Sunday, July 26, 2015

Κυριακὴ Η’ Ματθαὶου

 

(Ματθ. 14,14-22)

Τῷ καιρῷ ἐκείνω, εἶδεν 
14. ὁ Ἰησοῦς πολὺν ὄχλον, καὶ ἐσπλαγχνίσθη 
ἐπ’ αὐτοῖς καὶ ἐθεράπευσε τοὺς ἀρρώστους αὐτῶν. 

15. ὀψίας δὲ γενομένης προσῆλθον αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ λέγοντες· ἔρημός ἐστιν ὁ τόπος καὶ ἡ ὥρα ἤδη παρῆλθεν· ἀπόλυσον τοὺς ὄχλους, ἵνα ἀπελθόντες εἰς 
τὰς κώμας ἀγοράσωσιν ἑαυτοῖς βρώματα.

16. ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς· οὐ χρείαν ἔχουσιν ἀπελθεῖν· δότε αὐτοῖς ὑμεῖς φαγεῖν. 

17. οἱ δὲ λέγουσιν αὐτῷ· οὐκ ἔχομεν ὧδε εἰ μὴ πέντε ἄρτους καὶ δύο ἰχθύας. 

18. ὁ δὲ εἶπε· φέρετέ μοι αὐτοὺς ὧδε. 

19. καὶ κελεύσας τοὺς ὄχλους ἀνακλιθῆναι ἐπὶ τοὺς χόρτους, λαβὼν τοὺς πέντε ἄρτους καὶ τοὺς δύο ἰχθύας, ἀναβλέψας εἰς τὸν οὐρανὸν εὐλόγησε, καὶ κλάσας ἔδωκε τοῖς μαθηταῖς τοὺς ἄρτους, οἱ δὲ μαθηταὶ τοῖς ὄχλοις. 

20. καὶ ἔφαγον πάντες καὶ ἐχορτάσθησαν, καὶ ἦραν τὸ περισσεῦον τῶν κλασμάτων δώδεκα κοφίνους πλήρεις.

21. οἱ δὲ ἐσθίοντες ἦσαν ἄνδρες ὡσεὶ πεντακισχίλιοι χωρὶς γυναικῶν καὶ παιδίων. 

22. Καὶ εὐθέως ἠνάγκασεν ὁ Ἰησοῦς τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ ἐμβῆναι εἰς τὸ πλοῖον καὶ προάγειν αὐτὸν εἰς τὸ πέραν, ἕως οὗ ἀπολύσῃ τοὺς ὄχλους.

https://aerapatera.wordpress.com/2015/07/26/κυριακὴ-η-ματθαὶου/

Ἁγὶα Παρασκευὴ


Θεῷ παρεσκεύασας ἁγνὸν ὡς δόμον,
Σαυτὴν ἄγουσα, Σεμνή, εἰς κατοικίαν.
Παρασκευὴν ἔκτανεν εἰκάδι χαλκὸς ἐν ἕκτῃ.

Η Αγία Παρασκευή γεννήθηκε στη Ρώμη στα χρόνια του αυτοκράτορα Αντωνίνου (138 – 160 μ.Χ.).
Ήταν κόρη των ευσεβών Χριστιανών, Αγάθωνα και Πολιτείας, οι οποίοι φρόντισαν για την χριστιανική αγωγή της, όπως είχαν υποσχεθεί στο Θεό στην περίπτωση που θα τους έδινε ένα παιδί.
Επειδή το παιδί γεννήθηκε ημέρα Παρασκευή έλαβε αυτό το όνομα.Μετά το θάνατο των γονέων της, η Παρασκευή μοίρασε όλη την περιουσία της στους φτωχούς και ανέπτυξε ιεραποστολική δραστηριότητα στην Ρώμη και στα περίχωρα της πόλης, κηρύσσοντας το λόγο του Χριστού. 
Η δράση της προκάλεσε τον ειδωλολάτρη αυτοκράτορα Αντωνίνο, ο οποίος την συνέλαβε και της υποσχέθηκε υλικά αγαθά στην περίπτωση που θα θυσίαζε στα είδωλα.
Βλέποντας όμως πως η Αγία παρέμενε σταθερή στην πίστη της, την υπέβαλε στο βασανιστήριο της πυρακτωμένης περικεφαλαίας, το οποίο υπέμεινε με καρτερικότητα.
Τότε ο Αντωνίνος διέταξε και την έβαλαν σε ένα λέβητα με καυτό λάδι και πίσσα. Επειδή όμως είδε την Αγία άθικτη, πλησίασε το πρόσωπο του στον λέβητα 
– καθώς δεν μπορούσε να εξηγήσει πώς η αγία είχε μείνει ανέπαφη – 
για να δοκιμάσει αν πράγματι είναι καυτό, και αμέσως τυφλώθηκε.
Η Αγία με προσευχή έδωσε στον Αντωνίνο το φως του, με αποτέλεσμα να πιστέψει στο Χριστό ή κατ’ άλλους να σταματήσει τους διωγμούς εναντίον τους. Ελευθέρωσε πάντως την Αγία Παρασκευή, η οποία συνέχισε να κηρύττει το Ευαγγέλιο σε άλλα μέρη, μέχρι που έφτασε στην Ελλάδα.Στα Τέμπη ένας ειδωλολάτρης άρχοντας την υπέβαλε σε φρικτά βασανιστήρια, τα οποία υπέμεινε καρτερικά, για να τελειωθεί με δια αποκεφαλισμού θάνατο.

Ἀπολυτίκιον
Ἦχος α’.
Τὴν σπουδήν σου τῇ κλήσει κατάλληλον,
ἐργασαμένη φερώνυμε,
τὴν ὁμώνυμόν σου πίστιν εἰς κατοικίαν κεκλήρωσαι,
Παρασκευὴ ἀθλοφόρε·
ὅθεν προχέεις ἰάματα, 
καὶ πρεσβεύεις ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν.

Wednesday, July 22, 2015

Προφήτης Ιεζεκιήλ





Προφητείας Ιεζεκιήλ το Ανάγνωσμα (λζ' 1-14).

Εγένετο έπ' εμέ χειρ Κυρίου και εξήγαγε με εν πνεύματι Κύριος και εθηκέ με εν μέσω του πεδίου και τούτο ην μεστόν όστέων ανθρωπίνων και περιήγαγε με έπ' αυτά κυκλόθεν κύκλω και ιδού πολλά σφόδρα επί προσώπου του πεδίου ξηρά σφόδρα.
Και είπε προς με υιέ άνθρωπου, ει ζήσεται τα οστέα ταύτα; Και είπα• Κύριε, Κύριε, συ επίστη ταύτα. Και είπε προς με• προφήτευσον επί τα οστά ταύτα και έρεις αυτοίς• τα οστά τα ξηρά, ακούσατε λόγον Κυρίου.
Τάδε λέγει Κύριος τοις οστέοις τούτοις• ιδού εγώ φέρω εφ' υμάς πνεύμα ζωής και δώσω εφ' υμάς νεύρα και ανάξω εφ' υμάς σάρκας και εκτενώ εφ' υμάς δέρμα και δώσω πνεύμα μου εις υμάς και ζήσεσθε και γνώσεσθε ότι εγώ ειμί Κύριος.
Και προεφήτευσα, καθώς ενετείλατό μοι. Και εγένετο εν τω εμέ προφητεύσαι και ιδού σεισμός και προσήγαγε τα οστά εκάτερον προς την αρμονίαν αυτού.
Και είδον και ιδού έπ' αυτά νεύρα και σάρκες εφύοντο και ανέβαινε έπ' αυτά δέρμα επάνω και πνεύμα ουκ ην εν αυτοίς. Και είπε προς με• προφήτευσον επί το πνεύμα, προφήτευσον υιέ ανθρώπου και είπον τω πνεύματι• τάδε λέγει Κύριος εκ των τεσσάρων πνευμάτων έλθέ και εμφύσησησον εις τους νεκρούς τούτους και ζησάτωσαν.
Και προεφήτευσα, καθότι ενετείλατό μοι και εισήλθεν εις αυτούς το πνεύμα και έζησαν και έστησαν έτη το ποδών αυτών, συναγωγή πολλή σφόδρα. Και ελάλησε Κύριος προς με λέγων υιέ ανθρώπου, τα οστά ταύτα πάς οίκος Ισραήλ εστί.
Και αυτοί λέγουσι- ξηρά γέγονε τα οστά ημών, απόλωλεν ή ελπίς ημών, διαπεφωνήκαμεν.
Δια τούτο προφήτευσον και είπον προς αυτούς• τάδε λέγει Κύριος• ιδού εγώ ανοίγω τα μνήματα υμών και ανάξω υμάς εκ των μνημάτων υμών και εισάξω υμάς εις την γήν του Ισραήλ και γνώσεσθε ότι εγώ ειμί Κύριος εν τω ανοίξαί με τους τάφους υμών του αναγαγείν με εκ των τάφων τον λαόν μου. Και δώσω πνεύμα μου εις υμάς και ζήσεσθε και θήσομαι υμάς επί την γήν υμών και γνώσεσθε ότι εγώ Κύριος λελάληκα και ποιήσω, λέγει Κύριος.



Ό Κύριος με έλαβε δια της χειρός Του και με εξήγαγεν ό Κύριος (εκ της οικίας μου), αφού με έφερε σε κατάστασιν εκστάσεως και με τοποθέτησε εν μέσω μιας πεδιάδος. Ή πεδιάδα δε αύτη ήτο γεμάτη από ανθρώπινα οστά.
Και με περιέφερε γύρω-γύρω από τα οστά και είδον ότι ήσαν παρά πολλά, καταλαμβάνοντα όλην την επιφάνεια της πεδιάδας, ήσαν δε τελείως ξηρά.
Και είπεν ό Κύριος προς με:
Υιέ άνθρωπου, είναι δυνατόν να επανέλθουν στην ζωήν αυτά τα οστά; Και εγώ απήντησα: Κύριε, Κύριε, Σύ (μόνον) γνωρίζεις αυτά τα πράγματα.
Και είπεν ό Κύριος προς με:
Κήρυξε εις τα οστά αυτά και είπε προς αυτά:
Σεις, τα οστά τα ξηρά, ακούσατε λόγον Κυρίου.
Τα εξής λέγει ό Κύριος προς τα οστά αυτά:
Ιδού, εγώ θα φέρω εις σας πνεύμα ζωής και θα δώσω εις σας νεύρα και θα κάμω να προβάλουν εις σας σάρκες και θα απλώσω επάνω σας δέρμα και θα δώσω εις σας την ζωογόνο πνοή μου και θα λάβετε ζωήν.
Ούτω θα αντιληφθήτε ότι εγώ είμαι ό (παντοδύναμος) Κύριος.
Και κήρυξα, συμφώνως προς την εντολή του Κυρίου.
Ενώ δε εγώ εκήρυττον, συνέβη τούτο: Ιδού έγινε σεισμός και (με την ανακίνησιν πού δημιούργησε) τα οστά πλησίασαν το εν το άλλο, κατά τρόπον (όχι άτακτο, άλλ') αρμονικό (ώστε έκαστο να λαμβάνη την κανονικήν του θέσιν).
Και είδον μετά θαυμασμού ότι ανεφύοντο εις αυτά νεύρα και σάρκες και επάνω εις αυτά προέβαλλε δέρμα, αλλά πνεύμα ζωής δεν υπήρχε εις αυτά (δηλαδή ήσαν σώματα άψυχα).
Και ό Κύριος είπε προς με:
Κήρυξε προς το πνεύμα, κήρυξε, υιέ ανθρώπου και είπε εις αυτό.
Τα εξής λέγει ό Κύριος:
Εκ των τεσσάρων ανέμων (δηλαδή εξ όλων των σημείων του ορίζοντος), έλθέ, ω πνεύμα και εμφύσησε (πνοή ζωής) εις τα άψυχα αυτά σώματα, ώστε να αποκτήσουν ζωήν.
Και κήρυξα, συμφώνως πρός την εντολή του Κυρίου. Και εισήλθεν εις αυτά (τα άψυχα σώματα) το ζωογόνο πνεύμα και έγιναν ζώντα και εστάθησαν εις τους πόδας των, ήσαν δε πλήθος αναρίθμητο.
Και ελάλησε ό Κύριος προς με και είπεν:
Υιέ ανθρώπου, τα οστά αυτά είναι σύμβολο των Ισραηλιτών, διότι αυτοί λέγουν: Εξηράνθησαν τα οστά μας, εχάθησαν οι ελπίδες μας, ενεκρώθημεν.
Δια τούτο προφήτευσε και είπε προς αυτούς.
Τα εξής λέγει ό Κύριος:
Ιδού εγώ θα ανοίξω τους τάφους σας και θα σας εξαγάγω εξ αυτών (δηλαδή θα σας επαναφέρω εκ της εξορίας σας) και θα σας οδηγήσω εις την χωράν του Ισραήλ. Και τότε, όταν εγώ ανοίξω τους τάφους σας και εξαγάγω εκ των τάφων (σας πού αποτελείτε) τον (περιούσιο) λαό μου, θα βεβαιωθήτε ότι εγώ είμαι ό (παντοδύναμος) Κύριος.
Όντως, θα δώσω εις σας το πνεύμα μου και θα ζωογονηθείτε και θα σας επαναφέρω εις την χωράν σας και θα πεισθήτε ότι εγώ είμαι ό Κύριος.
Υπεσχέθην και θα πραγματοποιήσω ό,τι υπεσχέθην, λέγει ό Κύριος.



Tuesday, July 21, 2015

Το σχόλιο της Δευτέρας - Επιστολή προς τους φίλους - Καλή βδομάδα!



Αγαπημένοι φίλοι αυτού του blog, 
που τον τελευταίο καιρό ίσως απορείτε, στεναχωριέστε ή και θυμώνετε μαζί μου -όπως μαθαίνω από κοινούς μας γνωστούς που τους συναντώ διά ζώσης- αισθάνομαι την ανάγκη να σας δώσω κάποιες εξηγήσεις.  Κι αυτό διότι κάποιοι από σας, μη έχοντας  facebook, δε διαβάζετε μια σειρά σκέψεων που εκφράζω εκεί σχεδόν καθημερινά, αφού η φύση εκείνου του μέσου επιτρέπει μια άλλου είδους αμεσότητα στην επικοινωνία, απ' αυτήν του μπλογκ, τουλάχιστον όπως το χειρίζομαι εγώ. Ας συμπληρώσω, λοιπόν, τα κενά, ώστε ενδεχομένως να γίνει πιο ξεκάθαρη η σκέψη μου και αν μη τι άλλο, να μην οδηγεί σε παρεξηγήσεις.

Όλο το τελευταίο διάστημα που η χώρα μας ταλανίστηκε τόσο έντονα κι ο καθένας μας έπρεπε να κρατήσει μια στάση προσπαθώντας να οσφριστεί πρώτα και κύρια τι είναι καλό και ωφέλιμο για την πατρίδα, προσπάθησα κι εγώ το ίδιο. Έτσι, διάβασα πολύ, άκουσα πολλούς συμετείχα σε συζητήσεις, σκέφτηκα όσο μπορούσα και έγραψα δημοσίως ό,τι έγραψα. Θα πρέπει να υπογραμμίσω πως ποτέ δεν υπήρξα μέλος κάποιου κόμματος, ούτε και φανατικός οπαδός κανενός. Προερχόμενη μάλιστα από μια δεξιά οικογένεια, ήταν μάλλον φυσικότερο να φλερτάρω με τη Δεξιά ιδεολογία, παρά με την Αριστερά. Προερχόμενη όμως ταυτόχρονα από μια εκκλησιαστική οικογένεια, θα ήταν μάλλον φυσικότερο να με έλκει η Αριστερά, όσο κι αν αυτό δεν είναι σύνηθες στην Ελλάδα. Είναι μάλλον μπανάλ να θυμίσω πως η αριστερή ιδεολογία στήριξε τις βασικές της αρχές στις αντίστοιχες του χριστιανισμού. Ανάμεσά τους όμως υπάρχει πάντα μια μεγάλη διαφορά. Και η διαφορά βρίσκεται στη λέξη "ιδεολογία". Γιατί οι πολιτικές, δεξιές και αριστερές κινούνται με βάση μια ιδεολογία, -όσο κινούνται. Ενώ ο χριστιανισμός όχι μόνον δεν διακατέχεται από ιδεολογίες, αλλά αποτελεί τη μόνη διαρκή επανάσταση εναντιόν κάθε ιδεολογίας. Για την ακρίβεια, τις υπερβαίνει όλες, αφού κινείται με αποκλειστικό γνώμονα την αγάπη. Και η αγάπη ουδεμιά σχέση μπορεί να έχει με ιδεολογία. Είναι ολοκαύτωμα του ενός υπέρ του άλλου. Υπέρ του κόσμου ολόκληρου.

Ας μη βιαστεί, λοιπόν, κάποιος να με θεωρήσει αριστερή ή δεξιά, γιατί θα κάνει λάθος. Θέλω να αυτοπροσδιορίζομαι ως  αναρχική χριστιανή ποήτρια. Τίποτα περισσότερο ή λιγότερο. Καταφανώς αποτυγχάνω διαρκώς και στα τρία, αλλά το κέντρο της ύπαρξής μου, έστω αυτής της αποτυχημένης, είναι αυτό. Όταν γράφω σχετικά με ζητήματα της πολιτικής, δεν κινούμαι από προσωπικά συμφέροντα, γιατί τέτοια δεν έχω. Κινούμαι μόνο από αγάπη για την πατρίδα μου. Και την πατρίδα μου την αγαπώ. Ενδεχομένως σφάλλω κατά καιρούς στις απόψεις μου, αλλά όταν καταλάβω πως σφάλλω, δεν έχω κανένα πρόβλημα να τις ακυρώσω και να τις επαναπροσδιορίσω, αυτοακυρούμενη και επαναπροσδιοριζόμνη και η ιδια, αν αυτό συνάδει με το καλό της πατρίδας.

Αναμφισβήτητα ζούμε σε εποχές γεμάτες σύγχυση. Ακόμα και γι' αυτο που διατύπωσα παραπάνω "καλό της πατρίδας" κανείς δεν μπορεί να έχει βεβαιότητες σε τι συνίσταται, όσο αθώα και πατριωτικά κι αν σκέφτεται. Τα δεδομένα μας είναι λίγα και είναι κι αυτά μπερδεμένα. Ωστόσο, βγαίνοντας λαβωμένοι από δεξιές και κεντρώες κυβερνήσεις που καταλήστεψαν τον τόπο, τον ξεπούλησαν και οδήγησαν σε διαφθορά, -νομιμοποιώντας την μάλιστα- ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας μας, η αριστερή κυβέρνηση του Τσίπρα, και κυρίως ο ίδιος ο Τσίπρας, φάνηκε να αποτελεί μια κάποια λύση που θα 'λεγε κι ο Καβάφης. Κι αυτό δε φάνηκε μόνο στα δικά μου μάτια, αλλά και στα μάτια των περισσότερων Ελλήνων, δεξιών και κεντρώων, που είχαν έλθει σε απόγνωση. 

Τα λάθη μου.

1. Εξαρχής μου άρεσε η αισθητική πρόταση του Βαρουφάκη, ο αέρας και η ευφυία του. Αποδείχθηκε όμως γρήγορα πως ήταν  εγκλωβισμένος μέσα στα χαρίσματά του σαν αυτιστικός, δημιουργώντας δυστυχώς προβλήματα στη χώρα μας μεγαλύτερα απ' αυτή που ήδη είχε.
2. Αποδείχθηκε επίσης πως ο σκληρός πυρήνας του Σύριζα αποτελείται από τύπους απροσάρμοστους, ανεύθυνους και ανώριμους έως και διεστραμμένους, για να μην πω διχασμένους κατά φύσιν. Είναι αδιανόητο να διατυπώνει μέλος κυβερνώντος κόμματος: "Στηρίζω τον πρωθυπουργό, αλλά δεν ψηφίζω τις προτάσεις του". Η Τροια του Σύριζα και της κυβέρνησής του, αλώθηκε από μέσα, -όπως κάθε Τροία. Και δεν αλώθηκε καν από τους Αχαιούς, αλλά από τους ίδιους τους Τρώες. Στην περίπτωση του Σύριζα, ήταν οι Αχαιοί που τον στήριξαν -δεξιοί και κεντρώοι.
3. Και από τον ίδιο τον Τσίπρα απογοητεύτηκα κατά τη διαδικασία της ψηφοφορίας για τη διαπραγμάτευση στη Βουλή. 
Πρώτον, διότι στο μεγαλύτερο μερος της διαδικασίας έλειπε και δεν μπήκε στον κόπο καν να δικαιολογήσει την απουσία του. 
Δεύτερον, διότι όταν μιλησε μετά τα μεσάνυχτα, έβαλε το χέρι στην τσέπη και με εφηβικό, αδικαιολόγητο, θράσος άρχισε πάλι να ειρωνεύεται τους δανειστές που αποφάσισαν -έστω και μέσα από τόσο επαίσχυντα μέτρα- να μας δώσουν 85 δισεκατομμύρια ευρώ σαν να μας τα χρωστούσαν. 
Τρίτον, διότι αντί να ειρωνευτεί τους δικούς του που του τράβηξαν το χαλί κάτω απ' τα πόδια κατ' ουσιάν προδίδοντάς τον, ειρωνευόταν τη Δεξιά που θα ψήφιζε την διαπραγμάτευση για την οποία τόσο ο ίδιος κοπίασε. Αυτό το στυλ που ερχόταν σε απευθείας αντιπαράθεση με τον σοβαρό και σεμνό πρωθυπουργό των περασμένων ημερών, ήταν το στυλ του δεκαεξάχρονου Τσίπρα που ξεσήκωνε σε καταλήψεις το λύκειό του ενάντια στο σύστημα, με τη διαφορά πως,  δυστυχώς γι' αυτόν, τώρα το  σύστημα το εκπροσωπεί ο ίδιος. Ήταν το ίδιο ανώριμο, εξευτελιστικό, αγνώμον, παιδαριώδες στυλ ενός ανεύθυνου αριστερού, μιας  κομματικής μαριονέτας, που δε βλέπει πέρα απ' τη μύτη του. Για μια στιγμή ευχήθηκα να μην ψηφίσουν οι δεξιοί και οι κεντρώοι την διαπραγμάτευση. Έτσι, για να του κάνουν λίγο πλάκα μπας  και να ξανάρθει στα συγκαλά του. Έχω αρχίσει να υποψιάζομαι πως ακόμα και το δημοψήφισμα το έκανε για να υπερισχύσει το "Ναι" και να μπορέσει έτσι να  δραπετεύσει. 

Φίλοι μου, αυτά είχα να σας πω. Πλέον νομιζω πως πέσαμε από τη Σκύλλα στη Χάρυβδη. 
Τώρα που ξεκαθάρισα τις σκέψεις μου, μπορώ με ανεπαυμένη συνείδηση  να σας ευχηθώ 

Καλή βδομάδα Καλό Καλοκαίρι κι ο Θεός βοηθός! 



Monday, July 20, 2015

Καλή βδομάδα!


Ὁ Ἃγιος ἒνδοξος Προφὴτης Ἠλὶας


Ἐπέσχεν ὄμβρον, πῦρ τρίτον φέρων κάτω,
Σχίζει δὲ ῥεῖθρον Ἠλίας τρέχων ἄνω.
Δίφρῳ ἀνηρπάγης περὶ εἰκάδα, Ἠλία ἱππεῦ.

Μέσα στη χορεία των Προφητών της Παλαιάς Διαθήκης ξεχωριστή είναι η θέση του προφήτη Ηλία.
Στην Καινή Διαθήκη το όνομα του προφήτη Ηλία αναφέρεται πολλές φορές από τον ίδιο τον Ιησού Χριστό.
Ο Ζαχαρίας, ο πατέρας του Προδρόμου, είπε πως ο Ιωάννης θα ερχόταν «ἐν πνεύματι καὶ δυνάμει Ἠλίου» (Λουκ., κεφ. α, στ. 17), θα είχε δηλαδή τα γνωρίσματα και το ζήλο του προφήτη Ηλία, θα ήταν ο ίδιος ο προφήτης Ηλίας, όπως ο λαός τον περίμενε να ξανάρθει.
Ο Ιησούς Χριστός, όταν έδωσε μαρτυρία για τον πρόδρομο Ιωάννη κι έπλεξε το εγκώμιο του, είπε πως αυτός ήταν ο Ηλίας 
«Αν θέλετε, να το παραλεχθείτε, αυτός είναι ο Ηλίας, που έμελλε να έλθει».Το πιο σπουδαίο είναι ότι οι μαθητές επάνω στο βουνό, κατά τη θεία Μεταμόρφωση, είδαν τους δυο Προφήτες, τον Μωϋσή και τον Ηλία, να συνομιλούν με τον Ιησού Χριστό. 
Όλα αυτά φανερώνουν την ξεχωριστή θέση του προφήτη Ηλία ανάμεσα στους Προφήτες και μέσα στη συνείδηση του λαού. Ακόμα και στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, ακούοντας τη διδασκαλία και βλέποντας τα θαύματά του, έβλεπαν τον προφήτη Ηλία, που είχε ξανάρθει.
Ο Ιησούς Χριστός ρώτησε· «Τίνα με λέγουσιν οἱ ἄνθρωποι εἶναι;». Κι οι μαθητές είπαν’ «Ἰωάννην τὸν βαφτιστήν, ἄλλοι δὲ Ἠλίαν….».Ο προφήτης Ηλίας έζησε τον 9 π.Χ. αιώνα και ήταν γιος του Σωβάκ και καταγόταν από τη Θέσβη (γι’ αυτό και ονομάστηκε Θεσβίτης), το σημερινό El Istib, της περιοχής Γαλαάδ, και άνηκε στην φυλή του Ααρών.
Όταν γεννήθηκε, ο πατέρας του είδε μία θεία οπτασία: Δύο άνδρες λευκοφορεμένοι τον ονόμαζαν Ηλία, τον σπαργάνωναν με φωτιά και του έδιναν φλόγα να φάει.
Τότε ο πατέρας του, πήγε στα Ιεροσόλυμα και αφού περιέγραψε την οπτασία στους ιερείς, εκείνοι του είπαν ερμηνεύοντας την οπτασία, ότι ο γιος του θα γίνει προφήτης και θα κρίνει το Ισραήλ με δίκοπο μαχαίρι και φωτιά.Ο Προφήτης Ηλίας άσκησε το προφητικό του χάρισμα επί 25 έτη στα χρόνια του βασιλέα Αχαάβ, που βασίλεψε στα 873 – 854 π.Χ.
Ο Αχαάβ και μάλιστα η γυναίκα του Ιεζάβελ ήσαν άνθρωποι ασεβείς κι εναντίον τους ήταν ο πόλεμος του προφήτη Ηλία.
Η Ιεζάβελ, που δεν ήταν ισραηλίτισσα και γινόταν αιτία να νοθεύεται η πίστη από ειδωλολατρικά έθιμα, αυτή λοιπόν κυνήγησε πολύ τον προφήτη Ηλία, γι’ αυτό κι εκείνος αναγκαζόταν διαρκώς να φεύγει και να κρύβεται.
Η Ιεζάβελ κυνηγούσε τον προφήτη Ηλία όπως η Ηρωδιάδα τον Ιωάννη τον Πρόδρομο.Πρώτο μεγάλο σημείο, που έδωσε ο προφήτης Ηλίας, ήταν που προσευχήθηκε και δεν έβρεξε για τριάμισι χρόνια.
Σ’ αυτό το διάστημα ο Προφήτης κρυβόταν σε μια σπηλιά σ’ ένα χείμαρρο πέρ’ από τον Ιορδάνη.
Εκεί υπήρχε λίγο νερό, κι ένας κόρακας του πήγαινε τροφή κάθε πρωί. Όταν στέρεψε το νερό, έφυγε ο Προφήτης και πήγε στα Σάρεπτα της Σιδωνίας· όλα αυτά με εντολή του Θεού.
Εκεί φιλοξενήθηκε σε μια χήρα γυναίκα, που είχε λίγο αλεύρι και λίγο λάδι, κι όμως έτρωγαν όλο τον καιρό και δεν έλειψαν. 
Η χήρα γυναίκα είχε ένα παιδί κι έτυχε να αρρωστήσει και να πεθάνει. 
Τότε ο Προφήτης προσευχήθηκε κι ανάστησε το παιδί.Δεύτερο μεγάλο σημείο, που έδειξε ο Προφήτης Ηλίας, ήταν που προσευχήθηκε κι ήλθε φωτιά από τον ουρανό.
Με προσταγή του βασιλέα Αχαάβ, μαζεύτηκαν τετρακόσιοι ειδωλολάτρες ψευτοιερείς, που τους προστάτευε η Ιεζάβελ.
Τότε ο προφήτης Ηλίας τους προκάλεσε σ’ ένα διαγωνισμό. Του είπε κι έβαλαν πάνω στο θυσιαστήριο τα ξύλα και το σφάγιο για θυσία, και άρχισαν να τρέχουν γύρω και να φωνάζουν όλη την ήμερα τον ψεύτικο θεό Βάαλ, για να ρίξει φωτιά·
«και ουκ ην φωνή και ουκ ην ακρόασις». 
Τότε ο Προφήτης τους είπε·
«Κάνετε πέρα! Τώρα θα κάνω εγώ τη θυσία μου».
Έκανε δικό του θυσιαστήριο, έβαλε κι έβρεξαν καλά τρείς φορές τα ξύλα με νερό κι ύστερα προσευχήθηκε.
Έπεσε τότε φωτιά από τον ουρανό κι αναποδογύρισε κι έκαψε ολόκληρο το θυσιαστήριο.Ύστερα απ’ αυτό το σημείο, ο λαός έπιασε τους τετρακόσιους ψευτοϊερείς, κι ο προφήτης Ηλίας τους τιμώρησε αυστηρά.
Η Ιεζάβελ, αγριεμένη, κυνήγησε τον Προφήτη, κι εκείνος έφυγε ψηλά στο Χωρήβ, εκεί που πριν πεντακόσια χρόνια ο Μωϋσής άκουσε τη φωνή του Θεού κι είδε τη βάτο να φλέγεται και να μην καίγεται.
Εκεί ο προφήτης Ηλίας κρυβόταν σε μια σπηλιά, κι ο Θεός τον δίδαξε ένα σπουδαίο μάθημα.
Του είπε· «Ανέβα ψηλά στην κορυφή, και θα δεις το Θεό. Θα περάσει δυνατός αέρας· θα γίνει σεισμός· θα δεις φωτιά και θα περάσει ένα ανάλαφρο και δροσερό αεράκι.
Ο Θεός δεν θα είναι ούτε στη θύελλα ούτε στο σεισμό ούτε στη φωτιά, αλλά στο ανάλαφρο αεράκι».Άλλα θαυμαστά σημεία του πορφήτη Ηλία ήταν ότι διέσχισε τον Ιορδάνη ποταμό με την μυλωτή του και τέλος ότι αντί να πεθάνει ανελήφθη με άρμα πυρός στον ουρανό.
Να σημειώσουμε, ότι ο προφήτης Ηλίας, μετά από οκτώ ή δέκα χρόνια από την ανάληψη του, απέστειλε γράμματα (ίσως δι’ Αγγέλου) στον βασιλέα Iωράμ, προβλέποντας τον θάνατο του επειδή απομακρύνθηκε από την λατρεία του αληθινού Θεού:
«καὶ ἦλθεν αὐτῷ ἐν γραφῇ παρὰ ᾿Ηλιοὺ τοῦ προφήτου λέγων· τάδε λέγει Κύριος Θεὸς Δαυὶδ τοῦ πατρός σου· ἀνθ’ ὧν οὐκ ἐπορεύθης ἐν ὁδῷ ᾿Ιωσαφὰτ τοῦ πατρός σου καὶ ἐν ὁδοῖς ᾿Ασὰ βασιλέως ᾿Ιούδα» (Παραλειπομένων Β’, κεφ. 21, στίχος 12).Το δε βιβλίο Σοφία Σειράχ αναφέρει ότι:

«Καὶ ἀνέστη ᾿Ηλίας προφήτης ὡς πῦρ, καὶ ὁ λόγος αὐτοῦ ὡς λαμπὰς ἐκαίετο…. ὡς ἐδοξάσθης, ᾿Ηλία, ἐν τοῖς θαυμασίοις σου·
καὶ τίς ὅμοιός σοι καυχᾶσθαι;
ὁ ἐγείρας νεκρὸν ἐκ θανάτου καὶ ἐξ ᾅδου ἐν λόγῳ ῾Υψίστου·
ὁ καταγαγὼν βασιλεῖς εἰς ἀπώλειαν καὶ δεδοξασμένους ἀπὸ κλίνης αὐτῶν·
ὁ ἀκούων ἐν Σινᾷ ἐλεγμὸν καὶ ἐν Χωρὴβ κρίματα ἐκδικήσεως·
ὁ χρίων βασιλεῖς εἰς ἀνταπόδομα καὶ προφήτας διαδόχους μετ᾿ αὐτόν·
ὁ ἀναληφθεὶς ἐν λαίλαπι πυρὸς ἐν ἅρματι ἵππων πυρίνων…. μακάριοι οἱ ἰδόντες σε καὶ οἱ ἐν ἀγαπήσει κεκοσμημένοι, καὶ γὰρ ἡμεῖς ζωῇ ζησόμεθα.» (Σοφία (Σειράχ, μη΄, 1<-11>).

Απολυτίκιο

Απολυτίκιο (Ἦχος δ’)
Ὁ ἔνσαρκος Ἄγγελος, τῶν Προφητῶν ἡ κρηπίς,
ὁ δεύτερος Πρόδρομος, τῆς παρουσίας Χριστοῦ,
Ἠλίας ὁ ἔνδοξος,
ἄνωθεν καταπέμψας, Ἐλισαίῳ τὴν χάριν,
νόσους ἀποδιώκει, καὶ λεπροὺς καθαρίζει,
διὸ καὶ τοῖς τιμῶσιν αὐτόν, βρύει ἰάματα.

(πηγὴ:Βικιπαὶδεια)


Sunday, July 19, 2015

Κυριακὴ τῶν Ἁγὶων Πατὲρων τῆς Δ᾽ Οἰκουμενικῆς Συνὸδου (451μ.Χ.)

(Ματθ. 5,14-19)

Εἶπεν ὁ Κύριος τοῖς ἑαυτοὺ μαθηταίς· 
14. ὑμεῖς ἐστε τὸ φῶς τοῦ κόσμου. οὐ δύναται πόλις κρυβῆναι ἐπάνω ὄρους κειμένη· 
15. οὐδὲ καίουσι λύχνον καὶ τιθέασιν αὐτὸν ὑπὸ τὸν μόδιον, ἀλλ’ ἐπὶ τὴν λυχνίαν, καὶ λάμπει πᾶσι τοῖς ἐν τῇ οἰκίᾳ.
16. οὕτω λαμψάτω τὸ φῶς ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ὅπως ἴδωσιν ὑμῶν τὰ καλὰ ἔργα καὶ δοξάσωσι τὸν πατέρα ὑμῶν τὸν ἐν τοῖς οὐρανοῖς.
17. Μὴ νομίσητε ὅτι ἦλθον καταλῦσαι τὸν νόμον ἢ τοὺς προφήτας· οὐκ ἦλθον καταλῦσαι, ἀλλὰ πληρῶσαι.
18. ἀμὴν γὰρ λέγω ὑμῖν, ἕως ἂν παρέλθῃ ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ, ἰῶτα ἓν ἢ μία κεραία οὐ μὴ παρέλθῃ ἀπὸ τοῦ νόμου ἕως ἂν πάντα γένηται. 
19. ὃς ἐὰν οὖν λύσῃ μίαν τῶν ἐντολῶν τούτων τῶν ἐλαχίστων καὶ διδάξῃ οὕτω τοὺς ἀνθρώπους, ἐλάχιστος κληθήσεται ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν· ὃς δ’ ἂν ποιήσῃ καὶ διδάξῃ, οὗτος μέγας κληθήσεται ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν.

https://aerapatera.wordpress.com/2015/07/19/κυριακὴ-τῶν-ἁγὶων-πατὲρων-τῆς-δ᾽-ο/