαμε ηλιαχτίδες, μεταμορφωθήκαμε...
Με τα μεγαλύτερα κυρίως κουβεντιάσαμε.
Μα όλα τα παιδιά άκουσαν με τόση προσήλωση το παραμύθι, θαρρείς και το έπιναν μετά από μεγάλη δίψα... Παρόλο που η αίθουσα είχε προβληματικό ήχο δημιουργώντας πολλές αντηχήσεις, δεν ακούστηκε τσικ...
Για τη φιλοξενία της οικογένειας Νέστορα, δεν έχω λόγια...
Δεν έχουν απλώς ένα από τα ωραιότερα βιβλιοπωλεία της χώρας, αλλά ξέρουν να αγαπάνε τους ανθρώπους με τους οποίους συνεργάζονται μ' έναν τρόπο μοναδικό και παραδειγματικό!
Ελένη, Νίκο, Δέσποινα, σας ευχαριστώ για τη μεγάλη χαρά που μου δώσατε! Με το καλό να ανταμώσουμε και πάλι!
Tuesday, April 19, 2016

Ο Αχτιδοϋφαντής στο Μελισσοχώρι - 18/04/16Η βδομάδα ξεκίνησε χθες με τον Αχτιδοϋφαντή να μοιράζει τις πρώτες ηλιαχτίδες του στο Μελισσοχώρι. Στην πλατεία του χωριού έτρεξαν οι Ταχυδρόμοι του Ήλιου: τετράχρονα, πεντάχρονα και εξάχρονα παιδιά του 1ου Νηπιαγωγείου, του Στ΄ Δημοτικού Παιδικού Σταθμού και της Α΄ τάξης του Δημοτικού Σχολείου. Μόλις έδωσε το σύνθημα η Μάνια Φυλακούδη που ανέστησε και κρατά ζωντανή τη Δήμοτική Βιβλιοθήκη του χωριού, έτρεξαν όλοι. Ήρθε και η Thea Tsianiou που έχει αναλάβει το βιβλιοπωλείο Scripta του Ωραιοκάστρου και βέβαια οι νηπιαγωγοί και δάσκαλοι των παιδιών. Η Μάνια είχε φροντίσει για όλα. Μικρόφωνα, σκηνικό, καρέκλες, και ο Εκδοτικός Οργανισμός Λιβάνη για τις αφίσες, τους σελιδοδείκτες και τις προσκλήσεις.
Εσείς που θα δίνατε την ηλιαχτίδα σας;
Εγώ στον κροκόδειλο για να παχύνει!
Εγώ στους φτωχούς!
Εγώ, την περήφανη θα την έδινα στην πεταλούδα!
Εγώ τη μοσχοβολστή στην παπαρούνα για να μυρίζει!
Εγώ σε όλη τη γη για να γίνουν όλοι καλοί!

Ο Αχτιδοϋφαντής μοίραζε τις ηλιαχτίδες του και δε χόρταινε να καμαρώνει τους Ταχυδρόμους του. Μετά την αφήγηση του παραμυθιού και τη συζήτηση που κάναμε, τα παιδά παρουσίασαν τα έργα τους και αφού χόρεψαν με τις ηλιαχτίδες που είχαν φτιάξει, μου τις χάρισαν...
Το όμορφο χωριό φωτίστηκε. Ζωντάνεψε και άστραψε. Η αγάπη πολλαπλασιάστηκε και τώρα την κουβαλούμε όλοι όσοι ήμασταν εκεί, στην καρδιά μας. 
Έχουμε πολλή δουλειά. Η αγάπη δεν κρατιέται. Θέλει να μεγαλώνει και να μοιράζεται ολοένα. Εμείς είμαστε οι υποτακτικοί της. Την υπηρετούμε με όλη μας την καριδά και την αφήνουμε να μας οδηγεί. Την εμπιστευόμαστε. Αυτή ξέρει...

Το ευχαριστώ είναι μια μικρή λέξη που έχει βάρος τεράστιο...Monday, April 18, 2016

Ο Καλλίστρατος και ο Κρυμμένος Θησαυρός στον Ιανό - Σάββατο 16Απριλίου2016Ο Καλλίστρατος και ο Κρυμμένος Θησαυρός παρουσιάστηκαν σήμερα το πρωί στο βιβλιοπωλείο του Ιανού της Αριστοτέλους, από τα παιδιά της Β΄ Δημοτικού των Εκπαιδευτηρίων του Ασοστόλου Παύλου. Τα παιδιά δραματοποίησαν το παραμύθι, τραγούδησαν, χόρεψαν και μας συγκίνησαν πολύ! 

Μικροί και μεγάλοι στο τέλος εξέφραζαν την μεγάλη αγάπη τους για τη σειρά του Καλλίστρατου. 

Το ραντεβού μας ανανεώθηκηε για την Διεθνή Έκεθση βιβλίου Θεσσαλονίκης, όπου αποφάσισαν να δώσουν για μια ακόμη φορά την παράστασή τους, το Σάββατο 14 Μαϊου στις 12.00 το πρωί στο περίπτερο των εκδόσεων Εν Πλω.
Ευχαριστούμε με όλη μας την καρδιά το βιβλιοπωλείο του Ιανού για τη φιλοξενία, την Ελληνική Βιβλική Εταιρία - Hellenic Bible Society και το Σχολείο του Αποστόλου Παύλου. Θερμές ευχαριστίες στη Ζαχαρούλα, τη Χριστίνα, την Άννα και τη Μαρίνα που διασκεύασαν το παραμύθι και εμψύχωσαν τους μαθητές τους για να αποδώσουν το λόγο, τη μουσική και την εικαστική τους έκφραση με τρόπο τέλειο!


Sunday, April 17, 2016

Ε᾽ Κυριακὴ Νηστειῶν (ὁσὶας Μαρὶας τῆς Αἰγυπτὶας)

(Μάρκ. 10,32-45)

Τῷ καιρῷ ἐκείνω, παραλαμβάνει ὁ Ἰησοῦς τοὺς δώδεκα καὶ μαθητάς αὐτοῦ καί 
32. ἤρξατο αὐτοῖς λέγειν τὰ μέλλοντα αὐτῷ συμβαίνειν, 
33. ὅτι ἰδοὺ ἀναβαίνομεν εἰς Ἱεροσόλυμα καὶ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου παραδοθήσεται τοῖς ἀρχιερεῦσι καὶ γραμματεῦσι, καὶ κατακρινοῦσιν αὐτὸν θανάτῳ καὶ παραδώσουσιν αὐτὸν τοῖς ἔθνεσι,
34. καὶ ἐμπαίξουσιν αὐτῷ καὶ μαστιγώσουσιν αὐτὸν καὶ ἐμπτύσουσιν αὐτῷ καὶ ἀποκτενοῦσιν αὐτόν, καὶ τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ ἀναστήσεται. 
35. Καὶ προσπορεύονται αὐτῷ Ἰάκωβος καὶ Ἰωάννης οἱ υἱοὶ Ζεβεδαίου λέγοντες· διδάσκαλε, θέλομεν ἵνα ὃ ἐὰν αἰτήσωμεν ποιήσῃς ἡμῖν. 
36. ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς· τί θέλετε ποιῆσαί με ὑμῖν; 
37. οἱ δὲ εἶπον αὐτῷ· δὸς ἡμῖν ἵνα εἷς ἐκ δεξιῶν σου καὶ εἷς ἐξ εὐωνύμων σου καθίσωμεν ἐν τῇ δόξῃ σου. 
38. ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς· οὐκ οἴδατε τί αἰτεῖσθε. δύνασθε πιεῖν τὸ ποτήριον ὃ ἐγὼ πίνω, καὶ τὸ βάπτισμα ὃ ἐγὼ βαπτίζομαι βαπτισθῆναι; 
39. οἱ δὲ εἶπον αὐτῷ· δυνάμεθα. ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς· τὸ μὲν ποτήριον ὃ ἐγὼ πίνω πίεσθε, καὶ τὸ βάπτισμα ὃ ἐγὼ βαπτίζομαι βαπτισθήσεσθε· 
40. τὸ δὲ καθίσαι ἐκ δεξιῶν μου καὶ ἐξ εὐωνύμων οὐκ ἔστιν ἐμὸν δοῦναι, ἀλλ’ οἷς ἡτοίμασται.
41. καὶ ἀκούσαντες οἱ δέκα ἤρξαντο ἀγανακτεῖν περὶ Ἰακώβου καὶ Ἰωάννου. 
42. ὁ δὲ Ἰησοῦς προσκαλεσάμενος αὐτοὺς λέγει αὐτοῖς· οἴδατε ὅτι οἱ δοκοῦντες ἄρχειν τῶν ἐθνῶν κατακυριεύουσιν αὐτῶν καὶ οἱ μεγάλοι αὐτῶν κατεξουσιάζουσιν αὐτῶν·
43. οὐχ οὕτω δὲ ἔσται ἐν ὑμῖν, ἀλλ’ ὃς ἐὰν θέλη γενέσθαι μέγας ἐν ὑμῖν, ἔσται ὑμῶν διάκονος, 
44. καὶ ὃς ἂν θέλῃ ὑμῶν γενέσθαι πρῶτος, ἔσται πάντων δοῦλος· 
45. καὶ γὰρ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου οὐκ ἦλθε διακονηθῆναι, ἀλλὰ διακονῆσαι, καὶ δοῦναι τὴν ψυχὴν αὐτοῦ λύτρον ἀντὶ πολλῶν.


https://aerapatera.wordpress.com/2016/04/17/ε᾽-κυριακὴ-νηστειῶν-ὁσὶας-μαρὶας-τ/

Friday, April 15, 2016

Ο Αχτιδοϋφαντής, Και τι θα πει σ' αγαπάω; & Χάρτινα όνειρα, στο Δημ. Σχολείο του Αδένδρου - 15.04.16


Είναι λίγο πιο έξω από τη Θεσσαλονίκη, έχει γύρω στους 2.500 κατοίκους, ντόπιους και Θρακιώτες, το λένε Άδενδρο κι ας έχει δένδρα. Θα μπορούσε να το ονομαζόταν Ανθρώπινο, γιατί έχει αληθινούς Ανθρώπους. Αληθινοί είναι οι άνθρωποι που αγαπούν με ειλικρίνεια και ανιδιοτέλεια τα παιδιά, τη φύση, τα παραμύθια και πολλά άλλα όμορφα καθημερινά πράγματα και ζουν κάθε στιγμή της ζωής τους με όλες τους τις δυνάμεις. Όταν αυτοί είναι και Δάσκαλοι, τότε το σχολείο τους μεταμορφώνεται από ίδρυμα καταναγκαστικών έργων σε κήπο αγάπης που καλλιεργεί παιδιά μοσχοβολιστά.

Όλοι οι δάσκαλοι πήραν μέρος στο σημερινό πανηγύρι και όλα τα παιδιά. Κανείς δεν έμεινε απέξω. Ούτε ένας. Διάβασαν και εργάστηκαν με ευφάνταστους τρόπους πάνω σε τρία παραμύθια μου, "Και τι θα πει σ' αγαπάω;", "Χάρτινα όνειρα" και βέβαια το κύριο βάρος το σήκωσαν τα φτερά του "Αχτιδοϋφαντή".

Τα παιδιά χόρεψαν, τραγούδησαν, διάβασαν κείμενά τους που έγραψαν με αφορμή τα παραμύθια στα ελληνικά και στα αγγλικά, έκαναν την προβολή ενός βίντεο που έφτιαξαν για τη βία, έκαναν κατασκευές, δραματοποίησαν τον Αχτιδοϋφαντή και αφού μετά τους τον αφηγήθηκα, μου έδωσαν μία καρφίτσα για να σκάω τα μπαλόνια τους. Μέσα σε κάθε μπαλόνι υπήρχε και η ερώτηση που ήθελαν να μου κάνουν.
Δεν ξέρω πόσες φορές βούρκωσα, πόσες γέλασα, πόσες ερωτεύθηκα.
Θυμάμαι τώρα δύο από τις απαντήσεις τους στο ερώτημα 
"και τι θα πει σ' αγαπάω;"
- Θα πει σου ζητώ συγνώμη.
- Θα πει σου κρατώ το χέρι για να μην πέσεις στην κατηφόρα.

Πώς καταφέρνει μαι ολόκληρη σχολική κοινότητα να πάρει φωτιά; Δεν ξέρω. Ξέρω όμως πως μπορούμε να είμαστε όλοι περήφανοι γι' αυτό το σχολείο. Και ξέρω ακόμα πως η διευθύντριά του, η κ. Σουσάνα, λάμπει. Πως χρωστώ ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Παυλο  Κλαριδη  από τον Εκδοτικό  Οργανισμό  Λιβάνη - Livani Publishing Organization και στον υπεύθυνο του βιβλιοπωλείου Βιβλιοφόρος, τον Αμβρόσιο  Τσανταρλιώτη. Το πιο μεγάλο ευχαριστώ στους δασκάλους όλους και στα παιδιά και το ακόμα μεγαλύτερο στο Θεό.