Saturday, April 30, 2016

Χάι κου του Όρθρου και του Εσπερινού του Μεγάλου Σαββάτου
1. Του Άδου

Σήμερον Άδης
βοά: κατελύθη μου
η εξουσία 

2. Των χριστιανών

Όσοι εις Χριστόν
εβαπτίσθητε, Χριστόν
ενεδύσασθε

3. Της Αναστάσεως του Κυρίου διά του Αγγέλου

Ουκ έστιν ώδε
Ηγέρθη, καθώς είπεν
Δεύτε ίδετεFriday, April 29, 2016

Χάι κου του ΄Ορθρου της Μεγάλης Παρασκευης1. Των Αγίων Παθών του Κυρίου

Άγια Πάθη
Εμπτυσμοοί, ραπίσματα,
κολαφίσματα

Άγια Πάθη
Πορφυρά χλαίνα, ύβρεις,
γέλωτας, λόγχη

Άγια Πάθη
Κάλαμος, σπόγγος, καρφιά,
κυρίως Σταυρός

Ζει ο Κύριος
και νεκρωθείς εν ξύλω
Αγαλλιάσθε

2. Του Ληστή

Ληστές, μαθόντες
την Εδέμ ληστού λάχος
παραδίδονται

Φιλαδελφείαν
κτησώμεθα ίνα μη
κατακριθώμεν

Μνήσθητι ημών
εν τη Βασιλεία Σου
τους πτωχούς, Χριστέ

3. Των Εβραίων

Γη ως εσείσθη
Πέτραι ως ερράγησαν
Δεν τους έπεισαν  

4. Του Αδάμ

Χαίρεται Αδάμ
Το πικρό του το χείλι
εν τέλεια γελά

Μου είχες λήψει 
απέραντα, του λέει.
Για πάντα μαζί!

Για πάντα μαζί,
απαντάει ο Φίλος
Τον ασπάζεται  Thursday, April 28, 2016

Χάι κου του Όρθρου της Μεγάλης Πέμπτης1. Του Μυστικού Δείπνου

Τούτο το Πάσχα
πεθύμησα να φάω
με τους φίλους μου

Το ποτήριον
δεξάμενος, τους είπε:
Λάβετε τούτο

Το υπέρ υμών
διδόμενον σώμα μου
ο άρτος εστί

Το ποτήριον
η εν τω αίματί μου
Καινή διαθήκη

Διπλούς ο Δείπνος
Πάσχα γαρ νόμου φέρει
και Πάσχα καινόν

Κανένας φόβος
φίλοι μου, δεν πρόκειται
να μας χωρίσει

2. Του ιερού Νιπτήρα

Ο Κτίστης πηγών
σκύβει, νίβει μαθητών
ωραίους πόδας

Για να πατήσουν
κάποτε τα πόδια τους
κήπους της Εδέμ

Ταπεινώνεται
Εκ βαράρθρων κακίας
τους ανυψώνει

Ο Νεφελοδέτης
ζώνεται ποδιά, πόδια
να καθαρίσει

Αυτός που κρατά
την πνοή των ανέμων
κάμπτει το γόνυ

3.  Της υπερφυούς προσευχής

Παραιτούμενος
δήθεν θάνατον, εχθρόν
εξαπατήσας

Θρόμβοι αίματος
Πόνος και απόρθητη
αγάπη πάντων

Tuesday, April 26, 2016

Χάι κου του Όρθρου της Μεγάλης Τετάρτης


1. Του Ιούδα

Ο φυλάργυρος
προδίδει τον θησαυρό
της όντως ζωής

Τι μου δινετε,
ρωτά, για να σας δώσω
τον Δωρητή μας;

2. Του Ευαγγελίου

Κόκκος του σίτου,
ο Κύριος, πεθαίνει
προς καρπόν πολύν

Την ψυχήν αυτού,
ο φιλών, απολέσει
εις σκότος Άδου

Την ψυχήν αυτού,
ο μισών, θα φυλάξει
εις τους αιώνας

-Σώσουν με, Πάτερ,
να πω; Μα γι' αυτό ήρθα.
Και πώς να το πω;

-Το όνομά Σου,
δόξασον. -Και δόξασα
και θα δοξάσω.

Να πιστεύετε
εις το φως, ίνα υιοί
φωτός γένησθε

3. Της πόρνης

Πρώην άσωτος,
εξαίφνης σώφρων, Γυνή,
βοά: Ρύσαι με

Λύσε το χρέος
όπως λύνω τα μαλλιά
Αγάπησέ με

Πόρνη ξόδευε
Μαθητής εισέπραττε 
Μέρα με νύχτα

Η πόρνη παίρνει
άφεση, ο μαθητής
τα αργύρια

Η βυθισμένη
στην αμαρτία, βρήκε
το λιμάνι της

Ο κωπηλατών 
στη φυλαργυρία του,
βεβυθισμένος
Χάι κου του Όρθρου της Μεγάλης Τρίτης
1. Του Ιούδα

Φωτός εκπίπτει
το σκότος δεχόμενος
ο φυλάργυρος

Τον Ατίμητον 
πουλάει, την αγχόνη
να αγοράσει

2. Των Φαρισαίων

Διυλίζοντες
κώνωπα, την κάμηλον
την καταπίνουν

Απαστράπτοντες
τάφοι πλήρεις οστέων
υπόκρίσεως

3. Των Παρθένων

Μη μείνωμεν, μη
έξω απ´ το νυμφώνα
έξω απ´ το φως

Φρόνιμες, μωρές
Παρθένες του Έρωτα
ή του Εγώ τους 


Sunday, April 24, 2016

Χάι κου του Όρθρου της Μεγάλης Δευτέρας


1. Ήρθες, Νυμφίε
Σιωπηλό μες στη νύχτα
άστρο λαμπερό

2. Φλύαρα φύλλα
κατάμεστη η συκιά,
άκαρπη θνήσκει

3. Σώφρων Ιωσήφ
νηστεύοντας, γίνεται
ο σιτοδότης

4. Δεν είσαι πόλη
Ιερουσαλήμ, αλλά
δρόμος και σκάλα

5. Ξέφτια κουρέλια,
Ράφτη μου, φορώ
Ντύσε με νύφη


Κυριακὴ τῶν Βαῒων

 

(Ιωάν. 12,1-18)

Πρὸ ἓξ ἡμερῶν τοῦ πάσχα ἦλθεν ὁ Ἰησοῦς 
1. εἰς Βηθανίαν, ὅπου ἦν Λάζαρος ὁ τεθνηκώς, ὃν ἤγειρεν ἐκ νεκρῶν.
2. ἐποίησαν οὖν αὐτῷ δεῖπνον ἐκεῖ, καὶ ἡ Μάρθα διηκόνει· ὁ δὲ Λάζαρος εἷς ἦν τῶν ἀνακειμένων σὺν αὐτῷ. 
3. ἡ οὖν Μαρία, λαβοῦσα λίτραν μύρου νάρδου πιστικῆς πολυτίμου, ἤλειψε τοὺς πόδας τοῦ Ἰησοῦ καὶ ἐξέμαξε ταῖς θριξὶν αὐτῆς τοὺς πόδας αὐτοῦ· ἡ δὲ οἰκία ἐπληρώθη ἐκ τῆς ὀσμῆς τοῦ μύρου.
4. λέγει οὖν εἷς ἐκ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ, Ἰούδας Σίμωνος Ἰσκαριώτης, ὁ μέλλων αὐτὸν παραδιδόναι· 
5. διατί τοῦτο τὸ μύρον οὐκ ἐπράθη τριακοσίων δηναρίων καὶ ἐδόθη πτωχοῖς;
6. εἶπε δὲ τοῦτο οὐχ ὅτι περὶ τῶν πτωχῶν ἔμελεν αὐτῷ, ἀλλ’ ὅτι κλέπτης ἦν, καὶ τὸ γλωσσόκομον εἶχε καὶ τὰ βαλλόμενα ἐβάσταζεν. 
7. εἶπεν οὖν ὁ Ἰησοῦς· ἄφες αὐτήν, εἰς τὴν ἡμέραν τοῦ ἐνταφιασμοῦ μου τετήρηκεν αὐτό.
8. τοὺς πτωχοὺς γὰρ πάντοτε ἔχετε μεθ’ ἑαυτῶν, ἐμὲ δὲ οὐ πάντοτε ἔχετε. 
9. Ἔγνω οὖν ὄχλος πολὺς ἐκ τῶν Ἰουδαίων ὅτι ἐκεῖ ἐστι, καὶ ἦλθον οὐ διὰ τὸν Ἰησοῦν μόνον, ἀλλ’ ἵνα καὶ τὸν Λάζαρον ἴδωσιν ὃν ἤγειρεν ἐκ νεκρῶν. 
10. ἐβουλεύσαντο δὲ οἱ ἀρχιερεῖς ἵνα καὶ τὸν Λάζαρον ἀποκτείνωσιν,
11. ὅτι πολλοὶ δι’ αὐτὸν ὑπῆγον τῶν Ἰουδαίων καὶ ἐπίστευον εἰς τὸν Ἰησοῦν. 
12. Τῇ ἐπαύριον ὄχλος πολὺς ὁ ἐλθὼν εἰς τὴν ἑορτήν, ἀκούσαντες ὅτι ἔρχεται Ἰησοῦς εἰς Ἱεροσόλυμα, 13. ἔλαβον τὰ βαΐα τῶν Φοινίκων καὶ ἐξῆλθον εἰς ὑπάντησιν αὐτῷ, καὶ ἔκραζον· ὡσαννά, εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου, βασιλεὺς τοῦ Ἰσραήλ. 
14. εὑρὼν δὲ ὁ Ἰησοῦς ὀνάριον ἐκάθισεν ἐπ’ αὐτό, καθώς ἐστι γεγραμμένον· 
15. μὴ φοβοῦ, θύγατερ Σιών· ἰδοὺ ὁ βασιλεύς σου ἔρχεται καθήμενος ἐπὶ πῶλον ὄνου.
16. Ταῦτα δὲ οὐκ ἔγνωσαν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ τὸ πρῶτον, ἀλλ’ ὅτε ἐδοξάσθη ὁ Ἰησοῦς, τότε ἐμνήσθησαν ὅτι ταῦτα ἦν ἐπ’ αὐτῷ γεγραμμένα, καὶ ταῦτα ἐποίησαν αὐτῷ.
17. Ἐμαρτύρει οὖν ὁ ὄχλος ὁ ὢν μετ’ αὐτοῦ ὅτε τὸν Λάζαρον ἐφώνησεν ἐκ τοῦ μνημείου καὶ ἤγειρεν αὐτὸν ἐκ νεκρῶν. 
18. διὰ τοῦτο καὶ ὑπήντησεν αὐτῷ ὁ ὄχλος, ὅτι ἤκουσαν τοῦτο αὐτὸν πεποιηκέναι τὸ σημεῖον.https://aerapatera.wordpress.com/2016/04/24/κυριακὴ-τῶν-βαῒων-2/

Χάι κου Σαββάτου του Λαζάρου


Νύχτωσες μέρα
Πρώτη φορά κοιμάσαι
αναστημένη 

Αύριο πρωί
θα στρώσεις χαλιά, πόλη,
στον Ερχόμενο

Θα τα μαζέψεις
νύχτα για να τα στρώσεις
στον προδότη του