Labels

Thursday, June 9, 2016

Ὁ Χριστὸς μετὰ τὴν Ἀνάσταση - ἀρχιμ. Βασιλείος Γοντικάκης
Μεθ' μν ψευδς πηγγείλω σεσθαι
Μετὰ τν νάσταση οἱ μαθηταὶ ἐμνήσθησαν τν ρημάτων ατο. Μόνο πὸ μακρυὰ φαίνεται καθαρὰ τὸ μυστήριο τς σωτηρίας. Μόνο οἱ Προφται, πρν γίνουν τὰ γεγονότα, τὰ βλέπουν. Καὶ ἡ Ἐκκλησία μετὰ τν νάσταση καὶ τν Πεντηκοστὴ ζῆ μὲ τν Κύριο καὶ τν γνωρίζει ντως ς πλήρωμα αωνίου ζως.
Τώρα καταλαβαίνομε τι πρεπε νὰ ἔλθη ὁ Κύριος, νὰ σαρκωθ. Καὶ ἦταν ἡ ἐπίσκεψή του ατὴ θεοφάνεια. «πεσκέψατο μς ξ ψους  Σωτρ μν»(ξαποστειλάριο Χριστουγέννων). πρεπε νὰ πάθη, νὰ σταυρωθ, γιὰ νὰ νικήση τὸ θάνατο; «Οχὶ τατα δει παθεν τν Χριστν καὶ εσελθεν ες τν δόξαν ατο (Λουκ. 24,26-27).
πρεπε νὰ φύγη, γιὰ νὰ τν γνωρίσωμε. ν δν φευγε, δν θὰ ἐρχόταν τὸ Πνεμα. ν δν ρχόταν τὸ πανάγιον Πνεμα, θὰ ἔμενε γνωστος γιὰ μς ὁ Κύριος. Θὰ τν χάναμε.
πρεπε νὰ ἀναληφθ, νὰ πορευθῆ πρς τν Πατέρα, γιὰ νὰ φανερωθῆ ὄντως ν Πνεύματι. «Ὁ Ἰησος ν Πατρὶ ὢν μλλον φαίνεται» (γιος γνάτιος).
ταν λθε, μς χαροποίησε, μς φώτισε. ταν φυγε, καταλάβαμε τι τότε λθε, πεκαλύφθη. Μένει μαζί μας. Μς βρίσκει. Μς παίρνει μαζί του. Μς τείνει καὶ μς διαστέλλει, γιὰ νὰ φτάσωμε στὰ δικά του μέτρα: «...μεθ' μν ψευδς γρ πηγγείλω σεσθαι μέχρι τερμάτων αἰῶνος, Χριστέ» (τροπάριον θ΄ δς κανόνος ναστάσεως).
Ἡ σάρκωσή του ἦταν θεοφάνεια καὶ φανέρωση τς γάπης του. Καὶ ἡ ἀναχώρηση, νάληψή του. Τὸ νὰ γίνη φαντος εναι ἡ ὄντως θεοφάνεια καὶ ἡ μεθ' μν παραμονή. «Οδες ον τν ησον μετὰ τν νάστασιν λόγος περιέκλεισεν, οὐ τόπος, οὐ χρόνος, οὐ ποσόν, οὐ ποιόν».
Ατός, ς περινόητος καὶ ἄφατος Θεός, φανερούμενος ναπόφευκτα κρύπτεται καὶ κρυπτόμενος φανεροται. Ἡ ὁποιαδήποτε φανέρωσή του στὰ δικά μας μέτρα εναι μιὰ κένωση καὶ μι μορφὴ ἀποκρυβς. Δν μπορομε νὰ κατανοήσωμε ἢ νὰ ἔκφρασωμε τὸ μυστήριο τς θείας πιφανείας. Γι' ατὸ ὁ θεος Διονύσιος μολογε«Κρύφιός στι καὶ μετὰ τν κφανσιν να θειότερον επω, καὶ ἐν τῇ ἐκφάνσει· καὶ τοτο γρ ησοῦ κέκρυπται καὶ οδενὶ λόγ, οτε ν τὸ κατ' ατν ξκται μυστήριον, λλὰ καὶ λεγόμενον ρρητον μένει καὶ νοούμενον γνωστον» (Ρ.G. 3, 1069).
Στν πορεία πρς μμαούς, μόλις πέγνωσαν ατόν, φαντος γένετο π' ατν. γινε φαντος, γιὰ νὰ μείνη γιὰ πάντα μαζί τους. Ἐὰν μενε, φοῦ τν γνώρισαν, θὰ τν χαναν, γιατ θὰ τν ντόπιζαν χρονικὰ καὶ τοπικά, θὰ ἔλεγαν: «Ατς εναι τώρα κε». γινε φαντος, φοῦ τν γνώρισαν, σημαίνει τι φανερώθηκε ντως καὶ μένει μαζί τους παντοῦ καὶ πάντα. ρται οράτως καὶ γινώσκεται γνώστως ὁ ὑπεράνω πάσης γνώσεως πάρχων.
Εναι τόσο μεγάλος, ποὺ ὄχι μόνο πρέπει νὰ ἀπομακρυνθ, γιὰ νὰ φανερωθῆ τὸ πραγματικό του μέγεθος, λλὰ πρέπει νὰ γίνη τελείως φαντος, γιὰ νὰ ἀποκαλυφθῆ ατς ποὺ εναι.
Φανερούμενος ατς ποὺ εναι, μς νιστ στὴ ζωή. Μς κάνει νὰ βρομε τν αυτό μας. Καὶ βρίσκει τν ψυχή του ὁ ἄνθρωπος χάνοντάς την νεκεν τοῦ Κυρίου καὶ τοῦ Εαγγελίου του.
τσι νασταίνεται ὁ ἄνθρωπος. ναλαμβάνεται στν ορανό. Παίρνει λλες διαστάσεις. πολαμβάνει τὸ ἴδιον μέγεθος καὶ τὸ ἀρχαον κάλλος. ρχεται «ν συναφείᾳ ἀσυγχύτ» μὲ τν αώνιο ζωή.
Τώρα καταλαβαίνομε γιατ επε στὸ Θωμ«τι ώρακάς με πεπίστευκας»(καλὸ εναι καὶ ατό, εναι ἡ ἀρχή). ληθινὰ μακάριοι μως εναι οἱ μὴ ἰδόντες καὶ πιστεύσαντες. Ατοὶ θὰ μὲ βλέπουν νεμπόδιστα πάντοτε (καὶ ὅταν μὲ χάνουν καὶ ὅταν μὲ βρίσκουν). Θὰ μὲ βλέπουν ν Πνεύματι. πότε, οτε ταν δν μὲ βλέπουν τος λείπω, οτε ταν μὲ βλέπουν ρχονται σὲ ἐπαφὴ μαζί μου, πειδὴ λειτουργον οἱ κτιστς καὶ ἐφήμερές τους ασθήσεις. λη τους ἡ ὕπαρξη εναι μι ασθηση, νας φθαλμός, καὶ βλέπουν μόνο μένα, τὸ ἄχρονο φς. Ζον λόκληροι ν μοὶ κγῶ ἐν ατοίς.
Γίνεται ὁ ἄνθρωπος Χριστς κατὰ χάριν. Δν βλέπει τν Κύριόν του καὶ Θεν μία στιγμὴ μὲ τὰ σαρκικά του μάτια καὶ μετὰ τν χάνει. Δν ψηλαφ μὲ ἕνα μέλος τς πάρξεώς του (τὸ δάκτυλο ἢ τὸ χέρι) ἕνα μέρος τοῦ Κυρίου (τς χείρας ἢ τν πλευράν). λλὰ ὁλόκληρη ἡ ὕπαρξη τοῦ πιστο, ψυχῆ τε καὶ σώματι, εναι νωμένη μὲ ὅλο τν Θεάνθρωπο, τὴ θεότητα καὶ τν νθρωπότητά του. Τρέφεται καὶ αξάνει λόκληρος ὁ ἄνθρωπος πὸ μιμυστική, πραγματικὴ καὶ ἀδιάστατη νωση μετὰ τοῦ Ἰησο«λον μενείληφας λος ν συναφείᾳ ἀσυγχύτ» (τροπάριο θ΄ δς ναστασίμου κανόνος Δ΄ χου).
Μι στιγμὴ βλέπεις καὶ δν χάνεις ποτὲ τὴ θέα του (ββς σαάκ). Μιὰ φορψηλαφς ντως καὶ ἀνακιρνσαι διὰ παντς μετὰ τοῦ Θεανθρώπου, μετὰ τς καινς ζως, ποὺ νίκησε καὶ κατήργησε τὸ θάνατο. Οἱ ἀπόστολοι ἤψαντο τοῦ Κυρίου, κράθησαν τ σαρκὶ καὶ τῷ πνεύματι ατοῦ καὶ ερέθησαν πρ θάνατον (γιος γνάτιος).
Ὁ Κύριος λθε γιὰ νὰ μς κάμη κοινωνος τς αωνίου ζως. λθε γιὰ νὰ μς μυήση ες τν γνωστον γνσιν, ες τὸ γινώσκειν γνώστως, ρν οράτως καὶ ἀκούειν τς συχίας Ατο. Γιὰ νὰ κερδίσωμε τὴ ζωὴ διὰ τοῦ θανάτου· νὰ βρομε τν ψυχή μας διὰ τς πωλείας· νὰ κάνη τὰ θεωρούμενα καλά (γεία, χαρά, πρόσκαιρη ζωή) ντως καλά, μεταμορφώσιμα, πιδεχόμενα ξαγιασμό, φθαρτοποίηση· νὰ μετατρέψη τς συμφορς (ρρώστια, πόνο, θάνατο) σὲ συμπεπυκνωμένη ελογία, γαλλίαση καὶ ζωὴ αώνιο.
τσι οἱ ἀληθινοὶ πιστοί, οἱ Ἅγιοι, δν ζητον τὴ ζωή, οτε ποφεύγουν τὸ θάνατο, ταν λθη ἡ ὥρα του. Ζητον τὸ Θεάνθρωπο, ποὺ δίδει νόημα στὴ ζωὴ καὶ τὸ θάνατο, στὰ οράνια καὶ τὰ ἐπίγεια.
Ατς κατεβαίνει στν δη. Καὶ τὰ τοῦ θανάτου κλεθρα διεσπάραξε. Προχωρεῖ στν ορανό, ναλαμβάνεται λεύθερα καὶ ἀνοίγουν πύλες οράνιες. «ρατε πύλας οἱ ἄρχοντες μν». Τοῦ δίδεται πάσα ξουσία ν ορανῷ καὶ ἐπὶ γς. Δεσπόζει τν πουρανίων καὶ τν πιγείων. νοίγεται δς πρόσφατος καὶ ζσα διὰ τοῦ καταπετάσματος, τουτέστι τς σαρκς ατο. Γίνεται βατς ὁ ορανς γιὰ τν νθρωπο καὶ ἡ γῆ παράδεισος. Ἡ θέωση ποδεικνύεται ξανθρώπιση. «κεῖ παραγενόμενος (μετὰ τὸ μαρτύριο καὶ τὸ θάνατο) ντως νθρωπος σομαι» ὁμολογεῖ ὁ θεοφόρο,ς γνάτιος (πρς Ρωμ. 6). Καὶ ἡ ἀπασχόληση μὲ ἐφήμερα καὶ ὑλικὰ πράγματα φανερώνεται ζωὴ ἐν Πνεύματι: «Ἃ δὲ καὶ κατὰ σάρκα πράσσετε, τατα πνευματικά στι· ν ησοῦ γρ Χριστῷ πάντα πράσσετε» (γιος γνάτιος, πρς φεσ. 8).
Θὰ ὁλοκληρωθ, θὰ φτάσω στὸ παρὰ τῷ Θεῷ ἀπηρτισμένον, ταν χαθν σῳ βρίσκομαι δ, καθ' δόν, στω καὶ ἂν πάσχω (φ' σον δν πέθανα, δν διαλύθηκα, δν χάθηκα λοκληρωτικά) εμαι ναπάρτιστος. Δν γεννήθηκα κόμα. Δν πάρχω ληθινά. «Ὁ δὲ τοκετός μοι ἐπίκειται» (γιος γνάτιος, πρς Ρωμ. 6), εναι ὁ θάνατός μου.
χι μόνο πάρχει χρος ζως γιὰ τν νθρωπο κεῖ ποὺ πρν πὸ τν νάσταση δν πρχε καμμιὰ ἐλπίδα, λλὰ ἐκεῖ μόνο παραγενόμενος φτάνει στὸ πλήρωμα. παρτίζεται. Φτάνει στὸ «παρὰ τῷ Θεῷ ἀπηρτισμένον»«Ὢ θαύματος ντως περφυος! Ὢ πραγμάτων κπλήξεως! Ὁ πάλαι βδελυκτς καὶ μισούμενος θάνατος καὶ εφημεται καὶ μακαρίζεται. Ὁ πάλαι πένθους καὶ κατηφείας... πρόξενος, νν χαρς ναδέδεικται καὶ πανηγύρεως ατιος» (ω. Δαμασκηνός).
Καὶ δν θεωρεται ὁ θάνατος λευθερία, οτε φυλακὴ ἡ ζωή, ἡ μικρὴ καὶ πρόσκαιρη. Ζωὴ καὶ ἐλευθερία εναι ὁ Χριστς ς Θες καὶ ὡς νθρωπος, στγῆ καὶ στν ορανό, γιὰ τος ζντας καὶ τος κεκοιμημένους.
Οτε ἡ γῆ ἐμποδίζει τν πιστὸ νὰ ζῆ στν ορανὸ ἀπὸ σήμερα. Οτε ὁ ορανς τοῦ ἀποστερεῖ τὴ σωματικὴ χάρη, που βρίσκεται ὁ Κύριος μὲ ὁμόθεο τὸ ἄχραντο σμα του παρχ τς τελικς σωματικς ναστάσεως λων μας.
ναλαμβανόμενος  Κύριος μένει διάστατος (πληροῖ τὰ πάντα) καὶ βοᾶ τος γαπσιν ατόν: «Οὐ χωρίζομαι μν. γώ εμι μεθ' μν καὶ οδες καθ’ μν» (οκος ναλήψεως).
Ποιός μπορεῖ πράγματι νὰ εναι καθ’ μν, ταν εναι μαζί μας Ατός;
Ποιός θόρυβος μπορεῖ νὰ σκεπάση τὸ λόγο, πο κοινοποιεται μὲ τὴ σιωπή;
Ποιό παραπέτασμα νὰ κρύψη τὴ θέα ατο, πο φανερώνεται μὲ τὸ νὰ γίνεται φαντος;
Ποιός νὰ μς χωρίση π' ατν ποὺ μένει μαζί μας μὲ τὸ νὰ ἀναλαμβάνεται καὶ νὰ φεύγη;
Ποιός νὰ ἐντοπίση ἢ νὰ φυλακίση ατόν, ποὺ βρίσκεται πανταχοῦ καὶ οδαμο;
Ποιά δοκιμασία νὰ ἀπειλήση τὴ ζωὴ ἐκείνου πο σώζει τν ψυχή του μὲ τὸ νὰ τν χάνη νεκεν τοῦ Κυρίου;
λθε καὶ ἔφερε νέα ζωή. Τώρα ἡ φύσις μν ἡ πάλαι κπτωτος θρόνῳ ἐνίδρυται θείῳ ὑπρ ννοιαν.
Ὁ πονηρς προσπάθησε μετὰ τὴ σάρκωση τοῦ Θεοῦ Λόγου νὰ ἀποτρέψη πάσῃ θυσί τν κπλήρωση τοῦ ἔργου τοῦ Κυρίου.
Μετὰ τν νάσταση καὶ τν Πεντηκοστὴ προσπαθε, μὲ τὸ ἴδιο πεσμα, νὰ παραποιήση καὶ νὰ ἀποκρύψη διὰ τν παθν καὶ τν αρέσεων τὴ μία σώζουσα λήθεια, τν ν Πνεύματι γινωσκομένη, ποὺ εναι ὁ Θεάνθρωπος Κύριος.
Γι' ατὸ ἡ Ἐκκλησία, ποὺ εναι σμα Χριστοῦ καὶ ὁ ἴδιος ὁ Θεάνθρωπος πεκτεινόμενος στν στορία, μὲ θεία μμονὴ καὶ ἀμετακίνητη σταθερότητα ζῆ καὶ ὁμολογεῖ τν λήθεια τοῦ Θεανθρώπου, τὸ δόγμα τς Χαλκηδόνος.
Ατοὶ ποὺ πλησιάζουν τν Κύριο νθρώπινα, τν γνοον. Καὶ ετε τν καταδικάζουν στὸ ἀτιμωτικὸ ξύλο τοῦ σταυρο, ετε τν παραποιον μὲ τς αρέσεις, προσπαθώντας νὰ τν γνωρίσουν κατὰ σάρκα.
«Εἰ δὲ καὶ ἐγνώκαμεν Χριστν κατὰ σάρκα, λλὰ νν οκέτι γινώσκομεν» (Β' Κορ. ε΄, 16). Τώρα λα τὰ γνωρίζομε λλως, κατὰ Πνεμα. λα τὰ ζομε ν Χριστῷ ἀναστάντι. Τώρα χομε τν κκλησία, τν καινὴ κτίση. Μιὰ ἄλλη πραγματικότητα, τὴ θεανθρωπία.
χι λισμός. χι δεαλισμός. λλὰ θεανθρωπία. νας λλος σεβασμς τς λης καὶ τς δέας, τοῦ κτιστοῦ καὶ τοῦ ἀκτίστου. Τ πάντα ναμξ γέγονε. Τὰ ἄνω τος κάτω συνεορτάζει. Καὶ τὰ κάτω τος νω συνομιλε.
λος ὁ ἀγώνας, ὁ βίαιος καὶ γαλήνιος, γίνεται γιὰ νὰ σωθῆ ἡ Ὀρθοδοξία, ἡ θεανθρώπινη σορροπία. Νὰ μν πέσωμε οτε στν να οτε στν λλο κρημνό: Οτε νὰ ἑνώσωμε φιλάνθρωπα τν κτίση μὲ τν κτίσαντα κατακαίγοντας τὴ φύση της. Οτε νὰ διαλύσωμε τὴ θεότητα χάνοντάς τν στν εδωλολατρία του πανθεϊσμο.
«Γεύσασθε καὶ ἴδετε τι χρηστς ὁ Κύριος»
Δν χομε τίποτε λλο νὰ κάνωμε, παρὰ νὰ ζομε στν κκλησία, ποὺ εναι ὁ ἴδιος ὁ Θεάνθρωπος. Μέσα στν κκλησία τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, που λη ἡ φύση καινουργεται καὶ θεουργεται, παλινδρομοσα ες τὸ πρτον. […]

Απόσπασμα πὸ τὸ κείμενο «πὸ τν παλαιὸ στὸ Νέο δάμ», δημοσιευμένο στὴ Σύναξη, τχ 2ο (άνοιξη 1982)

Εικόνα: "Η Ανάληψη". Έργο Θεοφάνους του Κρητός, που βρίσκεται στο τέμπλο του ιερού ναού της Μονής Σταυρονικήτα, στο Άγιο Όρος.No comments:

Post a Comment

Σχόλια