Labels

Sunday, July 26, 2015

Κυριακὴ Η’ Ματθαὶου

 

(Ματθ. 14,14-22)

Τῷ καιρῷ ἐκείνω, εἶδεν 
14. ὁ Ἰησοῦς πολὺν ὄχλον, καὶ ἐσπλαγχνίσθη 
ἐπ’ αὐτοῖς καὶ ἐθεράπευσε τοὺς ἀρρώστους αὐτῶν. 

15. ὀψίας δὲ γενομένης προσῆλθον αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ λέγοντες· ἔρημός ἐστιν ὁ τόπος καὶ ἡ ὥρα ἤδη παρῆλθεν· ἀπόλυσον τοὺς ὄχλους, ἵνα ἀπελθόντες εἰς 
τὰς κώμας ἀγοράσωσιν ἑαυτοῖς βρώματα.

16. ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς· οὐ χρείαν ἔχουσιν ἀπελθεῖν· δότε αὐτοῖς ὑμεῖς φαγεῖν. 

17. οἱ δὲ λέγουσιν αὐτῷ· οὐκ ἔχομεν ὧδε εἰ μὴ πέντε ἄρτους καὶ δύο ἰχθύας. 

18. ὁ δὲ εἶπε· φέρετέ μοι αὐτοὺς ὧδε. 

19. καὶ κελεύσας τοὺς ὄχλους ἀνακλιθῆναι ἐπὶ τοὺς χόρτους, λαβὼν τοὺς πέντε ἄρτους καὶ τοὺς δύο ἰχθύας, ἀναβλέψας εἰς τὸν οὐρανὸν εὐλόγησε, καὶ κλάσας ἔδωκε τοῖς μαθηταῖς τοὺς ἄρτους, οἱ δὲ μαθηταὶ τοῖς ὄχλοις. 

20. καὶ ἔφαγον πάντες καὶ ἐχορτάσθησαν, καὶ ἦραν τὸ περισσεῦον τῶν κλασμάτων δώδεκα κοφίνους πλήρεις.

21. οἱ δὲ ἐσθίοντες ἦσαν ἄνδρες ὡσεὶ πεντακισχίλιοι χωρὶς γυναικῶν καὶ παιδίων. 

22. Καὶ εὐθέως ἠνάγκασεν ὁ Ἰησοῦς τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ ἐμβῆναι εἰς τὸ πλοῖον καὶ προάγειν αὐτὸν εἰς τὸ πέραν, ἕως οὗ ἀπολύσῃ τοὺς ὄχλους.

https://aerapatera.wordpress.com/2015/07/26/κυριακὴ-η-ματθαὶου/

Ἁγὶα Παρασκευὴ


Θεῷ παρεσκεύασας ἁγνὸν ὡς δόμον,
Σαυτὴν ἄγουσα, Σεμνή, εἰς κατοικίαν.
Παρασκευὴν ἔκτανεν εἰκάδι χαλκὸς ἐν ἕκτῃ.

Η Αγία Παρασκευή γεννήθηκε στη Ρώμη στα χρόνια του αυτοκράτορα Αντωνίνου (138 – 160 μ.Χ.).
Ήταν κόρη των ευσεβών Χριστιανών, Αγάθωνα και Πολιτείας, οι οποίοι φρόντισαν για την χριστιανική αγωγή της, όπως είχαν υποσχεθεί στο Θεό στην περίπτωση που θα τους έδινε ένα παιδί.
Επειδή το παιδί γεννήθηκε ημέρα Παρασκευή έλαβε αυτό το όνομα.Μετά το θάνατο των γονέων της, η Παρασκευή μοίρασε όλη την περιουσία της στους φτωχούς και ανέπτυξε ιεραποστολική δραστηριότητα στην Ρώμη και στα περίχωρα της πόλης, κηρύσσοντας το λόγο του Χριστού. 
Η δράση της προκάλεσε τον ειδωλολάτρη αυτοκράτορα Αντωνίνο, ο οποίος την συνέλαβε και της υποσχέθηκε υλικά αγαθά στην περίπτωση που θα θυσίαζε στα είδωλα.
Βλέποντας όμως πως η Αγία παρέμενε σταθερή στην πίστη της, την υπέβαλε στο βασανιστήριο της πυρακτωμένης περικεφαλαίας, το οποίο υπέμεινε με καρτερικότητα.
Τότε ο Αντωνίνος διέταξε και την έβαλαν σε ένα λέβητα με καυτό λάδι και πίσσα. Επειδή όμως είδε την Αγία άθικτη, πλησίασε το πρόσωπο του στον λέβητα 
– καθώς δεν μπορούσε να εξηγήσει πώς η αγία είχε μείνει ανέπαφη – 
για να δοκιμάσει αν πράγματι είναι καυτό, και αμέσως τυφλώθηκε.
Η Αγία με προσευχή έδωσε στον Αντωνίνο το φως του, με αποτέλεσμα να πιστέψει στο Χριστό ή κατ’ άλλους να σταματήσει τους διωγμούς εναντίον τους. Ελευθέρωσε πάντως την Αγία Παρασκευή, η οποία συνέχισε να κηρύττει το Ευαγγέλιο σε άλλα μέρη, μέχρι που έφτασε στην Ελλάδα.Στα Τέμπη ένας ειδωλολάτρης άρχοντας την υπέβαλε σε φρικτά βασανιστήρια, τα οποία υπέμεινε καρτερικά, για να τελειωθεί με δια αποκεφαλισμού θάνατο.

Ἀπολυτίκιον
Ἦχος α’.
Τὴν σπουδήν σου τῇ κλήσει κατάλληλον,
ἐργασαμένη φερώνυμε,
τὴν ὁμώνυμόν σου πίστιν εἰς κατοικίαν κεκλήρωσαι,
Παρασκευὴ ἀθλοφόρε·
ὅθεν προχέεις ἰάματα, 
καὶ πρεσβεύεις ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν.

Wednesday, July 22, 2015

Προφήτης Ιεζεκιήλ

Προφητείας Ιεζεκιήλ το Ανάγνωσμα (λζ' 1-14).

Εγένετο έπ' εμέ χειρ Κυρίου και εξήγαγε με εν πνεύματι Κύριος και εθηκέ με εν μέσω του πεδίου και τούτο ην μεστόν όστέων ανθρωπίνων και περιήγαγε με έπ' αυτά κυκλόθεν κύκλω και ιδού πολλά σφόδρα επί προσώπου του πεδίου ξηρά σφόδρα.
Και είπε προς με υιέ άνθρωπου, ει ζήσεται τα οστέα ταύτα; Και είπα• Κύριε, Κύριε, συ επίστη ταύτα. Και είπε προς με• προφήτευσον επί τα οστά ταύτα και έρεις αυτοίς• τα οστά τα ξηρά, ακούσατε λόγον Κυρίου.
Τάδε λέγει Κύριος τοις οστέοις τούτοις• ιδού εγώ φέρω εφ' υμάς πνεύμα ζωής και δώσω εφ' υμάς νεύρα και ανάξω εφ' υμάς σάρκας και εκτενώ εφ' υμάς δέρμα και δώσω πνεύμα μου εις υμάς και ζήσεσθε και γνώσεσθε ότι εγώ ειμί Κύριος.
Και προεφήτευσα, καθώς ενετείλατό μοι. Και εγένετο εν τω εμέ προφητεύσαι και ιδού σεισμός και προσήγαγε τα οστά εκάτερον προς την αρμονίαν αυτού.
Και είδον και ιδού έπ' αυτά νεύρα και σάρκες εφύοντο και ανέβαινε έπ' αυτά δέρμα επάνω και πνεύμα ουκ ην εν αυτοίς. Και είπε προς με• προφήτευσον επί το πνεύμα, προφήτευσον υιέ ανθρώπου και είπον τω πνεύματι• τάδε λέγει Κύριος εκ των τεσσάρων πνευμάτων έλθέ και εμφύσησησον εις τους νεκρούς τούτους και ζησάτωσαν.
Και προεφήτευσα, καθότι ενετείλατό μοι και εισήλθεν εις αυτούς το πνεύμα και έζησαν και έστησαν έτη το ποδών αυτών, συναγωγή πολλή σφόδρα. Και ελάλησε Κύριος προς με λέγων υιέ ανθρώπου, τα οστά ταύτα πάς οίκος Ισραήλ εστί.
Και αυτοί λέγουσι- ξηρά γέγονε τα οστά ημών, απόλωλεν ή ελπίς ημών, διαπεφωνήκαμεν.
Δια τούτο προφήτευσον και είπον προς αυτούς• τάδε λέγει Κύριος• ιδού εγώ ανοίγω τα μνήματα υμών και ανάξω υμάς εκ των μνημάτων υμών και εισάξω υμάς εις την γήν του Ισραήλ και γνώσεσθε ότι εγώ ειμί Κύριος εν τω ανοίξαί με τους τάφους υμών του αναγαγείν με εκ των τάφων τον λαόν μου. Και δώσω πνεύμα μου εις υμάς και ζήσεσθε και θήσομαι υμάς επί την γήν υμών και γνώσεσθε ότι εγώ Κύριος λελάληκα και ποιήσω, λέγει Κύριος.Ό Κύριος με έλαβε δια της χειρός Του και με εξήγαγεν ό Κύριος (εκ της οικίας μου), αφού με έφερε σε κατάστασιν εκστάσεως και με τοποθέτησε εν μέσω μιας πεδιάδος. Ή πεδιάδα δε αύτη ήτο γεμάτη από ανθρώπινα οστά.
Και με περιέφερε γύρω-γύρω από τα οστά και είδον ότι ήσαν παρά πολλά, καταλαμβάνοντα όλην την επιφάνεια της πεδιάδας, ήσαν δε τελείως ξηρά.
Και είπεν ό Κύριος προς με:
Υιέ άνθρωπου, είναι δυνατόν να επανέλθουν στην ζωήν αυτά τα οστά; Και εγώ απήντησα: Κύριε, Κύριε, Σύ (μόνον) γνωρίζεις αυτά τα πράγματα.
Και είπεν ό Κύριος προς με:
Κήρυξε εις τα οστά αυτά και είπε προς αυτά:
Σεις, τα οστά τα ξηρά, ακούσατε λόγον Κυρίου.
Τα εξής λέγει ό Κύριος προς τα οστά αυτά:
Ιδού, εγώ θα φέρω εις σας πνεύμα ζωής και θα δώσω εις σας νεύρα και θα κάμω να προβάλουν εις σας σάρκες και θα απλώσω επάνω σας δέρμα και θα δώσω εις σας την ζωογόνο πνοή μου και θα λάβετε ζωήν.
Ούτω θα αντιληφθήτε ότι εγώ είμαι ό (παντοδύναμος) Κύριος.
Και κήρυξα, συμφώνως προς την εντολή του Κυρίου.
Ενώ δε εγώ εκήρυττον, συνέβη τούτο: Ιδού έγινε σεισμός και (με την ανακίνησιν πού δημιούργησε) τα οστά πλησίασαν το εν το άλλο, κατά τρόπον (όχι άτακτο, άλλ') αρμονικό (ώστε έκαστο να λαμβάνη την κανονικήν του θέσιν).
Και είδον μετά θαυμασμού ότι ανεφύοντο εις αυτά νεύρα και σάρκες και επάνω εις αυτά προέβαλλε δέρμα, αλλά πνεύμα ζωής δεν υπήρχε εις αυτά (δηλαδή ήσαν σώματα άψυχα).
Και ό Κύριος είπε προς με:
Κήρυξε προς το πνεύμα, κήρυξε, υιέ ανθρώπου και είπε εις αυτό.
Τα εξής λέγει ό Κύριος:
Εκ των τεσσάρων ανέμων (δηλαδή εξ όλων των σημείων του ορίζοντος), έλθέ, ω πνεύμα και εμφύσησε (πνοή ζωής) εις τα άψυχα αυτά σώματα, ώστε να αποκτήσουν ζωήν.
Και κήρυξα, συμφώνως πρός την εντολή του Κυρίου. Και εισήλθεν εις αυτά (τα άψυχα σώματα) το ζωογόνο πνεύμα και έγιναν ζώντα και εστάθησαν εις τους πόδας των, ήσαν δε πλήθος αναρίθμητο.
Και ελάλησε ό Κύριος προς με και είπεν:
Υιέ ανθρώπου, τα οστά αυτά είναι σύμβολο των Ισραηλιτών, διότι αυτοί λέγουν: Εξηράνθησαν τα οστά μας, εχάθησαν οι ελπίδες μας, ενεκρώθημεν.
Δια τούτο προφήτευσε και είπε προς αυτούς.
Τα εξής λέγει ό Κύριος:
Ιδού εγώ θα ανοίξω τους τάφους σας και θα σας εξαγάγω εξ αυτών (δηλαδή θα σας επαναφέρω εκ της εξορίας σας) και θα σας οδηγήσω εις την χωράν του Ισραήλ. Και τότε, όταν εγώ ανοίξω τους τάφους σας και εξαγάγω εκ των τάφων (σας πού αποτελείτε) τον (περιούσιο) λαό μου, θα βεβαιωθήτε ότι εγώ είμαι ό (παντοδύναμος) Κύριος.
Όντως, θα δώσω εις σας το πνεύμα μου και θα ζωογονηθείτε και θα σας επαναφέρω εις την χωράν σας και θα πεισθήτε ότι εγώ είμαι ό Κύριος.
Υπεσχέθην και θα πραγματοποιήσω ό,τι υπεσχέθην, λέγει ό Κύριος.Tuesday, July 21, 2015

Το σχόλιο της Δευτέρας - Επιστολή προς τους φίλους - Καλή βδομάδα!Αγαπημένοι φίλοι αυτού του blog, 
που τον τελευταίο καιρό ίσως απορείτε, στεναχωριέστε ή και θυμώνετε μαζί μου -όπως μαθαίνω από κοινούς μας γνωστούς που τους συναντώ διά ζώσης- αισθάνομαι την ανάγκη να σας δώσω κάποιες εξηγήσεις.  Κι αυτό διότι κάποιοι από σας, μη έχοντας  facebook, δε διαβάζετε μια σειρά σκέψεων που εκφράζω εκεί σχεδόν καθημερινά, αφού η φύση εκείνου του μέσου επιτρέπει μια άλλου είδους αμεσότητα στην επικοινωνία, απ' αυτήν του μπλογκ, τουλάχιστον όπως το χειρίζομαι εγώ. Ας συμπληρώσω, λοιπόν, τα κενά, ώστε ενδεχομένως να γίνει πιο ξεκάθαρη η σκέψη μου και αν μη τι άλλο, να μην οδηγεί σε παρεξηγήσεις.

Όλο το τελευταίο διάστημα που η χώρα μας ταλανίστηκε τόσο έντονα κι ο καθένας μας έπρεπε να κρατήσει μια στάση προσπαθώντας να οσφριστεί πρώτα και κύρια τι είναι καλό και ωφέλιμο για την πατρίδα, προσπάθησα κι εγώ το ίδιο. Έτσι, διάβασα πολύ, άκουσα πολλούς συμετείχα σε συζητήσεις, σκέφτηκα όσο μπορούσα και έγραψα δημοσίως ό,τι έγραψα. Θα πρέπει να υπογραμμίσω πως ποτέ δεν υπήρξα μέλος κάποιου κόμματος, ούτε και φανατικός οπαδός κανενός. Προερχόμενη μάλιστα από μια δεξιά οικογένεια, ήταν μάλλον φυσικότερο να φλερτάρω με τη Δεξιά ιδεολογία, παρά με την Αριστερά. Προερχόμενη όμως ταυτόχρονα από μια εκκλησιαστική οικογένεια, θα ήταν μάλλον φυσικότερο να με έλκει η Αριστερά, όσο κι αν αυτό δεν είναι σύνηθες στην Ελλάδα. Είναι μάλλον μπανάλ να θυμίσω πως η αριστερή ιδεολογία στήριξε τις βασικές της αρχές στις αντίστοιχες του χριστιανισμού. Ανάμεσά τους όμως υπάρχει πάντα μια μεγάλη διαφορά. Και η διαφορά βρίσκεται στη λέξη "ιδεολογία". Γιατί οι πολιτικές, δεξιές και αριστερές κινούνται με βάση μια ιδεολογία, -όσο κινούνται. Ενώ ο χριστιανισμός όχι μόνον δεν διακατέχεται από ιδεολογίες, αλλά αποτελεί τη μόνη διαρκή επανάσταση εναντιόν κάθε ιδεολογίας. Για την ακρίβεια, τις υπερβαίνει όλες, αφού κινείται με αποκλειστικό γνώμονα την αγάπη. Και η αγάπη ουδεμιά σχέση μπορεί να έχει με ιδεολογία. Είναι ολοκαύτωμα του ενός υπέρ του άλλου. Υπέρ του κόσμου ολόκληρου.

Ας μη βιαστεί, λοιπόν, κάποιος να με θεωρήσει αριστερή ή δεξιά, γιατί θα κάνει λάθος. Θέλω να αυτοπροσδιορίζομαι ως  αναρχική χριστιανή ποήτρια. Τίποτα περισσότερο ή λιγότερο. Καταφανώς αποτυγχάνω διαρκώς και στα τρία, αλλά το κέντρο της ύπαρξής μου, έστω αυτής της αποτυχημένης, είναι αυτό. Όταν γράφω σχετικά με ζητήματα της πολιτικής, δεν κινούμαι από προσωπικά συμφέροντα, γιατί τέτοια δεν έχω. Κινούμαι μόνο από αγάπη για την πατρίδα μου. Και την πατρίδα μου την αγαπώ. Ενδεχομένως σφάλλω κατά καιρούς στις απόψεις μου, αλλά όταν καταλάβω πως σφάλλω, δεν έχω κανένα πρόβλημα να τις ακυρώσω και να τις επαναπροσδιορίσω, αυτοακυρούμενη και επαναπροσδιοριζόμνη και η ιδια, αν αυτό συνάδει με το καλό της πατρίδας.

Αναμφισβήτητα ζούμε σε εποχές γεμάτες σύγχυση. Ακόμα και γι' αυτο που διατύπωσα παραπάνω "καλό της πατρίδας" κανείς δεν μπορεί να έχει βεβαιότητες σε τι συνίσταται, όσο αθώα και πατριωτικά κι αν σκέφτεται. Τα δεδομένα μας είναι λίγα και είναι κι αυτά μπερδεμένα. Ωστόσο, βγαίνοντας λαβωμένοι από δεξιές και κεντρώες κυβερνήσεις που καταλήστεψαν τον τόπο, τον ξεπούλησαν και οδήγησαν σε διαφθορά, -νομιμοποιώντας την μάλιστα- ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας μας, η αριστερή κυβέρνηση του Τσίπρα, και κυρίως ο ίδιος ο Τσίπρας, φάνηκε να αποτελεί μια κάποια λύση που θα 'λεγε κι ο Καβάφης. Κι αυτό δε φάνηκε μόνο στα δικά μου μάτια, αλλά και στα μάτια των περισσότερων Ελλήνων, δεξιών και κεντρώων, που είχαν έλθει σε απόγνωση. 

Τα λάθη μου.

1. Εξαρχής μου άρεσε η αισθητική πρόταση του Βαρουφάκη, ο αέρας και η ευφυία του. Αποδείχθηκε όμως γρήγορα πως ήταν  εγκλωβισμένος μέσα στα χαρίσματά του σαν αυτιστικός, δημιουργώντας δυστυχώς προβλήματα στη χώρα μας μεγαλύτερα απ' αυτή που ήδη είχε.
2. Αποδείχθηκε επίσης πως ο σκληρός πυρήνας του Σύριζα αποτελείται από τύπους απροσάρμοστους, ανεύθυνους και ανώριμους έως και διεστραμμένους, για να μην πω διχασμένους κατά φύσιν. Είναι αδιανόητο να διατυπώνει μέλος κυβερνώντος κόμματος: "Στηρίζω τον πρωθυπουργό, αλλά δεν ψηφίζω τις προτάσεις του". Η Τροια του Σύριζα και της κυβέρνησής του, αλώθηκε από μέσα, -όπως κάθε Τροία. Και δεν αλώθηκε καν από τους Αχαιούς, αλλά από τους ίδιους τους Τρώες. Στην περίπτωση του Σύριζα, ήταν οι Αχαιοί που τον στήριξαν -δεξιοί και κεντρώοι.
3. Και από τον ίδιο τον Τσίπρα απογοητεύτηκα κατά τη διαδικασία της ψηφοφορίας για τη διαπραγμάτευση στη Βουλή. 
Πρώτον, διότι στο μεγαλύτερο μερος της διαδικασίας έλειπε και δεν μπήκε στον κόπο καν να δικαιολογήσει την απουσία του. 
Δεύτερον, διότι όταν μιλησε μετά τα μεσάνυχτα, έβαλε το χέρι στην τσέπη και με εφηβικό, αδικαιολόγητο, θράσος άρχισε πάλι να ειρωνεύεται τους δανειστές που αποφάσισαν -έστω και μέσα από τόσο επαίσχυντα μέτρα- να μας δώσουν 85 δισεκατομμύρια ευρώ σαν να μας τα χρωστούσαν. 
Τρίτον, διότι αντί να ειρωνευτεί τους δικούς του που του τράβηξαν το χαλί κάτω απ' τα πόδια κατ' ουσιάν προδίδοντάς τον, ειρωνευόταν τη Δεξιά που θα ψήφιζε την διαπραγμάτευση για την οποία τόσο ο ίδιος κοπίασε. Αυτό το στυλ που ερχόταν σε απευθείας αντιπαράθεση με τον σοβαρό και σεμνό πρωθυπουργό των περασμένων ημερών, ήταν το στυλ του δεκαεξάχρονου Τσίπρα που ξεσήκωνε σε καταλήψεις το λύκειό του ενάντια στο σύστημα, με τη διαφορά πως,  δυστυχώς γι' αυτόν, τώρα το  σύστημα το εκπροσωπεί ο ίδιος. Ήταν το ίδιο ανώριμο, εξευτελιστικό, αγνώμον, παιδαριώδες στυλ ενός ανεύθυνου αριστερού, μιας  κομματικής μαριονέτας, που δε βλέπει πέρα απ' τη μύτη του. Για μια στιγμή ευχήθηκα να μην ψηφίσουν οι δεξιοί και οι κεντρώοι την διαπραγμάτευση. Έτσι, για να του κάνουν λίγο πλάκα μπας  και να ξανάρθει στα συγκαλά του. Έχω αρχίσει να υποψιάζομαι πως ακόμα και το δημοψήφισμα το έκανε για να υπερισχύσει το "Ναι" και να μπορέσει έτσι να  δραπετεύσει. 

Φίλοι μου, αυτά είχα να σας πω. Πλέον νομιζω πως πέσαμε από τη Σκύλλα στη Χάρυβδη. 
Τώρα που ξεκαθάρισα τις σκέψεις μου, μπορώ με ανεπαυμένη συνείδηση  να σας ευχηθώ 

Καλή βδομάδα Καλό Καλοκαίρι κι ο Θεός βοηθός! Monday, July 20, 2015

Καλή βδομάδα!


Ὁ Ἃγιος ἒνδοξος Προφὴτης Ἠλὶας


Ἐπέσχεν ὄμβρον, πῦρ τρίτον φέρων κάτω,
Σχίζει δὲ ῥεῖθρον Ἠλίας τρέχων ἄνω.
Δίφρῳ ἀνηρπάγης περὶ εἰκάδα, Ἠλία ἱππεῦ.

Μέσα στη χορεία των Προφητών της Παλαιάς Διαθήκης ξεχωριστή είναι η θέση του προφήτη Ηλία.
Στην Καινή Διαθήκη το όνομα του προφήτη Ηλία αναφέρεται πολλές φορές από τον ίδιο τον Ιησού Χριστό.
Ο Ζαχαρίας, ο πατέρας του Προδρόμου, είπε πως ο Ιωάννης θα ερχόταν «ἐν πνεύματι καὶ δυνάμει Ἠλίου» (Λουκ., κεφ. α, στ. 17), θα είχε δηλαδή τα γνωρίσματα και το ζήλο του προφήτη Ηλία, θα ήταν ο ίδιος ο προφήτης Ηλίας, όπως ο λαός τον περίμενε να ξανάρθει.
Ο Ιησούς Χριστός, όταν έδωσε μαρτυρία για τον πρόδρομο Ιωάννη κι έπλεξε το εγκώμιο του, είπε πως αυτός ήταν ο Ηλίας 
«Αν θέλετε, να το παραλεχθείτε, αυτός είναι ο Ηλίας, που έμελλε να έλθει».Το πιο σπουδαίο είναι ότι οι μαθητές επάνω στο βουνό, κατά τη θεία Μεταμόρφωση, είδαν τους δυο Προφήτες, τον Μωϋσή και τον Ηλία, να συνομιλούν με τον Ιησού Χριστό. 
Όλα αυτά φανερώνουν την ξεχωριστή θέση του προφήτη Ηλία ανάμεσα στους Προφήτες και μέσα στη συνείδηση του λαού. Ακόμα και στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, ακούοντας τη διδασκαλία και βλέποντας τα θαύματά του, έβλεπαν τον προφήτη Ηλία, που είχε ξανάρθει.
Ο Ιησούς Χριστός ρώτησε· «Τίνα με λέγουσιν οἱ ἄνθρωποι εἶναι;». Κι οι μαθητές είπαν’ «Ἰωάννην τὸν βαφτιστήν, ἄλλοι δὲ Ἠλίαν….».Ο προφήτης Ηλίας έζησε τον 9 π.Χ. αιώνα και ήταν γιος του Σωβάκ και καταγόταν από τη Θέσβη (γι’ αυτό και ονομάστηκε Θεσβίτης), το σημερινό El Istib, της περιοχής Γαλαάδ, και άνηκε στην φυλή του Ααρών.
Όταν γεννήθηκε, ο πατέρας του είδε μία θεία οπτασία: Δύο άνδρες λευκοφορεμένοι τον ονόμαζαν Ηλία, τον σπαργάνωναν με φωτιά και του έδιναν φλόγα να φάει.
Τότε ο πατέρας του, πήγε στα Ιεροσόλυμα και αφού περιέγραψε την οπτασία στους ιερείς, εκείνοι του είπαν ερμηνεύοντας την οπτασία, ότι ο γιος του θα γίνει προφήτης και θα κρίνει το Ισραήλ με δίκοπο μαχαίρι και φωτιά.Ο Προφήτης Ηλίας άσκησε το προφητικό του χάρισμα επί 25 έτη στα χρόνια του βασιλέα Αχαάβ, που βασίλεψε στα 873 – 854 π.Χ.
Ο Αχαάβ και μάλιστα η γυναίκα του Ιεζάβελ ήσαν άνθρωποι ασεβείς κι εναντίον τους ήταν ο πόλεμος του προφήτη Ηλία.
Η Ιεζάβελ, που δεν ήταν ισραηλίτισσα και γινόταν αιτία να νοθεύεται η πίστη από ειδωλολατρικά έθιμα, αυτή λοιπόν κυνήγησε πολύ τον προφήτη Ηλία, γι’ αυτό κι εκείνος αναγκαζόταν διαρκώς να φεύγει και να κρύβεται.
Η Ιεζάβελ κυνηγούσε τον προφήτη Ηλία όπως η Ηρωδιάδα τον Ιωάννη τον Πρόδρομο.Πρώτο μεγάλο σημείο, που έδωσε ο προφήτης Ηλίας, ήταν που προσευχήθηκε και δεν έβρεξε για τριάμισι χρόνια.
Σ’ αυτό το διάστημα ο Προφήτης κρυβόταν σε μια σπηλιά σ’ ένα χείμαρρο πέρ’ από τον Ιορδάνη.
Εκεί υπήρχε λίγο νερό, κι ένας κόρακας του πήγαινε τροφή κάθε πρωί. Όταν στέρεψε το νερό, έφυγε ο Προφήτης και πήγε στα Σάρεπτα της Σιδωνίας· όλα αυτά με εντολή του Θεού.
Εκεί φιλοξενήθηκε σε μια χήρα γυναίκα, που είχε λίγο αλεύρι και λίγο λάδι, κι όμως έτρωγαν όλο τον καιρό και δεν έλειψαν. 
Η χήρα γυναίκα είχε ένα παιδί κι έτυχε να αρρωστήσει και να πεθάνει. 
Τότε ο Προφήτης προσευχήθηκε κι ανάστησε το παιδί.Δεύτερο μεγάλο σημείο, που έδειξε ο Προφήτης Ηλίας, ήταν που προσευχήθηκε κι ήλθε φωτιά από τον ουρανό.
Με προσταγή του βασιλέα Αχαάβ, μαζεύτηκαν τετρακόσιοι ειδωλολάτρες ψευτοιερείς, που τους προστάτευε η Ιεζάβελ.
Τότε ο προφήτης Ηλίας τους προκάλεσε σ’ ένα διαγωνισμό. Του είπε κι έβαλαν πάνω στο θυσιαστήριο τα ξύλα και το σφάγιο για θυσία, και άρχισαν να τρέχουν γύρω και να φωνάζουν όλη την ήμερα τον ψεύτικο θεό Βάαλ, για να ρίξει φωτιά·
«και ουκ ην φωνή και ουκ ην ακρόασις». 
Τότε ο Προφήτης τους είπε·
«Κάνετε πέρα! Τώρα θα κάνω εγώ τη θυσία μου».
Έκανε δικό του θυσιαστήριο, έβαλε κι έβρεξαν καλά τρείς φορές τα ξύλα με νερό κι ύστερα προσευχήθηκε.
Έπεσε τότε φωτιά από τον ουρανό κι αναποδογύρισε κι έκαψε ολόκληρο το θυσιαστήριο.Ύστερα απ’ αυτό το σημείο, ο λαός έπιασε τους τετρακόσιους ψευτοϊερείς, κι ο προφήτης Ηλίας τους τιμώρησε αυστηρά.
Η Ιεζάβελ, αγριεμένη, κυνήγησε τον Προφήτη, κι εκείνος έφυγε ψηλά στο Χωρήβ, εκεί που πριν πεντακόσια χρόνια ο Μωϋσής άκουσε τη φωνή του Θεού κι είδε τη βάτο να φλέγεται και να μην καίγεται.
Εκεί ο προφήτης Ηλίας κρυβόταν σε μια σπηλιά, κι ο Θεός τον δίδαξε ένα σπουδαίο μάθημα.
Του είπε· «Ανέβα ψηλά στην κορυφή, και θα δεις το Θεό. Θα περάσει δυνατός αέρας· θα γίνει σεισμός· θα δεις φωτιά και θα περάσει ένα ανάλαφρο και δροσερό αεράκι.
Ο Θεός δεν θα είναι ούτε στη θύελλα ούτε στο σεισμό ούτε στη φωτιά, αλλά στο ανάλαφρο αεράκι».Άλλα θαυμαστά σημεία του πορφήτη Ηλία ήταν ότι διέσχισε τον Ιορδάνη ποταμό με την μυλωτή του και τέλος ότι αντί να πεθάνει ανελήφθη με άρμα πυρός στον ουρανό.
Να σημειώσουμε, ότι ο προφήτης Ηλίας, μετά από οκτώ ή δέκα χρόνια από την ανάληψη του, απέστειλε γράμματα (ίσως δι’ Αγγέλου) στον βασιλέα Iωράμ, προβλέποντας τον θάνατο του επειδή απομακρύνθηκε από την λατρεία του αληθινού Θεού:
«καὶ ἦλθεν αὐτῷ ἐν γραφῇ παρὰ ᾿Ηλιοὺ τοῦ προφήτου λέγων· τάδε λέγει Κύριος Θεὸς Δαυὶδ τοῦ πατρός σου· ἀνθ’ ὧν οὐκ ἐπορεύθης ἐν ὁδῷ ᾿Ιωσαφὰτ τοῦ πατρός σου καὶ ἐν ὁδοῖς ᾿Ασὰ βασιλέως ᾿Ιούδα» (Παραλειπομένων Β’, κεφ. 21, στίχος 12).Το δε βιβλίο Σοφία Σειράχ αναφέρει ότι:

«Καὶ ἀνέστη ᾿Ηλίας προφήτης ὡς πῦρ, καὶ ὁ λόγος αὐτοῦ ὡς λαμπὰς ἐκαίετο…. ὡς ἐδοξάσθης, ᾿Ηλία, ἐν τοῖς θαυμασίοις σου·
καὶ τίς ὅμοιός σοι καυχᾶσθαι;
ὁ ἐγείρας νεκρὸν ἐκ θανάτου καὶ ἐξ ᾅδου ἐν λόγῳ ῾Υψίστου·
ὁ καταγαγὼν βασιλεῖς εἰς ἀπώλειαν καὶ δεδοξασμένους ἀπὸ κλίνης αὐτῶν·
ὁ ἀκούων ἐν Σινᾷ ἐλεγμὸν καὶ ἐν Χωρὴβ κρίματα ἐκδικήσεως·
ὁ χρίων βασιλεῖς εἰς ἀνταπόδομα καὶ προφήτας διαδόχους μετ᾿ αὐτόν·
ὁ ἀναληφθεὶς ἐν λαίλαπι πυρὸς ἐν ἅρματι ἵππων πυρίνων…. μακάριοι οἱ ἰδόντες σε καὶ οἱ ἐν ἀγαπήσει κεκοσμημένοι, καὶ γὰρ ἡμεῖς ζωῇ ζησόμεθα.» (Σοφία (Σειράχ, μη΄, 1<-11>).

Απολυτίκιο

Απολυτίκιο (Ἦχος δ’)
Ὁ ἔνσαρκος Ἄγγελος, τῶν Προφητῶν ἡ κρηπίς,
ὁ δεύτερος Πρόδρομος, τῆς παρουσίας Χριστοῦ,
Ἠλίας ὁ ἔνδοξος,
ἄνωθεν καταπέμψας, Ἐλισαίῳ τὴν χάριν,
νόσους ἀποδιώκει, καὶ λεπροὺς καθαρίζει,
διὸ καὶ τοῖς τιμῶσιν αὐτόν, βρύει ἰάματα.

(πηγὴ:Βικιπαὶδεια)


Sunday, July 19, 2015

Κυριακὴ τῶν Ἁγὶων Πατὲρων τῆς Δ᾽ Οἰκουμενικῆς Συνὸδου (451μ.Χ.)

(Ματθ. 5,14-19)

Εἶπεν ὁ Κύριος τοῖς ἑαυτοὺ μαθηταίς· 
14. ὑμεῖς ἐστε τὸ φῶς τοῦ κόσμου. οὐ δύναται πόλις κρυβῆναι ἐπάνω ὄρους κειμένη· 
15. οὐδὲ καίουσι λύχνον καὶ τιθέασιν αὐτὸν ὑπὸ τὸν μόδιον, ἀλλ’ ἐπὶ τὴν λυχνίαν, καὶ λάμπει πᾶσι τοῖς ἐν τῇ οἰκίᾳ.
16. οὕτω λαμψάτω τὸ φῶς ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ὅπως ἴδωσιν ὑμῶν τὰ καλὰ ἔργα καὶ δοξάσωσι τὸν πατέρα ὑμῶν τὸν ἐν τοῖς οὐρανοῖς.
17. Μὴ νομίσητε ὅτι ἦλθον καταλῦσαι τὸν νόμον ἢ τοὺς προφήτας· οὐκ ἦλθον καταλῦσαι, ἀλλὰ πληρῶσαι.
18. ἀμὴν γὰρ λέγω ὑμῖν, ἕως ἂν παρέλθῃ ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ, ἰῶτα ἓν ἢ μία κεραία οὐ μὴ παρέλθῃ ἀπὸ τοῦ νόμου ἕως ἂν πάντα γένηται. 
19. ὃς ἐὰν οὖν λύσῃ μίαν τῶν ἐντολῶν τούτων τῶν ἐλαχίστων καὶ διδάξῃ οὕτω τοὺς ἀνθρώπους, ἐλάχιστος κληθήσεται ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν· ὃς δ’ ἂν ποιήσῃ καὶ διδάξῃ, οὗτος μέγας κληθήσεται ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν.

https://aerapatera.wordpress.com/2015/07/19/κυριακὴ-τῶν-ἁγὶων-πατὲρων-τῆς-δ᾽-ο/

Saturday, July 18, 2015

Η ιδια θάλασσαΗ ίδια θάλασσα
άλλη για το  μυρμήγκι
άλλη για το ψάρι
ή το θαλασσοπούλι
κι άλλη για τον άνθρωπο
που άλλοτε γίνεται μυρμηγκι
άλλοτε ψάρι
θαλασσοπούλι μερικες φορές
εννίοτε και ναυαγός της.

Friday, July 17, 2015

Τα δανεικά - Ζήσιμου ΛορεντζάτουΕκείνο πού θα έπρεπε να μας απασχολεί όλους και πού δεν απασχο­λεί κανέναν (κανέναν από τους διανοούμενους), είναι πώς ζούμε με δα­νεικά στην κυριολεξία, πώς δεν κερδίζομε τη ζωή μας. Μας ζουν. Αν δεν το καταλάβομε αυτό, δεν κάνομε τίποτα. Από εκείπρέπει να αρχίσει οποιαδήποτε κίνηση για κάποια ενδεχόμενη γενικότερη αλλαγή στην Ελλάδα. Όσο ζούμε με δανεικά, όσο χρωστάμε στους άλλους τη ζωή μας, δεν είναι δυνατό να αλλάξομε νοοτροπία. Κανένας άνθρωπος πού ζει με δανεικά δεν είναι της προκοπής. Το ίδιο κανένας λαός ή κράτος. Προπαντός με αιώνια δανεικά σαν εμάς- (γιατί κάποτε μπορεί να παρου­σιαστεί μια μεγάλη ανάγκη, αν και μια μοναχά φορά μπορεί να σημάνει κακή αρχή). Πρέπει να πληρώσομε κάποτε τα χρωστούμενα —τα χρωστουμέικα, όπως λεν oι Μανιάτες— ή να βάλομε σοβαρά πλώρη για την πληρωμή τους και να ξαναρχίσαμε από την αρχή, δίχως χρέη. Για να μπορεί να έχει και ο λόγος μας πέραση και η υπογραφή μας τιμή, δη­λαδή κάποια αξία. Πρέπει να καταλάβομε πώς οι άλλοι δε χρωστούν τί­ποτα να μας ζουν εμάς, και πώς κάθε φορά πού προσφέρεται η λύση αυτή, να μας ζουν ή να μας δανείζουν, κάθε φορά θάβεται το ενδεχόμενο να βγούμε από το φαύλο κύκλο στο φως μιας έντιμης και σχετικά ανε­ξάρτητης ζωής (λέω σχετικά ανεξάρτητης μια και είμαστε πολύ μικρό κράτος).
Δεν μπορούμε ad infinitum να καταναλώνομε περισσότερα από όσα παράγαμε, να μπάζομε περισσότερα από όσα βγάζομε. Πρέπει να πουλάμε αρκετά στους άλλους, ώστε να αγοράζομε αρκετά —αυτά πού μας χρειάζονται ή πού μας επιτρέπουν τα οικονομικά μας— από τους άλλους. Είναι κακή συνήθεια τα δανεικά. Και σχετίζεται άμεσα με το πρόσωπο του κάθε λαού και του κάθε ατόμου, όπως το τόνισε μια φορά ο Καβάφης στον Ε. Μ. Forster. Κάποια μέρα οι δανειστάδες της Ελλάδας πού δεν παίρνουν πίσω τα λεφτά τους, αλλά πάντα μοναχά ένα ποσοστό από το χρέος —δανειζόμαστε ακόμα και για τους τόκους από τα δά­νεια— μπορεί να μας πουν (αν και αυτά είναι αμφίβολο — για άλλους πάλι λόγους) πώς πρέπει να σταματήσει αυτή η ωραία μηχανή και πώς να φροντίσομε εμείς για τη σωτηρία μας (όπως και πρέπει να φροντίσομε). Εμείς δε χρειάζεται να περιμένομε τους δανειστάδες να μας το πουν αυτό (αυτοί έχουν χαβά δικό τους). Πρέπει εμείς να το διακηρύξαμε ως άμεσο σκοπό μας, διαφορετικά θα πηγαίναμε στο φούντο. Η σωτηρία μας θα γίνει από εμάς, δε θα γίνει από τους άλλους. Αν ποτέ γίνει.

Ζήσιμος Λορεντζάτος «Collectanea» 1968

Sunday, July 12, 2015

Μνὴμη τοῦ Ὁσὶου καὶ Θεοφὸρου Πατρὸς ἡμῶν Παϊσὶου τοῦ Ἁγιορεὶτου

Ο Όσιος πατήρ Παΐσιος ο Αγιορείτης γεννήθηκε από ευλαβείς γονείς, τον Πρόδρομο και την Ευλαμπία Ενζεπίδη, στα Φάρασα της Καππαδοκίας στις 25 Ιουλίου του 1924 μ.Χ., λίγες μέρες πριν από τη φυγή των Φαρασιωτών από την πατρώα γη για την Ελλάδα. Στη βάπτισή του, ο Όσιος Αρσένιος ο Καππαδόκης (10 Νοεμβρίου), ο πλήρης ημερών και αγιότητος βίου κοσμούμενος ιερέας των Φαράσων, τον ονόμασε Αρσένιο, «για να τον αφήσει καλόγερο στο πόδι του», όπως χαρακτηριστικά είπε.
Στην Ελλάδα, η οικογένεια του μικρού Αρσενίου εγκαταστάθηκε στην Κόνιτσα της Ηπείρου, όπου ο ίδιος πέρασε τα παιδικά και νεανικά του χρόνια. Γαλουχούμενος με τις διηγήσεις για το θαυμαστό βίο του Αγίου Αρσενίου, έλεγε ότι θα γίνει μοναχός από την ηλικία των 5 ετών! Και αφού έμαθε να διαβάζει, αγαπημένη του ασχολία υπήρξε η ανἀγνωση των βίων των Αγίων, των οποίων εμιμείτο τους ασκητικούς αγώνες με θερμό ζήλο.
Μετά από τις εγκύκλιες σπουδές του δε θέλησε να συνεχίσει στα γράμματα, αλλά προτίμησε να μιμηθεί το Χριστό και μαθήτευσε στην τέχνη του ξυλουργού, την οποία άσκησε με επιμέλεια και δεξιοσύνη. Στην ηλικία των 15 ετών αξιώθηκε της θέας του Κυρίου, για ένα μόνο φιλότιμο λογισμό, μέσω του οποίου απέκρουσε μία δαιμονική προσβολή του πειρασμού της απιστίας. Από τότε φούντωσε μέσα του ακόμη περισσότερο η φλόγα της αγάπης του Θεού και ο πόθος για τη μοναχική ζωή.
Ακολούθησαν καιροί ταραχής και αναστάτωσης για την Ελλάδα, λόγω της ξένης Κατοχής και του εμφυλίου πολέμου. Ο Όσιος όμως, τόσο ως πολίτης όσο και ως στρατιώτης κατά τη θητεία του (1945 – 1949 μ.Χ.), επέδειξε απαράμιλλο θάρρος και αυτοθυσία. Ήταν πρόθυμος να δώσει κάθε στιγμή και τη ζωή του ακόμα για τη σωτηρία των άλλων. Ευρισκόμενος μάλιστα συχνά μέσα στον καταιγισμό των φονικών πυρών, συνέβη να σώσει με τις θερμές προσευχές του πολλούς στρατιώτες, αλλά να σωθεί και ο ίδιος με τρόπο θαυμαστό.
Επειδή το μεγαλύτερο διάστημα της στρατιωτικής του θητείας το υπηρέτησε με την ειδικότητα του ασυρματιστή, πολλές εκδόσεις αφιερωμένες στη ζωή του Γέροντα τον αναφέρουν ως «Ασυρματιστή του Θεού». Μάλιστα, ο Γέροντας φέροντας ως παράδειγμα την ειδικότητα του στον στρατό, απάντησε σε κάποιον που αμφισβητούσε τη χρησιμότητα της μοναχικής ζωής ότι οι μοναχοί είναι «ασυρματιστές του Θεού», εννοώντας την θερμή τους προσευχή και την έγνοια τους για την υπόλοιπη ανθρωπότητα.
Ύστερα και από αυτές τις περιπέτειες, θέλησε να καταταγεί στο αγγελικό τάγμα των μοναχών, με τα φτερά που δίνει ο θείος έρωτας. Έτσι, μετέβη στο Άγιο Όρος, αναζητώντας έναν οδηγό για τη ζωή της κατά Θεόν ησυχίας. Δεν κατάφερε όμως να εκπληρώσει αμέσως τον πόθο του. Παράλληλα, οι δικοί του βρέθηκαν την ίδια περίοδο σε μεγάλη οικονομική δυσκολία, οπότε τον κάλεσαν να τους βοηθήσει. Έτσι, επέστρεψε στην Κόνιτσα και εργάστηκε ως μαραγκός. Μετά από 3 χρόνια όμως (1953 μ.Χ.), σε ηλικία 29 ετών πλέον, εγκατέλειψε τα πράγματα του κόσμου και επέστρεψε στην Αθωνική Πολιτεία.
Αφού περιήλθε σκήτες και καλύβες, ακολούθησε τελικά τη συμβουλή ενός σεβάσμιου γέροντα και εντάχθηκε στην αδελφότητα της Ιερά Μονή Εσφιγμένου, γνωστής τότε για την αυστηρή της τάξη. Εκεί έζησε μέσα στην ολοτελή υπακοή και επιδόθηκε σε υπέρμετρη άσκηση, υπερβάλλοντας σε κόπους για χάρη του Χριστού και των αδελφών του. Έτσι, στις 27 Μαρτίου 1954 μ.Χ. εκάρη μοναχός. Έλαβε ρασοευχή και το όνομα Αβέρκιος. Έχοντας όμως άσβεστο μέσα του τον πόθο για τον ησύχιο και απράγμονα βίο, πήρε την ευλογία του Ηγουμένου και πήγε να μονάσει στην Ιερά Μονή Φιλοθέου, που ήταν τότε σε κατάσταση ιδιόρρυθμη. Εκεί προετοιμάστηκε για τη ζωή του ερημίτη, κάτω από την καθοδήγηση ενός διακριτικού και σοφού γέροντα, του γέροντα Συμεών. Στις 12 Μαρτίου 1956 μ.Χ., εκάρη μικρόσχημος μοναχός και έλαβε το όνομα «Παΐσιος», χάρη στο Μητροπολίτη Καισαρείας Παΐσιο τον β΄, ο οποίος ήταν και συμπατριώτης του.
Τον Αύγουστο του 1958 μ.Χ., υπακούοντας σε θεία βουλή, δεν εγκαταστάθηκε στην έρημο, για την οποία προετοιμαζόταν, αλλά στην κατεστραμμένη Ιερά Μονή της Παναγίας του Στομίου, που βρίσκεται κοντά στην Κόνιτσα. Σε αυτήν έζησε 4 χρόνια, ζώντας ισάγγελο βίο, παλεύοντας με τους πειρασμούς, ευεργετώντας τους ανθρώπους της περιοχής, σώζοντας πολλούς από τις διδασκαλίες των προτεσταντικών ομάδων που δρούσαν εκεί, και ανακαινίζοντας με πολύ μόχθο το Μοναστήρι.
Τo 1962 μ.Χ., όταν και ολοκληρώθηκε το έργο της ανακαίνισης και ο κίνδυνος από τις ετερόδοξες ομάδες εξέλιπε, ο Όσιος παρακαλούσε μέσα στους πειρασμούς, που καθημερινά τον πολιορκούσαν, θερμά το Θεό να του δείξει το δρόμο που έπρεπε να ακολουθήσει. Έτσι, δέχθηκε ως θεόσταλτη την πρόσκληση κάποιου ιεροδιακόνου να τον συνοδεύσει στο θεοβάδιστο Όρος του Σινά. Πάνω σε κείνον τον άνυδρο και ξερό τόπο, στο κελί των Αγίων Γαλακτίωνος και Επιστήμης, έζησε επιτέλους αυτό που χρόνια ποθούσε, την προς Θεόν μόνωση.
Αγωνιζόμενος με πολλή ταπείνωση, διαρκή νηστεία, ακατάπαυστη αγρυπνία και αδιάλειπτη προσευχή, κατάφερε να υπερνικήσει τις παγίδες του μισόκαλου εχθρού, και να απολαύσει την ένωση με το Θεό. Γεμάτος από τη χάρη της θείας παρακλήσεως, απολάμβανε την κατά Θεόν ευφρόσυνη μέσα στο καμίνι της απαράκλητης ερήμου. Έγινε μάλιστα ιδιαίτερα αγαπητός στους Βεδουίνους, δίνοντάς τους τρόφιμα με χρήματα από την πώληση στους προσκυνητές ξύλινων σταυρών που έφτιαχνε ο ίδιος.
Δεν θα υπήρχε, έτσι, κανένας λόγος να εγκαταλείψει το στάδιο εκείνο της αρετής, εάν – φεύ! – δεν ενέσκηπτε η σωματική ασθένεια από το τραχύ κλίμα, η οποία τον ανάγκασε να επιστρέψει στην κατά σάρκα πατρίδα του. Επανερχόμενος στο Άγιο Όρος το 1964 μ.Χ., δεν ελάττωσε το πλήθος των ασκητικών αγώνων του, παρά την καταβολή του σώματος, καθώς στο πνεύμα διατηρούσε την πρότερη ζέση του. Ζώντας λοιπόν ως ξένος και παρεπίδημος στη γη, έφτασε να γίνει πολίτης του ουρανού.
Έχοντας, συνεπώς, την πράξη ως την «επίβασιν» της θεωρίας, έφτασε σε υψηλά μέτρα και έγινε κοινωνός θείων μυστηρίων. Εντρύφησε έτσι και στην ωραιότητα του Κυρίου, ενώ επιπλέον έτυχε και της Θεομητορικής ευλογίας. Συνομίλησε με αγίους που εμφανίστηκαν μπροστά του, βίωσε την όραση του Άγγελου Φύλακά του, άκουσε αγγελικούς ύμνους και καταυγάσθηκε από το ουράνιο φως.
Το 1966 μ.Χ. ασθένησε σοβαρά και εισήχθη στο Κέντρο Νοσημάτων Θώρακος Βορείου Ελλάδας (Νοσοκομείο Παπανικολάου). Υποβλήθηκε σε εγχείρηση, με αποτέλεσμα μερική αφαίρεση των πνευμόνων. Στο διάστημα μέχρι να αναρρώσει και να επιστρέψει στο Άγιο Όρος φιλοξενήθηκε στο Ιερό Ησυχαστήριο Αγίου Ιωάννου του Ευαγγελιστού στη Σουρωτή. Επέστρεψε στο Άγιο Όρος μετά την ανάρρωσή του και το 1967 μ.Χ. μετακινήθηκε στα Κατουνάκια, και συγκεκριμένα στο Λαυρεώτικο κελί του Υπατίου (Βλάχικα).
Στις 12 Αυγούστου 1968 μ.Χ. ο Όσιος Παΐσιος, εισήλθε στην Ιερά Μονή Σταυρονικήτα και μόνασε στο κελί του Τιμίου Σταυρού.
Το 1979 μ.Χ. αφήνει τον Τίμιο Σταυρό και αναζητώντας κελί πηγαίνει στην εγκαταλελειμμένη «Παναγούδα». Εκεί ο Όσιος εργάστηκε σκληρά για να δημιουργήσει ένα κελί με «ομόλογο», όπου και έμεινε μέχρι και το τέλος τη ζωής του. Από την εποχή που εγκαταστάθηκε στην Παναγούδα πλήθος λαού τον επισκεπτόταν. Ήταν μάλιστα τόσο το πλήθος ώστε να υπάρχουν και ειδικές σημάνσεις που επεσήμαναν τον δρόμο προς το κελί του, ώστε να μην ενοχλούν οι επισκέπτες τους υπολοίπους μοναχούς. Επίσης δεχόταν πάρα πολλές επιστολές. Όπως έλεγε ο γέροντας στενοχωρείτο πολύ, γιατί από τις επιστολές μάθαινε μόνο για διαζύγια και ασθένειες ψυχικές ή σωματικές. Παρά το βεβαρημένο πρόγραμμά του, συνέχιζε την έντονη ασκητική ζωή, σε σημείο να ξεκουράζεται ελάχιστα, 2 με 3 ώρες την ημέρα. Εξακολούθησε όμως να δέχεται και να προσπαθεί να βοηθήσει τους επισκέπτες. Συνήθιζε επίσης να φτιάχνει «σταμπωτά» εικονάκια τα οποία χάριζε στους επισκέπτες σαν ευλογία.
Σε όλη αυτήν την καθημερινή κούραση του γέροντος Παϊσίου έρχονται να προστεθούν και τα προβλήματα υγείας που τον ταλαιπωρούσαν. Τα τελευταία χρόνια της ζωής του οι πόνοι από τις διάφορες αρρώστιες όπως κολίτιδα, η οποία του άφησε μόνιμα δυσπεπτικά, βουβωνοκήλη και κυρίως από τον καρκίνο που του είχε διαγνωσθεί, γίνονταν όλο και περισσότεροι. Παρ’ όλ’ αυτα όμως αυτός ήταν ήρεμος και υπέμενε χωρίς να διαμαρτύρεται καθόλου. Αντιθέτως συνέχιζε να προσεύχεται για όλους.
Μετά το 1993 μ.Χ. παρουσίαζε αιμορραγίες για τις οποίες αρνούνταν να νοσηλευτεί λέγοντας ότι «όλα θα βολευτούν με το χώμα». Το Νοέμβριο του ίδιου έτους βγήκε για τελευταία φορά από το Άγιον Όρος και πήγε στη Σουρωτή, στο Ησυχαστήριο του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου για τη γιορτή του Αγίου Αρσενίου (10 Νοεμβρίου). Εκεί έμεινε για λίγες μέρες και ενώ ετοιμαζόταν να φύγει ασθένησε και μεταφέρθηκε στο Θεαγένειο, όπου έγινε διάγνωση για όγκο στο παχύ έντερο. Θεώρησε τον καρκίνο εκπλήρωση αιτήματός του προς το Θεό και ωφέλιμο για την πνευματική του υγεία. Στις 4 Φεβρουαρίου του 1994 μ.Χ. χειρουργήθηκε. Παρότι η ασθένεια δεν έπαυσε, αλλά παρουσίασε μεταστάσεις στους πνεύμονες και στο ήπαρ, ο γέροντας ανακοίνωσε την επιθυμία του να επιστρέψει στο Άγιο Όρος στις 13 Ιουνίου. Ο υψηλός πυρετός όμως και η δύσπνοια τον ανάγκασαν να παραμείνει.
Στο τέλος του Ιουνίου οι γιατροί του ανακοίνωσαν ότι τα περιθώρια ζωής του ήταν δύο με τρεις εβδομάδες το πολύ. Τη Δευτέρα 11 Ιουλίου (γιορτή της Αγίας Ευφημίας) κοινώνησε για τελευταία φορά γονατιστός μπροστά στο κρεβάτι του. Τις τελευταίες μέρες της ζωής του αποφάσισε να μην παίρνει φάρμακα ή παυσίπονα, παρά τους φρικτούς πόνους της ασθένειάς του. Κοιμήθηκε την Τρίτη 12 Ιουλίου 1994 μ.Χ. και ώρα 11:00 και ενταφιάστηκε στο Ιερό Ησυχαστήριο του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου στη Σουρωτή Θεσσαλονίκης.
Στις 13 Ιανουαρίου 2015 συνήλθε η Ιερά Σύνοδος του Οικουμενικού Πατριαρχείου Κωνσταντινούπόλεως και αποφάσισε την κατάταξη του Οσίου Παϊσίου του Αγιορείτου στο Αγιολόγιο της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Η ανακοίνωση της Ιεράς Συνόδου έχει ως εξής:
«Συνῆλθεν, ὑπό τήν προεδρίαν τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος εἰς τήν τακτικήν συνεδρίαν αὐτῆς σήμερον, Tρίτην, 13ην Ἰανουαρίου 2015, πρός ἐξέτασιν τῶν ἐν τῇ ἡμερησίᾳ διατάξει ἀναγεγραμμένων θεμάτων.
Κατ᾿ αὐτήν, ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος: α) ὁμοφώνως ἀποδεχθεῖσα εἰσήγησιν τῆς Κανονικῆς Ἐπιτροπῆς ἀνέγραψεν εἰς τό Ἁγιολόγιον τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τόν μοναχόν Παΐσιον Ἁγιορείτην καί β) προτάσει τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου, διά ψήφων κανονικῶν ἐξελέξατο παμψηφεί τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Εἰρηναῖον Ἀβραμίδην, διακονοῦντα ἐν Παρισίοις, Βοηθόν Ἐπίσκοπον παρά τῷ Σεβασμιωτάτῳ Μητροπολίτῃ Γαλλίας κυρίῳ Ἐμμανουήλ, ὑπό τόν τίτλον τῆς πάλαι ποτέ διαλαμψάσης Ἐπισκοπῆς Ρηγίου.
Ἐν τοῖς Πατριαρχείοις, τῇ 13ῃ Ἰανουαρίου 2015

Kυριακὴ ΣΤ’ Ματθαὶου

(Ματθ. 9,1-8)

Τῷ καιρῷ ἐκείνω, ἐμβὰς ὁ Ἰησοῦς εἰς τὸ πλοῖον, 
1. διεπέρασε καὶ ἦλθεν εἰς τὴν ἰδίαν πόλιν.
2. Καὶ ἰδοὺ προσέφερον αὐτῷ παραλυτικὸν ἐπὶ κλίνης βεβλημένον· καὶ ἰδὼν ὁ Ἰησοῦς τὴν πίστιν αὐτῶν εἶπε τῷ παραλυτικῷ· θάρσει, τέκνον· ἀφέωνταί σοι αἱ ἁμαρτίαι σου. 
3. καὶ ἰδού τινες τῶν γραμματέων εἶπον ἐν ἑαυτοῖς· οὗτος βλασφημεῖ. 
4. καὶ ἰδὼν ὁ Ἰησοῦς τὰς ἐνθυμήσεις αὐτῶν εἶπεν· ἵνα τί ὑμεῖς ἐνθυμεῖσθε πονηρὰ ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν;
5. τί γάρ ἐστιν εὐκοπώτερον, εἰπεῖν, ἀφέωνταί σοι αἱ ἁμαρτίαι, ἢ εἰπεῖν, ἔγειρε καὶ περιπάτει;
6. ἵνα δὲ εἰδῆτε ὅτι ἐξουσίαν ἔχει ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐπὶ τῆς γῆς ἀφιέναι ἁμαρτίας –τότε λέγει τῷ παραλυτικῷ· ἐγερθεὶς ἆρόν σου τὴν κλίνην καὶ ὕπαγε εἰς τὸν οἶκόν σου.
7. καὶ ἐγερθεὶς ἀπῆλθεν εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ.
8. ἰδόντες δὲ οἱ ὄχλοι ἐθαύμασαν καὶ ἐδόξασαν τὸν Θεὸν τὸν δόντα ἐξουσίαν τοιαύτην τοῖς ἀνθρώποις.


Ὁ Πατριὰρχης τοῦ γὲνους στὸν τὰφο τοῦ Ὁσὶου Παϊσὶου


souroti-esperinos-13

ROMFEA.GR | Τον τάφο του Οσίου Παϊσίου του Αγιορείτου προσκύνησε πριν από λίγα λεπτά ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος, ο οποίος βρίσκεται στην Ιερά Μονή Αγίου Θεολόγου στη Σουρωτή.
Ο Προκαθήμενος της Ορθοδοξίας την στιγμή που προσκύνησε τον Άγιο Γέροντα Παΐσιο ήταν φανερά συγκινημένος που τον αξίωσε ο Θεός να εορτάσει τον πρώτο επίσημο εορτασμό του.
»Ο Άγιος Παΐσιος είναι κοντά μας», τόνισε χαρακτηριστικά ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος.
Με ιδιαίτερη λαμπρότητα τελέστηκε ο πατριαρχικός εσπερινός επί της της μνήμης του Οσίου Παισίου του Αγιορείτου στο Ιερό Ησυχαστήριο του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στην Σουρωτή Θεσσαλονίκης.
Ο Παναγιώτατος Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος στο θείο λόγο του τόνισε ότι είναι μεγάλη η χαρά και η τιμή του Πατριάρχη να τελεί μαζί σας τον πρώτο Εσπερινό της μνήμης του Οσίου Παισίου, του μεγάλου αυτού Αγίου που ανέδειξε ο Θεός κατά τους δυσκόλους για την Ελλάδα καιρούς, ο οποίος ως άλλος ήλιος ανέτειλε από την Καππαδοκία και από το περιβόλι της Παναγίας, και φωτίζει τα σκοτάδια της ανησυχίας, της αβεβαιότητας και της ανασφάλειας που μας τυλίγουν καθημερινά.
Μας λέγει ο Άγιος είμαι μαζί σας, είμαι κοντά σας, ο Θεός είναι μαζί σας και δεν θα σας αφήσει να δοκιμαστείτε περισσότερο απ’ όσο αντέχετε.
Την ευγνωμοσύνη της καρδίας του εξέφρασε απευθυνόμενος στον Οικουμενικό Πατριάρχη ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κασσανδρείας κ. Νικόδημος για την παρουσία του Πατριάρχη του Γένους στις λατρευτικές εκδηλώσεις μνήμης του Οσίου Παισίου του Αγιορείτου αλλά και για την μεγάλη απόφαση της Αγιοκατάξης του στο Αγιολόγιο, ευχαριστώντας ακόμη για την παρουσία του και τον εκπρόσωπο του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος και της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδας Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου κ. Ιερόθεο και τους Αγίους Αρχιερείς για τη συμμετοχή και το πλήθος των ευσεβών πιστών που ξεπερνούν τις δεκαπέντε χιλιάδες για να τιμήσουν τον Όσιο που στήριξε σε ολόκληρη τη ζωή του τους πονεμένους και δοκιμασμένους.
Μετά τον Εσπερινό ο Παναγιώτατος Οικουμενικός Πατριάρχης προσκύνησε τον τάφο του Οσίου που βρίσκεται στο Ιερό Ησυχαστήριο.
(Πηγὴ:Romfea.GR)

Saturday, July 11, 2015

Η επανάσταση του Σπάρτακου
Η πόλη της Καπύης ήταν περίφημη για τις σχολές μονομάχων που φιλοξενούσε, οι περισσότεροι των οποίων ήταν γαλατικής και θρακικής καταγωγής.
Διακόσιοι  σκλάβοι, μεταξύ αυτών και ο Σπάρτακος, κατέστρωσαν ένα σχέδιο απόδρασης που όμως διέρρευσε. Ωστόσο μερικές δεκάδες μονομάχων (78 κατά τον Πλούταρχο, 70 κατά τον Αππιανό, 50 κατά τον Κικέρωνα, περί τους 30 κατά τον Φλώρο) κατάφεραν να δραπετεύσουν (73 π.Χ.), χρησιμοποιώντας ως όπλα μαγειρικά σκεύη. Στο δρόμο λήστεψαν μια εφοδιοπομπή που μετέφερε οπλισμό μονομάχων σε κάποια άλλη πόλη. Έπειτα κατέφυγαν στις πλαγιές του Βεζούβιου, απ’ όπου διενεργούσαν επιδρομές λεηλατώντας τα γειτονικά κτήματα. Ο Σπάρτακος αναδείχθηκε σε αρχηγό τους, ενώ από τους υπόλοιπους ξεχώρισαν οι Γαλάτες Κρίξος και Οινόμαος.

Ο αριθμός των επαναστατών άρχισε να μεγαλώνει καθώς στις τάξεις τους προσχωρούσαν δούλοι, άποροι και κατατρεγμένοι, μεταξύ αυτών και πλήθος γυναικόπαιδων.
Ο Σπάρτακος και οι μονομάχοι-σύντροφοί του ανέλαβαν να εκπαιδεύσουν τους οπαδούς τους κι έτσι γύρω από τον πυρήνα τον μονομάχων δημιουργήθηκε, σε λίγες εβδομάδες, ένας μικρός στρατός. Οι πρώην δούλοι εκτελούσαν επιδρομές και επιθέσεις εναντίον ολιγομελών ομάδων ταξιδιωτών, αποκομίζοντας στρατιωτικό οπλισμό με τον οποίο αντικαθιστούσαν τον οπλισμό των μονομάχων που τον θεωρούσαν υποτιμητικό.

Οι Ρωμαίοι αρχικά αντέδρασαν με νωθρότητα, θεωρώντας ότι πρόκειται για ακόμα μία από τις πολλές μικροεξεγέρσεις δούλων. Έτσι έστειλαν εναντίον τους έναν στρατό 3.000 βιαστικά στρατολογημένων και ανεπαρκώς εκπαιδευμένων ανδρών υπό τον πραίτορα Γάιο Κλαύδιο Γλάβρο ή Πούλχρο (Gaius Claudius Glaber). Εξάλλου ο κύριος όγκος των δυνάμεών τους ήταν απασχολημένος σε μέτωπα μακριά από την Ιταλία.
Ο Πομπήιος (Gnaeus ή Cnaeus Pompeius Magnus) προσπαθούσε να καταστείλει την επανάσταση του Σερτώριου στην Ισπανία και ο Λούκουλος (Marcus Terentius Varro Lucullus) μαχόταν εναντίον τού βασιλιά τού Πόντου Μιθριδάτη στην ανατολή.
Ο στρατός του πραίτορα εγκλώβισε τους επαναστάτες σε μια απότομη πλαγιά του Βεζούβιου. Αυτοί όμως με μια παράτολμη ενέργεια καταρριχήθηκαν από την απόκρημνη και αφύλαχτη πλευρά με τη βοήθεια αυτοσχέδιων σχοινιών από κλήματα. Ακολούθως αιφνιδίασαν και εξολόθρευσαν το σύνολο σχεδόν των Ρωμαίων μαζί με τον διοικητή τους. Παρόμοια τύχη είχε και μια μεγαλύτερη δύναμη υπό τον πραίτορα Πόπλιο Βαρίνιο (Publius Varinius). Οι υποδιοικητές του έπεσαν στο πεδίο της μάχης, ο ίδιος μόλις και μετά βίας διέφυγε και το ρωμαϊκό στρατόπεδο λεηλατήθηκε.

Από αυτές τις νίκες ο στρατός των εξεγερμένων αποκόμισε πλήθος λαφύρων και κυρίως στρατιωτικό οπλισμό. Μέχρι την άνοιξη του επόμενου χρόνου (72 π.Χ.) ο Σπάρτακος είχε καταστεί κύριος της Καμπανίας, λεηλατώντας παραλιακές πόλεις της περιοχής. Μάλιστα το Μεταπόντιο καταστράφηκε ολοσχερώς. Οι τάξεις των δούλων τώρα πυκνώνουν με μεγαλύτερο ρυθμό, φτάνοντας τις 70.000 κατά τον Αππιανό. Μάλιστα συγκροτείται και πολυάριθμο ιππικό από τους βοσκούς και τους ζωοκλέφτες της Λευκανίας.

Κατόπιν τούτου οι Ρωμαίοι αντελήφθησαν ότι είχαν να αντιμετωπίσουν έναν καλά εκπαιδευμένο και εξοπλισμένο στρατό και έστειλαν εναντίον των δούλων τους υπάτους Γέλλιο Ποπλικόλα (Lucius Gellius Publicola) και Λέντουλο Κλαυδιανό (Gnaeus Cornelius Lentulus Clodianus) με δυνάμεις δύο λεγεώνων έκαστος, καθώς και ένα ισχυρό επικουρικό σώμα υπό τον Κόιντο Άρριο. Εν τω μεταξύ, ο μεγάλος αριθμός των επαναστατών οδήγησε αναπόφευκτα σε διάσπαση. Επίσης ο Σπάρτακος ήθελε να αποφύγει ανοιχτή μάχη με τα σαφώς πιο οργανωμένα και πειθαρχημένα ρωμαϊκά στρατεύματα και να οδηγήσει τους οπαδούς του σε τμήματα προς τον Βορρά απ’ όπου θα μπορούσαν να επιστρέψουν στις πατρίδες τους (Γαλατία, Γερμανία, Βαλκάνια κ.α.). Ήξερε ότι ο στρατός του δεν μπορούσε να αντιμετωπίσει τις ρωμαϊκές λεγεώνες επί ίσοις όροις και πως όταν η Ρώμη, μετά την αρχική της νωθρότητα και απραξία, αποφάσιζε να αντιδράσει, η αντίδρασή της θα ήταν αστραπιαία και αμείλικτη. Έτσι βιαζόταν να εξέλθει από τη ρωμαϊκή επικράτεια.
Δεν συμμερίζονταν όμως όλοι οι επαναστάτες τις ανησυχίες του Σπάρτακου. Ένα μεγάλο τμήμα 30.000 ανδρών, κυρίως κελτικής και γερμανικής καταγωγής ακολούθησε εντελώς δική του πορεία υπό τον Κρίξο, λεηλατώντας μικρές πόλεις και αγροκτήματα της Απουλίας χωρίς να δείχνει διάθεση να απομακρυνθεί από την Ιταλία. Ο Γέλλιος έσπευσε να τους αντιμετωπίσει σε ανοικτή μάχη κοντά στη σημερινή Foggia και παραδόξως αρχικά ηττήθηκε χάνοντας μάλιστα και το στρατόπεδό του, που έπεσε στα χέρια των αντιπάλων του.
«Μεθυσμένοι» από την επιτυχία τους οι πρώην σκλάβοι επιδόθηκαν σε ένα όργιο κάθε είδους απολαύσεων και καταχρήσεων με αποτέλεσμα σύντομα να καταστούν ανίκανοι να πολεμήσουν. Όταν λοιπόν ο Γέλλιος αντεπιτέθηκε, η μάχη μετατράπηκε σύντομα σε σφαγή στην οποία εξοντώθηκαν τα δύο τρίτα των σκλάβων, μεταξύ των οποίων και ο Κρίξος.

Η επιτυχία των Ρωμαίων δεν διήρκεσε πολύ. Θέλοντας να παγιδεύσουν τον κύριο όγκο των εξεγερθέντων, που υπό τον Σπάρτακο βάδιζε προς τη Βόρειο Ιταλία μέσω των Απεννίνων, οι δύο ύπατοι χώρισαν τις δυνάμεις τους, αλλά συνετρίβησαν διαδοχικά. Οι μανιασμένοι επαναστάτες καταδίωξαν ανηλεώς τους ηττημένους Ρωμαίους σκοτώνοντας πολλούς, εκδικούμενοι τον θάνατο του Κρίξου. Ίδια τύχη είχαν και οι Ρωμαίοι αιχμάλωτοι που εκτελέστηκαν αμέσως μετά τη μάχη. Η νικηφόρα πορεία του Σπάρτακου συνεχίστηκε καθώς ο στρατός του εισερχόταν στην εντεύθεν των Άλπεων Γαλατία. Ο πραίτορας Μάντιος ηττήθηκε με τη σειρά του και ακολούθως ο τακτικός στρατός (10.000 άνδρες) τού διοικητή της περιοχής Γάιου Κάσσιου Λογγίνου (Gaius Cassius Longinus) διαλύθηκε από την ορμή των φυγάδων κοντά στη Mutina (σημερινή Μόντενα). Για άλλη μια φορά Ρωμαίος διοικητής διέφευγε την τελευταία στιγμή από την οργή των σκλάβων, τους οποίους οι περισσότεροι Ρωμαίοι στρατηγοί θεωρούσαν υποτιμητικό να πολεμήσουν αναζητώντας δόξα από νίκες ενάντια σε ελεύθερους λαούς. Οι πρώην σκλάβοι είχαν πλέον φτάσει στον Πάδο ποταμό και σε λίγο θα εξέρχονταν από τα όρια της ρωμαϊκής εξουσίας.

Τότε συνέβη ένα παράδοξο γεγονός. Υπό την πίεση των οπαδών του που είχαν εθιστεί στη λαφυραγωγία, ο Σπάρτακος δεν διέβη τις Άλπεις όπως ήθελε, αλλά επέστρεψε στην Ιταλία. Σύμφωνα με κάποιες θεωρίες, ένας αριθμός αμάχων κυρίως που ακολουθούσε τον στρατό του Σπάρτακου, πέρασαν τις Άλπεις και επέστρεψαν στις πατρίδες τους (χειμώνας 72-71 π.Χ.). Πάντως, οι περισσότεροι επέστρεψαν στην Ιταλία. Οι συνεχείς νίκες τούς οδήγησαν στο να υπερεκτιμήσουν τις δυνατότητές τους. Επίσης, υπολόγιζαν να περάσουν στην πλούσια Σικελία, η οποία είχε τεράστιο αριθμό σκλάβων και μετρούσε δύο μεγάλες επαναστάσεις σκλάβων κατά τις προηγούμενες δεκαετίες. Για το σκοπό αυτό ήρθε σε συνεννόηση με Κίλικες πειρατές.
Οι εξελίξεις αυτές προκάλεσαν δέος στη Ρώμη. Ο Σπάρτακος κατευθυνόμενος νότια βρισκόταν πολύ κοντά στην Αιώνια Πόλη. Διέλυσε και το σώμα του Κόιντου Άρριου και πλέον η Ρώμη έμοιαζε απροστάτευτη. Αλλά ο ηγέτης των μονομάχων προσπέρασε την πόλη και συνέχισε την πορεία του προς τον νότο. Εν τω μεταξύ, οργισμένη η Σύγκλητος ανακάλεσε τους δύο υπάτους και ανέθεσε την πάταξη της εξέγερσης στον πραίτορα και έμπειρο στρατηγό Μάρκο Λικίνιο Κράσσο (Marcus Licinius Crassus) στον οποίο παραχώρησε αυξημένες εξουσίες. Παράλληλα ανακάλεσε εσπευσμένα τους Πομπήιο (Gnaeus ή Cnaeus Pompeius Magnus) και Λούκουλο από τις εκστρατείες τους στην Ισπανία και στη Μικρά Ασία αντίστοιχα.

Με νέες δυνάμεις (40.000 άνδρες) ο Κράσσος έσπευσε προς την Καμπανία όπου υπολόγιζε ότι θα κατευθυνόταν και ο Σπάρτακος για να διεκπεραιωθεί στη Σικελία. Μήνυσε στον Μόμμιο (διοικητή των υπολειμμάτων του υπατικού στρατού που στρατοπέδευε κοντά στην Ανκόνα) να κινηθεί νότια και όταν οι δύο στρατοί ενώθηκαν ανέθεσε στον υπαρχηγό του Μόμμιο να επιτηρεί τις κινήσεις των αντιπάλων χωρίς, όμως, να δώσει μάχη. Σκόπευε να παγιδεύσει τους επαναστάτες και να τους αναγκάσει να δώσουν μάχη σε ευνοϊκή για τους Ρωμαίους θέση. Ο Μόμμιος, ωστόσο, παράκουσε τις εντολές που είχε λάβει με συνέπεια να δεχτεί ταπεινωτική ήττα. Ο Κράσσος όμως δεν απογοητεύτηκε. Αποκατέστησε την πειθαρχεία επιβάλλοντας σκληρές ποινές στους επιζώντες λεγεωνάριους του Μόμμιου και επέμεινε στην καταδίωξη του Σπάρτακου, που βρέθηκε εγκλωβισμένος κοντά στο Ρήγιον (αρχές του 71 π.Χ.) καθώς οι πειρατές αφού εισέπραξαν τα ναύλα αθέτησαν τη συμφωνία. Εκεί ο Ρωμαίος στρατηγός έβαλε τους στρατιώτες του να σκάψουν μία τάφρο και να κατασκευάσουν ένα τείχος μήκους 53 χιλιομέτρων.
Και πάλι οι επαναστάτες υπό την καθοδήγηση του Σπάρτακου κατάφεραν και ξέφυγαν από την παγίδα. Μέσα σε μια νύχτα γέμισαν με χώμα και ξύλα ένα σημείο της τάφρου και από το πέρασμα αυτό διέφυγαν προς το Βρινδήσιο (σημερινό Mπρίντιζι).

Ωστόσο η έλλειψη συνοχής μεταξύ των επαναστατών οδήγησε εκ νέου σε διάσπαση των δυνάμεών τους. Ένα τμήμα περί τις 12.000 άνδρες υπό την ηγεσία δύο Γαλατών (Γάνικος και Κέστος) αποκόπηκε από το κυρίως σώμα και επιδόθηκε σε λεηλασίες, κατά το παράδειγμα του Κρίξου. Ο Κράσσος εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση εναντίον τους και μολονότι οι πρώην δούλοι πολέμησαν με τη γνωστή γενναιότητα και αυτοθυσία επιφέροντας μεγάλες απώλειες στους διώκτες τους, εξοντώθηκαν σχεδόν μέχρι ενός. Χαρακτηριστικό της σφοδρότητας της σύγκρουσης είναι η μαρτυρία ότι μόνον δύο από τους νεκρούς σκλάβους έφεραν θανατηφόρα τραύματα στην πλάτη. Στην συνέχεια ο Κράσσος προσπάθησε να εμπλέξει και τον κύριο όγκο των εχθρών του. Οι τελευταίοι υπό την καθοδήγηση του Σπάρτακου κατέφυγαν στα βουνά Πετέλια (σημ. Στρόμπολι) καταδιωκόμενοι από τους διοικητές του Κράσσου Σκρόφα (Gnaeus Tremellius Scrofa) και Ρούφο (Quintus Marcius Rufus). Για άλλη μια φορά ο Θράκας μονομάχος απέδειξε την στρατηγική ιδιοφυΐα του. Στράφηκε απότομα εναντίον των διωκτών με το σύνολο των δυνάμεών του. Οι έκπληκτοι Ρωμαίοι διαλύθηκαν και αποσύρθηκαν ντροπιασμένοι στο στρατόπεδό τους.

Τελική μάχη
Η τελευταία αυτή επιτυχία των δούλων ήταν μοιραία για την τύχη τους, όπως παρατηρεί ο Πλούταρχος. Τυφλωμένοι από τις διαδοχικές επιτυχίες τους, αγνόησαν ακόμα μία φορά τις υποδείξεις του Σπάρτακου και αποφάσισαν να ξαναπροσπαθήσουν να διεκπεραιωθούν στη Σικελία. Στην περιοχή όμως είχε καταφθάσει ο Λούκουλος, ενώ αναμενόταν και ο Πομπήιος. Παγιδευμένος ακόμη μία φορά ο Σπάρτακος προσπάθησε να έρθει σε κάποια συμφωνία με τον Κράσσο. Οι σύντροφοί του, όμως, αρνούνταν πλέον να αποφεύγουν τη μάχη. Σύμφωνα με τον Πλούταρχο υποχρέωσαν με τα ξίφη τον αρχηγό τους να τους οδηγήσει στη μάχη. Από την άλλη ο Ρωμαίος στρατηγός δεν είχε καμιά διάθεση να διαπραγματευτεί με τους σκλάβους. Ακόμη περισσότερο, επιδίωκε να δώσει την τελική μάχη (και φυσικά να νικήσει) χωρίς τη συμβολή του Λούκουλου και του Πομπήιου, ώστε να καρπωθεί μόνον ο ίδιος την επικείμενη νίκη. Παράλληλα, η Σύγκλητος πίεζε για την όσο το δυνατόν ταχύτερη καταστολή της επανάστασης και κατηγορούσε τον Κράσσο για το ότι ο πόλεμος διαρκούσε ήδη πολύ.

Η τελική μάχη έγινε στα Βασιλικάτα της Λουκανίας κοντά στις όχθες του ποταμού Σιλάρου (Νότιος Ιταλία) την άνοιξη του 71 π.Χ. Υπήρξε πολύωρη και αιματηρή. Οι επαναστάτες (περί τις 35.000 τον αριθμό) πολέμησαν με απίστευτη γενναιότητα κι αυταπάρνηση αλλά τελικά η συνοχή και η πειθαρχία των ρωμαϊκών στρατευμάτων έγειρε την πλάστιγγα υπέρ τους. Ο Σπάρτακος σκοτώθηκε ενώ προσπαθούσε να βρει τον Κράσσο στο πεδίο της μάχης. Το σώμα του δεν αναγνωρίστηκε ποτέ. Οι αιχμάλωτοι δούλοι, περίπου 6.000 τον αριθμό, σταυρώθηκαν κατά μήκος της Αππίας Οδού, ενώ εκτιμάται ότι οι νεκροί στο πεδίο της μάχης ήταν πολύ περισσότεροι. Οι σταυροί με τα αποσυντιθέμενα πτώματα «κοσμούσαν» επί χρόνια την Αππία Οδό, προς παραδειγματισμό. Από την καταστροφή κατάφερε να διαφύγει ένα τμήμα 5.000 δούλων περίπου και κατευθύνθηκε βόρεια, αλλά διαλύθηκε από τον Πομπήιο, που εν τω μεταξύ είχε επιστρέψει στη Ιταλία. Προς μεγάλη απογοήτευση του Κράσσου, οι Ρωμαίοι επεφύλαξαν για αυτόν μόνον κάποιες επευφημίες ενώ η οριστική πάταξη της εξέγερσης πιστώθηκε στον Πομπήιο ο οποίος είχε επιπλέον το δικαίωμα να τελέσει θρίαμβο για τις επιτυχίες του στην Ισπανία.

Η επανάσταση του Σπάρτακου θεωρείται η μεγαλύτερη επανάσταση δούλων της ρωμαϊκής Ιστορίας. Αν και εν τέλει πνίγηκε στο αίμα, η έκταση που έλαβε και η αναστάτωση που προκάλεσε στην καρδιά, μάλιστα, της ρωμαϊκής επικράτειας, προβλημάτισε τη ρωμαϊκή άρχουσα τάξη που έλαβε κάποια μέτρα για την αποφυγή παρόμοιων καταστάσεων στο μέλλον. Πιο συγκεκριμένα περιορίστηκε ο αριθμός των δούλων που προέρχονταν από αιχμαλώτους πολέμου και αυξήθηκε ο αριθμός των δούλων που γεννιόντουσαν από δούλους γονείς. Και αυτό, επειδή οι αιχμάλωτοι πολέμου έχοντας εμπειρία ελεύθερης ζωής ήταν πιο απείθαρχοι και επιρρεπείς σε ανταρσίες και στάσεις. Από την άλλη, αποφεύγονταν οι μεγάλες συγκεντρώσεις σκλάβων στην ύπαιθρο.

Επίσης μια έμμεση συνέπεια ήταν μια σχετική έκτοτε βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των δούλων. Πολλοί από τους αιχμαλώτους πολέμου, που ήταν μορφωμένοι ή κατείχαν αξιώματα στον τόπο καταγωγής τους, αξιοποιούνταν σε ανάλογα πόστα, κάποιες φορές απελευθερώνονταν και γενικά τύγχαναν καλύτερης μεταχείρισης συγκριτικά με τους υπόλοιπους. Βέβαια δεν μειώθηκε ο αριθμός των σκλάβων, απλώς βρέθηκαν κάποιοι τρόποι για μία πιο ακίνδυνη (για τους Ρωμαίους) εκμετάλλευσή τους.

Friday, July 10, 2015

Καπετάνιε....
Την έλουσε σήμερα ο Θεός πρωί πρωί τη Σαλονίκη. Άστραψε, κούκλα έγινε. Κατηφορίζω απ' τα κάστρα προς το κέντρο, να βρω ένα ωραίο μέρος για να εργαστώ. Καρφώνομαι στα κάστρα. Βήμα δεν μπορώ να κάνω. Επιλέγω, αφού το εξετάζω όλα, ένα από τα καφέ της Ακροπόλεως. Γυρεύω μπρίζα για να φορτίζω τον υπολογιστή. Ο σερβιτόρος μού δείχνει τη μπρίζα ψηλά στο δοκάρι. Θέλει προέκταση του λέω, έχεις; Τρέχει και μου τη φέρνει. Το πρώτο τραπέζι στο μπαλκόνι του μαγαζιού που θέλω να καθήσω έχει βρεγμενο το μαξιλάρι απ' την πρωινή βροχή. Μου το αλλάζει αμέσως με όλλο. Μήπως έχεις και ίντερνετ, ρωτώ. Εγώ δεν έχω γιατί μόλις άλλαξα εταιρεία, μου απαντά. Έχει όμως ο διπλανός, περιμενε. Μου φέρνει το κωδικό του διπλανού, -στον οποίο δεν κάθησα-, τυπωμένο σε μια χαρτοπετσέτα κι έτσι συνδέομαι. Ωραία αλληλεγγύη, μπράβο! του λέω. Ε, τι φίλοι είμαστε! 
Αυτόν τον φιλότιμο Έλληνα, καπετάνιε της χώρας μου, μη μου τον τσακίσεις, εύχομαι μυστικά...

Εργάζομαι πολλές ώρες τη μέρα εντατικά σαν να πρόκειται να βγει το βιβλίο μου στο τέλος του μήνα. Ζω σαν να πρόκετιαι σε λίγες μέρες να πεθάνω. Το πιθανότερο ειναι πως ούτε το βιβλίο θα βγει, ούτε και θα πεθάνω. Δεν έχει τόση σησασία όμως. Θέλω να ζω δημιουργικά τις στιγμές όσο μπορώ, κι αυτό έχει σημασία. Όπως έχει σημασία μεγάλη, καπετάνιε μου, αυτόν τον φιλότιμο Έλληνα να μη μου τον τσακίσεις...Thursday, July 9, 2015

George Friedman - Koρυφαίος πολιτικός αναλυτής της Αμερικής


Το «όχι» των Ελλήνων στο δημοψήφισμα ήταν αναμενόμενο, λέει ο George Friedman. Το «παιχνίδι» των Ευρωπαίων και η μπλόφα που χάλασε με το «όχι» στο δημοψήφισμα. Πού έκαναν λάθος υπολογισμό και ποιες είναι οι επιλογές εκτός ευρωζώνης.
Friedman: Οι Eυρωπαίοι έκαναν λάθος και αυτοπαγιδεύτηκαν 
Σε ένα αποτέλεσμα που δεν θα πρέπει να εκπλήσσει κανέναν, οι Έλληνες ψήφισαν υπέρ της απόρριψης των ευρωπαϊκών απαιτήσεων για επιπλέον μέτρα λιτότητας, ως το τίμημα για την παροχή πόρων που θα επιτρέπουν στις ελληνικές τράπεζες να λειτουργήσουν.
Υπάρχουν τρεις λόγοι για τους οποίους αυτό δεν θα έπρεπε να αποτελεί έκπληξη. Πρώτον, ο κυβερνών συνασπισμός του ΣΥΡΙΖΑ κυβερνά διότι κατανοεί τη διάθεση των Ελλήνων. Δεύτερον, η συνεχής περιφρόνηση που έδειξε η ευρωπαϊκή ηγεσία έναντι του πρωθυπουργού και του υπουργού Οικονομικών (σ.σ. του Γιάνη Βαρουφάκη) έπεισε τους Έλληνες όχι μόνο ότι η περιφρόνηση αφορούσε και αυτούς, αλλά και ότι οποιοσδήποτε είναι τόσο απεχθής στην ευρωπαϊκή ηγεσία δεν είναι και τόσο κακός.
Τρίτον, και σημαντικότερο, η ευρωπαϊκή ηγεσία έφερε τους Έλληνες ψηφοφόρους σε θέση που δεν έχουν τίποτα να χάσουν. Οι Έλληνες έπρεπε να επιλέξουν μεταξύ δύο μορφών καταστροφής – μιας άμεσης, αλλά από την οποία μπορούν να ανακάμψουν, και μιας δεύτερης, ενός μακροχρόνιου στραγγαλισμού χωρίς έξοδο.
Η λανθασμένη λογική των Ευρωπαίων
Όπως σημείωσε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (αν και διατηρεί πολύ σκληρή γραμμή για την Ελλάδα), οι Έλληνες δεν μπορούν να αποπληρώσουν τα δάνειά τους ή να ξεφύγουν από τον οικονομικό εφιάλτη χωρίς ουσιαστική αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους, που θα περιλαμβάνει σημαντική «συγχώρεση» χρέους και προθυμία για δημιουργία μιας λύσης πολλών δεκαετιών. Το ΔΝΤ κατέστησε επίσης σαφές ότι η αυξημένη λιτότητα, πέραν του ότι δημιουργεί ένα ανυπόφορο βάρος για τους Έλληνες, στην πραγματικότητα θα καθυστερήσει είτε την ελληνική ανάκαμψη είτε την αποπληρωμή του χρέους.
Και οι Ελληνες το γνώριζαν αυτό. Αυτό που ήταν εμφανές είναι πως λιτότητα χωρίς ριζοσπαστική αναδιάρθρωση θα οδηγούσε αναπόφευκτα στη χρεοκοπία, αν όχι τώρα, κάποια στιγμή όχι και πολύ μακρινή. Η επικέντρωση στις συντάξεις έκανε τους Ευρωπαίους να μοιάζουν σκληροί όμως αυτό ήταν αρκετά ανόητο. Όλα τα μέτρα λιτότητας που απαίτησαν δεν θα παρείχαν αρκετό χρήμα για την αποπληρωμή των χρεών χωρίς αναδιάρθρωση. Κάποια στιγμή η Ελλάδα θα χρεοκοπούσε ή το χρέος θα αναδιαρθρωνόταν.
Καθώς οι ηγέτες της Ευρώπης δεν είναι χαζοί, είναι σημαντικό να γίνει κατανοητό το παιχνίδι που έπαιζαν. Γνώριζαν πολύ καλά πως τα μέτρα λιτότητας ήταν από άσχετα μέχρι καταστροφικά για την αποπληρωμή του χρέους. Επέμειναν στη μάχη αυτή, αυτή τη φορά, διότι θεώρησαν ότι θα την κέρδιζαν, και ήταν σημαντικό γι' αυτούς η Ελλάδα να συνθηκολογήσει, για ευρύτερους λόγους.
Καμία άλλη χώρα της Ε.Ε. δεν είναι σε τόσο κακή κατάσταση όσο η Ελλάδα. Ωστόσο, αρκετές χώρες της Ε.Ε., ιδιαίτερα στη Νότια Ευρώπη, έχουν χρέη που θα ήθελαν να αναδιαπραγματευτούν. Τα πάνε καλύτερα από την Ελλάδα φέτος, όμως με την ανεργία επίμονα σε υψηλά επίπεδα –στο 22,5% στην Ισπανία τον Μάιο- δυο πράγματα δεν είναι ξεκάθαρα: πρώτον, σε τι κατάσταση θα βρίσκονται οι χώρες αυτές το επόμενο ή το μεθεπόμενο έτος και δεύτερον, ποιες κυβερνήσεις θα έρθουν στην εξουσία και ποιες θα είναι οι θέσεις αυτών των νέων κυβερνήσεων.
Η Ελλάδα αντιστοιχεί σε λιγότερο από το 2% του ΑΕΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ιταλία και η Ισπανία είναι πολύ πιο σημαντικές. Το πρόβλημα της αναδιάρθρωσης χρέους είναι ότι αν συμβεί σε μια χώρα, τότε και άλλες θα θέλουν το ίδιο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ήθελε να δημιουργήσει προηγούμενο για μελλοντικές κρίσεις ή για αντιευρωπαϊκές κυβερνήσεις.
Στην Ελλάδα, οι ηγέτες της Ευρώπης είχαν και κρίση και μια επιθετική κυβέρνηση. Θεώρησαν ότι ήταν το τέλειο μέρος για να ορθώσουν το ανάστημά τους. Έγιναν άκαμπτοι σε ό,τι αφορά την αναδιάρθρωση χρέους, απαιτώντας εκ των προτέρων αυξημένα μέτρα λιτότητας σε μια χώρα όπου η ανεργία υπερβαίνει το 25% και η ανεργία στους νέους το 50%.
Η στρατηγική της Ε.Ε. κατά το παρελθόν ήταν ψυχολογική: έσπερνε φόβο για το τι μπορεί να σημαίνει χρεοκοπία, έσπερνε φόβο για τις συνέπειες της εξόδου από την ευρωζώνη και υποστήριζε πως η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει τη δυνατότητα να κάνει υποχωρήσεις. Κατά το παρελθόν, η στρατηγική της Ε.Ε. ήταν να κλείνει συμφωνίες που ποτέ δεν πίστεψε ότι θα μπορούσαν να τηρήσουν οι Έλληνες, για να μεταθέσει το πρόβλημα για αργότερα. Οι ηγέτες της Ευρώπης απαίτησαν μέτρα λιτότητας όμως τα συνέδεσαν με την καθυστέρηση της αποπληρωμής. Περίμεναν η Ελλάδα να συνεχίσει να παίζει το παιχνίδι. Δεν αντιλήφθηκαν, για κάποιον λόγο, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ήρθε στην εξουσία με τη δέσμευση να βάλει τέλος στο παιχνίδι. Θεώρησαν πως αν πιεζόταν, το κόμμα θα υπέκυπτε.
Όμως ο ΣΥΡΙΖΑ δεν υπέκυψε, και αυτό δεν είχε να κάνει μόνο με πολιτικούς λόγους. Αν ο ΣΥΡΙΖΑ πρόδιδε την προεκλογική του δέσμευση, όπως ήταν βέβαιοι οι Ευρωπαίοι ότι θα έκανε, το κόμμα θα έσπαγε και θα δημιουργούνταν έναν νέο αντιευρωπαϊκό κόμμα στην Ελλάδα.
Σε βαθύτερο επίπεδο όμως, οι Έλληνες πολύ απλά δεν μπορούσαν να δώσουν άλλα. Με την οικονομία κατεστραμμένη και την Ευρώπη να επιμένει πως η λύση δεν είναι η τόνωση αλλά η λιτότητα –ένας όλο και πιο αμφιλεγόμενος ισχυρισμός- οι Έλληνες βρέθηκαν στο σημείο που η χρεοκοπία, και η βραχυπρόθεσμη βασανιστική κρίση που θα προέκυπτε θα άξιζε το τίμημα.
Οι Ευρωπαίοι ηγέτες υπολόγισαν λάθος. Θεώρησαν πως η Ελλάδα θα γίνει πιο ευέλικτη και ήθελαν να δείξουν σε οποιαδήποτε άλλη χώρα ή κόμμα που ίσως σκέφτονταν παρόμοιους ελιγμούς στο μέλλον, ποιο θα είναι το κόστος. Οι Ευρωπαίοι φοβούνταν τον ηθικό κίνδυνο του συμβιβασμού με τους Έλληνες. Δημιούργησαν μια πιο επικίνδυνη κατάσταση για τους ίδιους.
Νέες απειλές για την Ευρωπαϊκή Ένωση
Πρώτον, με αυτή τη συμπεριφορά έναντι της Ελλάδας, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει περάσει το μήνυμα –ιδιαίτερα στα ανερχόμενα ευρωσκεπτικιστικά κόμματα- ότι είναι απλώς ένας οργανισμός Συνθήκης και με κανέναν τρόπο μια συνομοσπονδία, πόσο μάλλον ομοσπονδία.
Η Ευρώπη ήταν μια ένωση αρκεί να μην αντιμετώπιζε πρόβλημα κάποιο μέλος της. Όπως έχω πει, οι Έλληνες δανείζονταν ανεύθυνα χρήματα. Όμως η υπόλοιπη Ευρώπη ήταν εξίσου ανεύθυνη, όταν δάνειζε τα χρήματα αυτά. Πράγματι, οι τράπεζες που δάνεισαν τα λεφτά ήξεραν απόλυτα την κατάσταση στην οποία βρισκόταν η Ελλάδα.
Η ιδέα πως οι Έλληνες έριξαν στάχτη στα μάτια των τραπεζιτών είναι ανοησία. Οι τραπεζίτες ήθελαν να κάνουν τα δάνεια διότι έβγαζαν χρήματα από τις συναλλαγές. Επιπλέον, οι ευρωπαϊκοί θεσμοί που αγόραζαν τα δάνεια από αυτούς, διέσωσαν αυτούς που έβγαζαν τα δάνεια. Αυτοί που έβγαλαν τα δάνεια τα πούλησαν σε τρίτα μέρη, και τα τρίτα μέρη τα πούλησαν σε θεσμούς της ΕΕ. Όσο για τους Έλληνες, δεν ήταν η νυν κυβέρνηση ή ο λαός που δανείστηκε τα χρήματα. Και έτσι τα παραμύθι θα βοηθήσει κόμματα όπως το Podemos στην Ισπανία και το UKIP στη Βρετανία να υποστηρίξουν τη θέση τους ενάντια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εμφανίζεται και προστατευτική έναντι των τραπεζών και αρπακτική έναντι αυτών που στην πραγματικότητα δεν δανείστηκαν.
Δεύτερον, έχοντας παίξει σκληρό παιχνίδι, οι Ευρωπαίοι είτε πρέπει να το συνεχίσουν, προκαλώντας τις προαναφερθείσες επικρίσεις, ή να προσφέρουν έναν συμβιβασμό που δεν θα πρόσφεραν πριν από το δημοψήφισμα. Το ένα θα οδηγούσε στο να θεωρηθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση δυνητικός εχθρός των εθνών που αντιμετωπίζουν δυσκολίες ενώ το άλλο θα κόστιζε στην αξιοπιστία του μπλοκ στις επόμενες αναμετρήσεις. Είναι πιθανό πως οι Ευρωπαίοι θα συνεχίσουν τις συζητήσεις με την Ελλάδα, όμως θα παίζουν με ένα πολύ πιο «αδύναμο χέρι». Οι Έλληνες ψηφοφόροι, στην ουσία, «είδαν» την «μπλόφα» τους.
Είναι ενδιαφέρον το πώς οι Ευρωπαίοι ηγέτες έφεραν τον εαυτό τους σ' αυτή τη θέση. Ένα μέρος οφείλεται στο ότι δεν μπορούσαν να φανταστούν μια ελληνική κυβέρνηση που δεν θα υποκύπτει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Γερμανία και τους υπόλοιπους. Ένα άλλο μέρος στο ότι δεν μπορούσαν να φανταστούν πως οι Έλληνες δεν θα κατανοούσαν τι θα σήμαινε η χρεοκοπία.
Οι Ευρωπαίοι ηγέτες δεν πήραν στα σοβαρά τις εκτιμήσεις των Ελλήνων. Για τους Έλληνες, υπήρχαν δυο ζητήματα. Το πρώτο ήταν το πώς θα ήταν πιο πιθανό να πάρουν τη συμφωνία που χρειάζονταν. Αυτό δεν θα γινόταν με παρακάλια, αλλά πείθοντας τους εταίρους ότι είναι έτοιμοι να φύγουν – τακτική που γνωρίζει οποιοσδήποτε έχει κάνει παζάρια στην ανατολική Μεσόγειο.
Δεύτερον, όπως γνωρίζει οποιοσδήποτε καλός διαπραγματευτής, είναι απαραίτητο να είσαι έτοιμος να φύγεις και όχι απλώς να μπλοφάρεις. Η εκστρατεία του ΣΥΡΙΖΑ για το δημοψήφισμα έλεγε πως η Ελλάδα δεν θα φύγει από την ευρωζώνη αλλά η κυβέρνηση θα χρησιμοποιούσε μια αρνητική ψήφο για να δαπραγματευτεί μια καλύτερη συμφωνία με τους Ευρωπαίους ηγέτες. Ωστόσο, όλες οι πολιτικές εκστρατείες υπόκεινται σε γεωπολιτικές πραγματικότητες, και ο ΣΥΡΙΖΑ χρειαζόταν να έχει όλες τις επιλογές στο τραπέζι.
Η ηγεσία της Ε.Ε. ήταν πεπεισμένη πως οι Έλληνες μπλόφαραν, ενώ οι Έλληνες γνώριζαν πως με τόσο υψηλό στοίχημα, δεν θα μπορούσαν να μπλοφάρουν. Όμως οι Έλληνες γνώριζαν επίσης, παρακολουθώντας άλλες χώρες πως ενώ η χρεοκοπία θα δημιουργούσε μια τεράστια βραχυπρόθεσμη κρίση ρευστότητας στην Ελλάδα, με ελέγχους στην κίνηση κεφαλαίων και ένα νέο νόμισμα που θα ελέγχεται από την ελληνική κυβέρνηση, θα ήταν δυνατόν να προχωρήσει πέρα από την κρίση πριν διαλυθεί η αίσθηση του ετοιμοπόλεμου. Πολλές χώρες τα πάνε καλύτερα κατά τη διάρκεια σύντομων, έντονων κρίσεων απ' ό,τι σε κανονικές εποχές. Οι Έλληνες απώθησαν την ιταλική εισβολή τον Οκτώβριο του 1940 και οι Γερμανοί δεν ολοκλήρωσαν την κατάκτησή τους μέχρι τον Μάιο του 1941. Δεν έχω ιδέα ποια είναι η βραχυπρόθεσμη ικανότητα της Ελλάδας να κινητοποιηθεί σήμερα, όμως ο ΣΥΡΙΖΑ είναι πρόθυμος να στοιχηματίσει σ' αυτήν.
Οι επιλογές της Ελλάδας στην περίπτωση Grexit
Αν η Ελλάδα αποσυρθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η επίπτωση στο ευρώ θα είναι ασήμαντη. Υπάρχουν αυτοί που υποστηρίζουν ότι θα ήταν καταστροφικό για το ευρώ, όμως δεν βλέπω γιατί. Αυτό που μπορεί να είναι εξαιρετικά επικίνδυνο, είναι η αποχώρηση από το ευρώ και η επιβίωση, αν όχι άνθηση. Οι Έλληνες εμμένουν αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως πηγή χρήματος και υπάρχει μια αντίληψη ότι θα εκδιωχθούν από τις παγκόσμιες αγορές αν χρεοκοπήσουν. Αυτό όμως δεν είναι προφανές.
Η Ελλάδα έχει τρεις εναλλακτικές πηγές χρήματος. Η πρώτη είναι η Ρωσία. Οι Έλληνες και οι Ρώσοι έχουν σχέσεις τουλάχιστον από τη δεκαετία του 1970. Ήταν αρκετά ενοχλητικό για τις ΗΠΑ και την Ευρώπη. Ήταν πραγματικές. Τώρα οι Ρώσοι ψάχνουν για «πάτημα» κατά των Ευρωπαίων και των Αμερικάνων. Οι Ρώσοι περνούν δύσκολους καιρούς, όχι όμως τόσο όσο πριν από λίγους μήνες, και η Ελλάδα είναι ένα στρατηγικό βραβείο.
Οι Έλληνες και οι Ρώσοι έχουν συνομιλήσει και τα αποτελέσματα των συνομιλιών είναι θολά. Η σύνοδος των BRICS ξεκίνησε χθες στη Ρωσία και οι Έλληνες συμμετέχουν ως παρατηρητές –και πιθανότατα κοιτάζουν για κάποια συμφωνία. Δημοσίως, η Ρωσία έχει πει ότι δεν θα δώσει άμεσο δάνειο στην Ελλάδα αλλά θα εκμεταλλευτεί την κρίση για να αποκτήσει περιουσιακά στοιχεία στην Ελλάδα και μια δέσμευση για το project του αγωγού Turkish Stream. Ωστόσο, η διάσωση της Ελλάδας θα έδινε στη Ρωσία μια χρυσή ευκαιρία να βάλει εμπόδιο στις επιχειρήσεις του ΝΑΤΟ και να επαναβεβαιώσει την κυριαρχία της και σε κάποιο άλλο μέρος εκτός της Ουκρανίας. Στην Κεντρική Ευρώπη, η άποψη είναι πως η Ρωσία και η Ελλάδα έχουν κάποια συνεννόηση εδώ και αρκετούς μήνες για διάσωση, και ίσως γι' αυτό οι Έλληνες ενήργησαν με τέτοια παλικαριά.
Μια άλλη, αν και όχι τόσο πιθανή, πηγή χρηματοδότησης για την Ελλάδα είναι η Κίνα και κάποιοι από τους εταίρους της. Οι Κινέζοι προσπαθούν να παρουσιαστούν ως μια πραγματική παγκόσμια δύναμη, χωρίς παγκόσμιο στρατό και με μια όλο και πιο αδύναμη οικονομία. Το να κινηθεί από μόνη της ή σε συνεργασία με άλλους για να βοηθήσει την Ελλάδα δεν θα ήταν ανόητη κίνηση, δεδομένου ότι σίγουρα θα δημιουργούσε μια επιρροή στην περιοχή με σχετικά μικρό κόστος –μόλις μερικές δεκάδες δισεκατομμύρια. Ωστόσο, θα συνοδευόταν από το πολιτικό κόστος της αποξένωσης ενός μεγάλου μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάτι που κάνει την κινεζική βοήθεια μικρή πιθανότητα.
Τέλος, υπάρχουν αμερικανικά hedge funds και εταιρείες private equity. Είναι πλούσια σε ρευστό λόγω του ευρωπαϊκού, κινεζικού και μεσανατολίτικου χρήματος που αναζητά ασφάλεια και έχουν σχεδόν μηδενικά επιτόκια. Πολλά από αυτά έχουν λάβει πιο άγρια ρίσκα από αυτό. Επίσης, μπορεί να μην τα αποθαρρύνει η αμερικανική κυβέρνηση, διότι θα ανησυχούσε πολύ περισσότερο για τη ρωσική ή κινεζική επιρροή –και το πολεμικό τους ναυτικό- στην ανατολική Μεσόγειο.
Έχοντας αποβάλει το χρέος προς την Ευρώπη και έχοντας ξεπεράσει τους πραγματικά δύσκολους μήνες που ακολουθούν τη χρεοκοπία, η Ελλάδα μπορεί να αποτελέσει μια ενδιαφέρουσα επενδυτική ευκαιρία. Γνωρίζουμε από την Αργεντινή πως όταν μια χώρα χρεοκοπεί, δεν υψώνεται γύρω της ένας τοίχος. Η Ελλάδα έχει αξία και, ελλείψει χρέους, είναι μια επένδυση υψηλού ρίσκου μεν, ελκυστική δε.
Οι Ευρωπαίοι ηγέτες έχουν ως εκ τούτου μπει από μόνοι τους σε μια γωνία που δεν ήθελαν. Αν τηρήσουν τη στάση τους, τότε ανοίγουν την πόρτα στην ιδέα ότι υπάρχει ζωή και μετά την Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτή είναι μια σκέψη που δεν θέλουν να επικυρωθεί. Ως εκ τούτου, είναι πιθανό, έχοντας ανακαλύψει πως ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι έτοιμος να υποκύψει στα τελεσίγραφα της Ευρώπης, να διαπραγματευτούν τώρα μια συμφωνία που η Ελλάδα μπορεί να αποδεχθεί. Όμως τότε αυτό θα δημιουργήσει ένα άλλο προηγούμενο που η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θέλει να δημιουργήσει.
Πίσω από όλα αυτά, οι Γερμανοί εξετάζουν το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ανησυχούν λιγότερο για το ευρώ ή για το ελληνικό χρέος, απ' ό,τι για τη ζώνη ελεύθερου εμπορίου που απορροφά μέρος των τεράστιων εξαγωγών τους.
Με τα credit controls και τη χρεοκοπία η Ελλάδα είναι μια πολύ μικρή αγορά που θα χαθεί. Το τελευταίο που θέλουν, όμως, είναι αυτό να εξαπλωθεί, ή η Γερμανία να αναγκαστεί να πληρώσει για το προνόμιο να τη σώσει. Έτσι, για πολλούς λόγους, η προσοχή μας θα πρέπει να στραφεί από την Ελλάδα στη Γερμανία. Βρίσκεται στην καρδιά της ηγεσίας της ΕΕ και αυτή θα κάνει το επόμενο κουμάντο –όχι για το καλό του μπλοκ, αλλά για το καλό της ίδιας, που βρίσκεται με την πλάτη στην ίδια γωνία όπου βρίσκεται και η Ευρωπαϊκή Ένωση.